Bétera celebrarà el ple del mes d’abril dimecres que ve, 8 d’abril, de manera telemàtica a la Sala de Juntes de l’Ajuntament (edifici José Gascón Sirera 9, 2a planta). Per l’Alcaldia-Presidència s’ha acordat convocar d’aquesta forma aquesta sessió ORDINÀRIA del Ple de la Corporació, en primera convocatòria,  a les 18.00 hores.

ORDRE DEL DIA
1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de les actes núm 15/19 (inclou annex), núm 16/19 i núm. 1/2020, sessions celebrades pel Ple de la Corporació en data 4 de novembre de 2019, 2 de desembre de 2019 i 13 de gener de 2020 respectivament
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm 1 a la 340) dictades des de l’1 de gener de 2020 fins de 28 de febrer de 2020.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 19 de febrer al 17 de març de 2020.
5. HISENDA.- Aprovació de reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a l’exercici 2019 – expte INT-202000016 FLP001-2020-REC
6. HISENDA.- Aprovació de reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a l’exercici 2019 – expte INT-202000017 FLP002-2020-REC
7. HISENDA.- Aprovació de modificació de l’ordenança fiscal número 11,reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitament especial dels béns de domini públic. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública.
8. INTERIOR.- Dació de compte de la resolució d’Alcaldia 434-2020, sobre adopció de mesures tendents a garantir els serveis en el municipi de Bétera, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.
9. INTERIOR.- Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Portaveus en sessió realitzada el 27 de març de l’actual, sobre realització de sessions d’òrgans col·legiats a l’Ajuntament de Bétera durant la situació d’estat d’alarma.
10. SERVEIS SOCIALS.- Aprovació del protocol per a la concessió de prestacions d’emergència social per a pal·liar la situació generada pel COVID 19.
11. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia