El Ple del Consell d’aquest divendres ha aprovada diverses mesures per a fer front al Covid-19. Així, ha ratificat una resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es garanteix la coordinació dels serveis socials d’atenció primària durant l’emergència sanitària decretada per la pandèmia, assegurant el seu funcionament, especialment en aquelles situacions de major vulnerabilitat.

La resolució acorda, donat el caràcter de servei públic essencial, que aquests serveis no puguen tancar ni suspendre les funcions, excepte en els casos que haja sigut decretat el seu tancament, o que ho siga en el futur, pels òrgans competents en matèria sanitària o de serveis socials de la Generalitat o del Govern d’Espanya.

S’ha establit que l’equip de professionals dels serveis socials d’atenció primària seran els encarregats de detectar, diagnosticar i atendre les persones que patisquen desprotecció social provocada per la pandèmia COVID-19.

En tots els equips d’atenció primària hi haurà un coordinador o coordinadora que estarà en constant comunicació amb la Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Així mateix, la resolució de la conselleria estableix també que les funcions d’atenció o tramitació d’expedients, que no requerisquen presencialitat en el centre de treball habitual o en el domicili de les persones beneficiàries o usuàries, es realitzaran des del domicili del professional o la professional, sempre que siga possible.

Els equips d’atenció primària de serveis socials encarregats de tramitar les sol·licituds de dependència comunicaran a la conselleria aquells casos que, per la seua especial vulnerabilitat, han de prioritzar-se sense necessitat de remetre la documentació necessària, que serà enviada amb posterioritat i una vegada finalitzat l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de COVID-19.

Així mateix, i respecte a la Renda Valenciana d’Inclusió, també es prioritzaran aquells casos que l’equip considere, principalment per l’especial vulnerabilitat arran de la pandèmia de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar.

També s’ha establit la necessitat de reforçar el servei d’atenció a domicili i l’atenció a barris inclusius, reorganitzant la plantilla o incrementant l’equip de professionals que els formen.

Respecte als serveis d’atenció específica, els equips d’intervenció amb infància i adolescència reforçaran el seguiment, orientació i atenció als xiquets, xiquetes i adolescents i les seues famílies acollidores extenses, a través de l’atenció telemàtica o telefònica, sempre que no requerisquen una atenció presencial a causa de la gravetat de la situació.

De la mateixa manera, s’establirà una atenció telemàtica o telefònica en els xiquets, xiquetes i adolescents que, des dels equips d’atenció primària, es consideren de major vulnerabilitat o per tindre declarada la situació de risc.

El personal assignat a les Unitats d’Igualtat de la Xarxa Valenciana d’Igualtat durà a terme un seguiment, preferentment telefònic o telemàtic. No obstant això, en el cas que es detecten situacions de violència de gènere o masclista, s’actuarà seguint el protocol habitual i es traslladarà el cas a la xarxa d’atenció a víctimes de violència de gènere.

Per part seua, el personal assignat a la Xarxa Jove durà a terme un seguiment de les persones usuàries més vulnerables del seu sector i col·laborarà amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) en la implementació i difusió de continguts en línia dirigits a adolescents i joves durant el confinament domiciliari.

Respecte al servei de les oficines PANGEA i del Programa d’igualtat i inclusió del poble gitano, el personal encarregat durà a terme un seguiment, preferentment telefònic o telemàtic, de les persones usuàries més vulnerables del seu sector.

11’5 milions d’euros als serveis socials d’atenció primària per a fer front a l’impacte social del COVID-19

Així mateix, s’ha aprovat un decret pel qual es regula la concessió directa de subvencions a les entitats locals de la Comunitat Valenciana titulars dels Serveis Socials d’Atenció Primària, en el marc de les mesures extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Mitjançant aquest decret, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina 11’5 milions d’euros en concessions directes, de caràcter excepcional i singularitzat, a 231 municipis de la Comunitat Valenciana, tenint com a finalitat la protecció de totes aquelles persones afectades directa o indirectament per la COVID-19.

Se subvencionen, d’una banda, crèdits destinats a garantir prestacions bàsiques de serveis socials, com els serveis de proximitat de caràcter domiciliari, els dispositius d’atenció a persones sense llar, adquirir mitjans de prevenció o les prestacions econòmiques individualitzades.

D’altra banda, se subvencionen els crèdits destinats a garantir el dret bàsic d’alimentació de xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat, és a dir, les prestacions econòmiques individualitzades d’infància.

Per conceptes la distribució dels crèdits ha sigut de 7 milions d’euros per a PEI’s; 1.500.000 euros per al Servei d’Ajuda a domicili (SAD), 741.520 euros per a barris inclusius, i 2.312.250 euros per a PEI’s d’infància.

La dotació global d’aquestes subvencions ascendeix a la quantitat d’11.553.770 euros, procedents de sengles acords del Consell de Ministres de data 24 de març de 2020.

Ampliació del servei del telèfon d’Emergències 112

El Ple del Consell també ha autoritzat la contractació, pel procediment d’urgència, d’ampliació del servei del telèfon d’Emergències “112 Comunitat Valenciana” per a garantir la continuïtat de la prestació del servei i preservar la salut del personal del Centre d’Emergències per a assegurar l’acompliment de la seua activitat com a servei essencial durant la pandèmia pel *coronavirus COVID-19 en la Comunitat Valenciana.

Igualtat disposarà dos milions d’euros per a contractar material de contenció de la COVID-19 per a centres i col·lectius vulnerables
El Ple del Consell ha autoritzat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es declara d’emergència la contractació de les actuacions necessàries per a l’atenció i contenció del virus COVID-19 en persones, residències i centres, competència d’aquest departament.

La resolució contempla una despesa de dos milions d’euros que es destinarà a la compra de material de protecció individual de persones, com ara màscares i/o materials necessaris per a la seua confecció i la seua pròpia fabricació de desinfectants, com a hidrogels o similars, guants, ulleres i altres barreres de protecció.

Així mateix, s’inclou la compra de mobiliari per a centres i tot aquell equipament que resulte imprescindible per a atendre la població afectada i que poguera tindre relació amb la necessària posada en marxa d’aquells immobles que es requerisquen per a atendre la població afectada.

L’emergència també és aplicable en la contractació dels treballs de difusió de les actuacions que la conselleria està realitzant perquè siguen conegudes per la població, col·lectius vulnerables que han de ser objecte d’especial protecció, i que sàpien què han de fer davant la pandèmia.

Aquestes accions, que són en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal, que és l’encarregada de realitzar les compres del material de protecció, també tenen entre els seus objectius l’atenció a dones possibles víctimes de violència, la integritat de la qual poguera resultar menyscabada a causa de l’obligatori confinament imposat per la declaració de l’estat d’alarma davant la conseqüent possibilitat de conviure amb els seus maltractadors.

Ajudes urgents a persones treballadores autonòmes afectades per la situació de crisi pel COVID-19

El Ple del Consell també ha aprovat el decret pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autonòms que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana i s’han vist afectades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

L’impacte que està tenint aquesta situació d’excepcionalitat obliga al fet que les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.

La ràpida paràlisi de l’activitat que està afectant amplis sectors de la nostra economia fa necessària l’adopció de mesures que atenuen els efectes de la brusca disminució d’ingressos d’aquells subjectes econòmics més vulnerables.

Un dels col·lectius que més pot patir aquesta crisi i que constitueixen la major part del teixit empresarial valencià, són els treballadors i treballadores autònomes que s’han vist obligades a suspendre la seua activitat.

D’aquesta manera, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través d’aquest decret, oferirà subvencions directes a les persones treballadores en règim d’autònom que desenvolupen la seua activitat professional en la Comunitat Valenciana en algun dels sectors afectats per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Les ajudes seran tramitades per Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació i ascendiran a 1.500 euros en el cas de negocis que hagen hagut de tancar i de 750 euros per als quals no havent sigut obligats a tancar, hagen patit disminució ingressos en les condicions que estableix el Reial decret.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 hores del dia 8 d’abril de 2020 i finalitzarà a les 9.00 hores del dia 4 de maig de 2020. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica a través de la pàgina de Labora .

Per a la tramitació s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es).

De no disposar de signatura electrònica avançada, haurà d’acudir-se a la representació a través de persona que si dispose d’ella, acreditant la representació

En total, la Conselleria d’Economia Sostenible, a través de Labora preveu destinar 57,5 milions d’euros a aquestes subvencions amb les quals es busca atenuar els efectes de la brusca disminució d’ingressos en els sectors econòmics més vulnerables.

El Consell aprova un decret llei amb mesures urgents en els àmbits educatiu, cultural i esportiu

El Ple del Consell ha aprovat un decret llei de mesures urgents en els àmbits de l’educació, la cultura i l’esport per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 en aquestes àrees.

A les mesures ja dutes a terme en matèria educativa, aquest decret llei estableix l’adaptació dels mecanismes necessaris per a la preparació i la posada en marxa del pròxim curs escolar, així com aspectes relacionats amb la continuïtat de serveis educatius afectats per la suspensió de classes presencials aquest curs.

En l’àmbit de la cultura i l’esport, les determinacions de contenció adoptades i la cancel·lació d’esdeveniments culturals i esportius, ha tingut repercussions negatives. Per això, i a més de posar en marxa mesures que afavoreixen la reprogramació i la reactivació d’activitats i d’esdeveniments culturals i esportius, en les quals ja es treballa, resulta necessari adoptar mesures de flexibilització en els procediments d’execució i justificació de les activitats subvencionades.

Quant a l’admissió d’alumnat per al curs 2020-2021, el decret llei incorpora les disposicions normatives necessàries per a adaptar el procés d’admissió a les circumstàncies excepcionals i de confinament derivades de l’estat d’alarma; s’adapta la participació dels òrgans col·legiats, i es prorroguen pel pròxim curs les àrees d’influència vigents en l’actual curs a l’efecte d’escolarització.

El procediment d’admissió en les etapes d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP per al pròxim curs 2020-2021 es tramitarà de manera electrònica, per a evitar així tràmits presencials. La Conselleria, per a garantir l’assistència i l’accés de totes les famílies, habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a les persones que no disposen de mitjans electrònics.

Així mateix s’estableix la pròrroga d’un any en la implantació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural (*PEPLI) en ESO, Batxillerat, FP i Formació de Persones Adultes, en compte en cas que es dugui a terme el curs 2020-2021 tal com preveu la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat.

Per tant, tots els centres educatius de Secundària, Batxillerat, FP i FPA del sistema educatiu valencià, durant el pròxim curs 2020-2021, mantindran els mateixos programes lingüístics que han aplicat aquest curs.

Aquesta pròrroga s’adopta perquè les mesures de contenció vigents per a fer front a la COVID-19, impossibiliten l’elaboració, modificació i aprovació dels projectes lingüístics de centre (PLC) abans del procés d’admissió. Es considera fonamental garantir la participació dels membres de cada consell escolar de centre en condicions presencials per a realitzar les votacions del *PLC per majoria de 2/3 i aquesta condició en aquests moments és inviable.

Aquesta circumstància, així com les tasques extraordinàries assumides pels equips directius i pel conjunt de la comunitat educativa, derivades del canvi temporal al model de formació a distància, fan aconsellable la pròrroga dels projectes lingüístics de centre (PLC) vigents i la modificació del calendari d’aplicació de la llei esmentada.

D’altra banda, i per a assegurar el foment de l’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil, el decret llei preveu una ajuda extraordinària destinada tant a les *escoletes 0-3 privades, com les escoletes municipals per la mateixa quantitat que reben amb el Bo Infantil.

Un altre aspecte rellevant de la nova norma és que, malgrat la suspensió temporal de l’activitat acadèmica presencial, l’alumnat beneficiari de l’ajuda de transport escolar individual reba el seu import íntegre. La Conselleria abonarà a les famílies totes les ajudes individualitzades de transport escolar concedides per al curs 2019-2020 per a l’alumnat que no pot ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que es trobe escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle (3 a 5 anys), Primària o ESO i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat.

Aquesta mesura s’adopta perquè s’entén justificat pels beneficiaris el compliment de la finalitat per a les quals es concedeix l’ajuda, encara que els dies de no assistència a classe, durant el període de suspensió de l’activitat educativa presencial conseqüència de l’emergència sanitària, suposen més del 20% del total de dies del curs escolar.

Finalment, i per a garantir a l’inici del curs 2020-2021 en els centres educatius concertats, es manté per al pròxim exercici, en forma d’ajuda extraordinària directa, la dotació de recursos destinats a la inclusió educativa i en la lluita contra l’abandó escolar del Programa d’actuació per a la millora (PAM) que han rebut en el curs actual.

Igualment, una segona ajuda extraordinària directa permetrà consolidar de cara en el pròxim curs la dotació i els llocs docents atorgats a l’ensenyament concertat en la convocatòria del PAM per a aquest curs. En total aquesta doble línia d’ajudes del PAM suma una inversió de 15,48 milions d’euros.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia