Amb la finalitat d’afavorir la màxima coordinació entre l’Oficina Central del Registre de Cooperatives de la Comunitat i les oficines territorials, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha establit una sèrie de mesures excepcionals d’aplicació durant el període de temps que dure l’estat d’alarma decretat per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

En termes generals aquestes mesures passen per la suspensió dels tràmits registrals, dels terminis establits per a la presentació de recursos o la celebració de reunions o acords.

A més, romandran vigents els nomenaments inscrits, es deixa d’emetre resolucions de suspensió o denegació dels actes registrals sol·licitats, s’activa la tramitació electrònica de les sol·licituds i l’atenció al públic es realitzarà via correu electrónic o telefònicament.

El conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, ha traslladat un missatge “de suport i tranquil·litat” al sector cooperatiu de la Comunitat, a qui ha dit que “amb aquestes mesures adoptades per la Conselleria d’Economia, juntament amb les quals desenvolupa l’RDL 8/2020, publicat ahir, es garanteix la seguretat jurídica necessària per a protegir l’activitat en el sector cooperatiu, d’una banda, i estableix les mesures de flexibilització necessàries com a conseqüència de l’estat d’alarma”.

En aquest sentit Climent ha destacat la “ràpida i ràpida reacció en l’àmbit autonòmic i estatal” al mateix temps que ha reiterat que “des del Govern valencià continuarem monitorant els efectes de la crisi del COVID-19 en aquest sector i en la resta per si es detecten noves necessitats en l’àmbit normatiu”.

Mesures concretes establides

Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, queden suspesos els terminis establits per la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana per a comunicar al Registre de Cooperatives actes o acords com la sol·licitud del depòsit dels comptes anuals, la legalització dels llibres de comptabilitat i corporatius, la inscripció dels càrrecs en els seus consells rectors, la dissolució de cooperatives o el nomenament de liquidadors, entre altres.

D’igual manera queden suspesos els terminis establits per a la presentació de recursos o per a la seua impugnació davant la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme.

Des de l’Oficina Centra del Registre de Cooperatives de la Comunitat no s’exigirà la celebració de reunions o acords dels òrgans col·legiats de les cooperatives durant l’estat d’alarma, període en el qual, es manté la vigència dels nomenaments inscrits.

No s’emetran resolucions de suspensió o denegació de la pràctica d’actes registrals sol·licitats. Encara que sí que es podran estendre resolucions favorables a les persones interessades, les certificacions de denominació i les resolucions enfront dels quals no càpia cap registre.

La inscripció de les noves cooperatives queda prorrogada i es reprendrà el dia posterior al de la finalització de l’estat d’alarma acordat i de les seues pròrrogues si n’hi haguera.

Aquestes mesures garanteixen una perfecta coordinació entre l’oficina central del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i les oficines territorials de cadascuna de les províncies. Totes elles han establit torns per a atendre les sol·licituds d’informació que demanden les cooperatives i la resta de persones interessades.

L’atenció es realitzarà, preferent, de manera telemàtica, per correu electrònic (registre_cooperatives@gva.es) o via telefònica en horari de 9.00 a 14.00 hores els dies hàbils en el número 963869012.

La presentació de documents i títols per a la inscripció se sol·licitarà, necessàriament, a través de procediments telemàtics establits a aquest efecte. I en el cas que no existira s’ha habilitat un específic a través del següent enllaç: procediments.

D’altra banda, el Consell Valencià del cooperativisme també ha suspés els procediments de naturalesa administrativa i processal en l’àmbit de les seues competències.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia