El ple del Consell ha aprovat aquest divendres diverses mesures per a combatre el coronavirus en diferents àmbits. Anem per parts:

Acord per a disposar dels recursos socials d’entitats privades i altres administracions

El Consell ha aprovat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat que acorda mesures extraordinàries de gestió de serveis socials amb l’objectiu de posar a la disposició de la Generalitat Valenciana els mitjans i recursos socials o soci-sanitaris d’altres administracions públiques i entitats privades en funció de les necessitats que sorgisquen amb motiu de l’expansió del COVID-19.

La resolució té en compte que els serveis socials valencians han d’atendre una població considerada d’alt risc en cas de contagi del coronavirus, la qual cosa fa indispensable mobilitzar recursos materials i humans per a previndre i, en el seu cas, combatre la malaltia i protegir a les persones més vulnerables.

Així, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives podrà disposar dels mitjans i recursos dels serveis socials o soci-sanitaris, així com del personal dependent d’aquests serveis i també podran adoptar-se mesures de mobilitat geogràfica en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a la posada a la disposició dels mitjans i recursos socials, es realitzarà de “manera gradual” i “segons les necessitats socials” posant-se a disposició els centres, establiments, serveis i programes d’atenció social o soci-sanitària, “amb l’autorització judicial prèvia quan resulte pertinent i amb l’oportuna comunicació al ministeri corresponent”.

Així mateix, s’estableix la “disponibilitat de tot el personal” funcionalment dependent d’aquests serveis per a poder realitzar “funcions diferents” a les corresponents al seu lloc de treball, categoria o especialitat relacionats amb l’àmbit social o soci-sanitari, però d’acord amb el seu perfil professional.

Igualment, podran adoptar-se mesures de mobilitat geogràfica en el conjunt de la Comunitat Valenciana i la suspensió de la normativa relacionada amb les jornades de treball i descans, prèvia comunicació als òrgans de representació de personal. Aquesta mesura es durà a terme respectant els descansos establits per la Conselleria de Sanitat en el seu Decret 32/2020.

La resolució, no obstant això, estableix que queden exemptes de la mobilitat geogràfica o funcional les dones víctimes de la violència de gènere que tinguen el seu lloc de treball adaptat per aquesta circumstància, i tampoc serà aplicable a les dones embarassades.

Aquesta decisió s’empara en el Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma; la Llei 33/2011 de Salut Pública; la Llei3/2019 de Serveis Socials Inclusius, que disposa els serveis socials amb caràcter de servei públic essencial, i en l’Estatut d’Autonomia.

Reforç de l’atenció a les dones víctimes de la violència de gènere

En aquest sentit, el Consell ha reforçat l’atenció i seguiment de les dones víctimes de violència de gènere que poden veure’s en una situació de risc degut al confinament per l’estat d’alarma establit pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Així ho ha confirmat la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra.  Oltra ha assegurat que “és una de les qüestions que ens preocupa”, ja que “augmenta necessàriament el risc per a les dones víctimes de violència de gènere que han de conviure permanentment, per l’estat d’alarma, amb el seu possible agressor”.

D’aquesta manera, la xarxa de centres de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ja ha reforçat, mitjançant una instrucció aprovada el 13 de març, “el seguiment telefònic a totes les víctimes que en aquest moment estan atenent-se”, segons ha indicat la vicepresidenta.

Oltra ha assegurat que, a més, “s’atendran presencialment aquells casos urgents que puguen tindre necessitat de derivar-se de manera immediata, o bé als centres d’emergència que tenim a Castelló, València i Alacant, o bé a centres de recuperació integral que hi ha al llarg de la Comunitat Valenciana”.

Referent a això, la vicepresidenta i portaveu del Consell ha anunciat també que “es tenen preparats possibles recursos per si en aquests dies hi haguera un augment de les víctimes que hagueren d’ingressar, juntament amb els seus fills i filles, en un centre específic per a allunyar-los del maltractador en els casos, sobretot, en els quals no hi ha denúncia prèvia, però sí que pot haver-hi una situació de risc, i no hi ha ordre de protecció”.

Així, el Consell ha ratificat la resolució dictada per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives mitjançant la qual es disposen mesures extraordinàries de gestió dels serveis socials i sociosanitaris per a la salvaguarda de les persones més vulnerables.

Decret per a donar estabilitat a les plantilles de professionals dels serveis socials municipals

El Consell ha aprovat el decret que donarà estabilitat a les plantilles de professionals dels serveis socials municipals a través de l’instrument del contracte programa, que permetrà la col·laboració financera entre la Generalitat, diputacions provincials i entitats locals de la Comunitat Valenciana per a afavorir el manteniment i la continuïtat d’al voltant de 2.500 llocs de treball.

Es tracta del decret que regula la coordinació interadministrativa, la col·laboració financera en matèria de serveis socials i la coordinació en els equips professionals dels serveis socials d’atenció primària.

Tal com estableix el decret, a través del contracte programa s’ordenaran els sistemes de finançament del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials amb convenis interadministratius, que regularan les relacions financeres i jurídiques i els compromisos i obligacions de les parts.

Aquests convenis tindran un caràcter pluriennal, amb una duració de 4 anys, enfront del finançament anual actual, la qual cosa donarà estabilitat financera a les entitats locals i laboral a les plantilles de professionals i, per tant, garantirà la qualitat del servei.

Tant la Generalitat, com els ajuntaments i les diputacions utilitzaran el mateix instrument de col·laboració financera, la qual cosa facilitarà, d’aquesta manera, el finançament del sistema públic de serveis socials.

Es calcula que aquesta mesura podrà garantir l’estabilitat de 2.500 llocs de treball en les plantilles dels equips d’atenció primària i de centres i recursos municipals.

Es tracta d’al voltant de 1.955 professionals dels equips d’atenció primària de les entitats locals de tota la Comunitat Valenciana; 193 de la Xarxa d’Agents d’Igualtat i 352 professionals que treballen en l’atenció a la infància i adolescència.

El decret que aprova el Consell servirà d’instrument i/o mitjà de coordinació entre les tres administracions amb l’objectiu de generar un espai de participació i una acció coordinada per totes les parts en matèria de serveis socials, amb la formulació de propostes de funcionament i millora de la qualitat del sistema; l’intercanvi d’informació i la creació de comissions tècniques per a la realització d’estudis i planificació en matèries concretes.

Per a facilitar el diàleg i el consens entre la Generalitat, diputacions i corporacions locals, es comptarà amb representants de les tres administracions en l’òrgan de col·laboració i coordinació interadministrativa.

En representació de la Generalitat formaran part la consellera o conseller competent en matèria de serveis socials, que actuarà com a presidenta o president; la secretària o secretari autonòmic competent en Planificació i Organització del Sistema, que actuarà com a vicepresidenta o vicepresident, i la directora o director general competent en Gestió i Organització del sistema, que actuarà com a secretària o secretari.

D’altra banda i en representació de les entitats locals, formaran part una persona representant de cada diputació provincial, una persona representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i per les corporacions locals seran representants les persones responsables polítiques amb competències en matèria de serveis socials distribuïdes segons la seua població.

El decret també regula la coordinació en els equips professionals de serveis socials d’Atenció Primària de caràcter bàsic, mitjançant el desenvolupament de la figura professional de direcció i les seues funcions i de les funcions de professionals de serveis socials. Així mateix, i per a coordinador tot això, es formaran comissions de coordinació tècnica.

Control financer permanent de l’activitat dels òrgans de l’Administració de la Generalitat durant l’estat d’alarma

El Ple del Consell ha acordat que tota l’activitat dels òrgans de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms quede subjecta a control financer permanent, en substitució de la intervenció prèvia establida en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

El control financer permanent començarà a aplicar-se des de l’endemà al de l’adopció del present acord i durant la vigència de l’estat d’alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març, i la seua possible pròrroga.

El Consell ha aprovat aquest acord prèvia sol·licitud de la Intervenció General de la Generalitat, que serà l’encarregada de dictar les instruccions oportunes per a la realització del control financer.

Es tracta d’una mesura temporal de caràcter extraordinari després de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària originada pel COVID-19, que permetrà garantir la prestació dels serveis essencials de la Generalitat, així com harmonitzar les actuacions necessàries de prevenció de contagis dels treballadors en els àmbits en els quals no s’ha implementat el teletreball.

Cal recordar que l’article 97 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, estableix que la funció interventora té per objecte controlar, abans que siguen aprovats, entre altres, els actes, documents i expedients de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que d’ells es deriven.

L’article 98.2 de la citada Llei 1/2015 habilita al Consell, a proposta de la Intervenció General de la Generalitat, per a acordar, de forma motivada, l’aplicació del control financer permanent, en substitució de la funció interventora en els òrgans de l’Administració de la Generalitat o organismes autònoms dependents d’aquesta, bé respecte de tota la seua activitat o exclusivament respecte d’algunes àrees de gestió.

Aquests acords, així com els motius que els justifiquen, han de ser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en el termini màxim de vint dies des de la seua aprovació.

Decret d’ajudes a esportistes i personal tècnic, arbitral, entrenador i jutge d’elit

El Ple del Consell ha aprovat el decret d’ajuda a esportistes d’elit així com al personal tècnic, entrenadors, àrbitres i jutges d’elit. A través d’aquest decret es regularà el procediment per al reconeixement de les persones esportistes d’elit de la Comunitat.

Aquest decret estableix les mesures de protecció i suport per al personal tècnic, entrenador, arbitral i actualitza el règim de protecció que ja tenen els esportistes d’elit a més d’ampliar l’àmbit de protecció a dues figures que són essencials en la pràctica esportiva: el personal arbitral i el personal tècnic.

En relació amb els esportistes, el decret clarifica la classificació dels esportistes d’elit en alta competició i promoció, i manté i millora algunes de les mesures de suport que fins ara s’ha proporcionat als esportistes. També clarifica algunes qüestions del procediment de l’elaboració de la Llista d’esportistes d’elit.

Quant al personal tècnic i arbitral s’amplien les mesures de suport i protecció i es crea una la Llista de personal tècnic i arbitral d’elit, que manifesta un reconeixement a aquestes figures essencials en l’esport i la pràctica esportiva.

A més, s’implementen mesures que possibiliten el seguiment i l’accés d’aquestes persones als estudis reglats i als estudis universitaris amb la possibilitat de triar horaris, justificació de les faltes d’assistència, adaptacions del currículum, preferència en l’accés als cicles formatius, entre altres.

Així mateix, s’inclouen mesures que faciliten compatibilitzar la seua activitat dins de l’esport d’elit, amb altres activitats professionals, concretament al servei del Consell.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia