Després de l’anunci de Pedro Sánchez de paralitzar les activitats no essencials a causa del Covid-19, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el Reial decret llei 10/2020. En ell, es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials.

Aquest RD estableix que els treballadors per compte d’altre hauran de gaudir d’un permís retribuït recuperable fins al 9 d’abril de 2020. Amb posterioritat empresa i/o sindicats i treballadors es posarà d’acord en la manera de recuperar les hores l’efectiva realització de les quals es posposa.

Per a intentar que existisca la màxima normalitat en l’activitat econòmica, sabent de les lògiques dificultats, treballaran les persones treballadores que presten serveis en els sectors qualificats com a essencials que a continuació es detallen:

 • Les persones treballadores que presten serveis en les divisions o en les línies de producció l’activitat de la qual es corresponga amb els sectors qualificats com a essencials en l’annex d’aquest reial decret llei.
 • Les persones treballadores contractades per:
 1. aquelles empreses que hagen sol·licitat o estiguen aplicant un expedient de regulació temporal d’ús de suspensió i
 2. aquelles a les quals els siga autoritzat un expedient de regulació temporal d’ús de suspensió durant la vigència del permís previst aquest reial decret llei
 • Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte de la qual estiga suspés per altres causes legalment previstes.
 • Les persones treballadores que puguen continuar exercint la seua activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

És a dir, seguiran en la seua situació actual els que es defineixen com a sectors essencials, i també aquells treballadors que es vegen afectats per un ERTE o es pogueres veure afectats, així com aquells que estigueren de baixa. Si estan teletrballant, poden continuar fent-ho.

Les empreses que hagen d’aplicar el permís retribuït recuperable regulat en aquest article podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantindre l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

Es tracta, doncs que l’activitat siga la mínima possible.

En aquells casos en els quals resulte impossible interrompre de manera immediata l’activitat, les persones treballadores incloses en l’àmbit subjectiu d’aquest reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

El permís retribuït recuperable regulat en aquest reial decret llei no resultarà d’aplicació a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministraments del sector públic que siguen indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de forma no presencial.

Excepcions

Hauran de continuar treballant doncs:

 • Els establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili.
 • Hostaleria i restauració, de serveis de lliurament a domicili.
 • El transport de mercaderies en tot el territori nacional, a fi de garantir el proveïment i el lliurament de productes adquirits en el comerç per Internet, telefònic o correspondència.
 • El trànsit duaner en els punts d’entrada o punts d’inspecció fronterera situats en ports o aeroports.
 • El subministrament d’energia elèctrica, de productes derivats del petroli, així com de gas natural.
 • Els operadors crítics de serveis essencials per a la protecció d’infraestructures crítiques.
 • Empreses i proveïdors que són essencials per a assegurar el proveïment de la població i els propis serveis essencials.
 • Serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.
 • Serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.
 • Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.
 • Serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuen desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que hagen d’assegurar el manteniment dels mitjans emprats per a això.
 • Empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que resulte necessari utilitzar per a l’acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.
 • Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 • Venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seua impressió o distribució.
 • Empreses de serveis financers.
 • Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament.
 • Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assistisquen a les actuacions processals no suspeses.
 • Serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 • Serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials.
 • Serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que presten serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic.
 • Activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.
 • El servei postal universal.
 • Sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.
 • Distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
 • Qualssevol altres que presten serveis que hagen sigut considerats essencials.

El decret complet el podreu trobar en el següent enllaç: Informacion-LINEA AVALES RDL 82020 de 17 de marzo.pdf

Imprimir article
Comenta aquesta notícia