La Mancomunitat Camp de Túria compta en la seua pàgina web  amb un resum sobre els aspectes laborals i de seguretat social del RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
El Govern flexibilitza els ajornaments de les quotes de la Seguretat Social per a empreses i autònoms.
• Podran sol·licitar l’ajornament de les quotes que es paguen a l’abril a un interés del 0,5%, set vegades inferior a l’establit en la llei.
• A més, les quotes que es paguen maig, juny i juliol podran ser objecte de moratòria, per al seu abonament sis mesos després sense recàrrecs ni interessos.
• Si no es tinguera dret a moratòria podran també sol·licitar l’ajornament a l’interés del 0,5%, durant maig i juny.
• Els autònoms l’activitat dels quals va quedar suspesa pel decret d’alarma no tindran recàrrecs si paguen les quotes prèvies fora de termini.
• Es flexibilitza la percepció de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als professionals del camp i de la cultura.

Els autònoms i empreses podran sol·licitar l’ajornament de les quotes que s’han de pagar el mes d’abril a un interés reduït del 0,5%, interés set vegades inferior al que normalment s’estableix.

Per a accedir a aquests ajornaments, ha de tractar-se d’empreses o autònoms afectats des d’i per la situació provocada pel COVID- 19. Per això les empreses i treballadors que es beneficien d’aquesta mena d’ajornaments no poden tindre un altre ajornament en vigor anterior.

S’ha de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del mes d’abril, per a evitar la facturació de la quota. A més, per a facilitar la seua tramitació, l’empresa o l’autònom que actue a través d’un professional o d’un tercer (graduats, gestors, advocats i altres autoritzats del Sistema XARXA), podrà tramitar-lo a través del mateix sense necessitat de cap mena d’apoderament específic per a això.

1. Moratòria a empreses i autònoms

D’altra banda, s’ha donat llum verda a una moratòria a empreses i autònoms de fins a sis mesos per al pagament de les obligacions amb la Seguretat Social. D’aquesta forma, podran demorar el seu pagament sense interessos ni recàrrecs de les cotitzacions que hagen d’efectuar-se
en els mesos de maig, juny i juliol. Aquestes quotes s’hauran d’abonar sis mesos després.
La moratòria no serà aplicable per a les empreses que hagen sigut exonerades de pagar cotitzacions socials pels seus treballadors afectats per ERTE’s per força major a causa del coronavirus. A més, les empreses i autònoms que pogueren no tindre dret a la moratòria també podran sol·licitar l’ajornament abans esmentat al 0,5% durant els períodes de pagament de maig i juny.

2. Mesures sectors especifique.

El Consell de Ministres també ha aprovat la modificació dels requisits d’accés a la prestació extraordinària per a treballadors per compte propi per a adaptar-la als professionals del sector agrari i als professionals de la cultura.

En aquest sentit, els treballadors agraris utilitzaran per a acreditar la caiguda de la facturació del 75% la comparació amb els mateixos mesos de l’any anterior i no la mitjana del semestre anterior, com ocorre amb la resta de treballadors per compte propi. Amb això, es tindran en compte períodes comparables per a establir la pèrdua de facturació, ja que les campanyes agrícoles tenen un component marcadament estacional. En el cas dels professionals de la cultura, la caiguda d’ingressos s’acreditarà comparant els ingressos del mes amb pèrdues amb la mitjana dels dotze mesos anteriors, ja que s’ha tingut en compte que aquests treballadors tenen una distribució irregular de l’activitat al llarg de l’any.

3. Altres mesures.

• Es recullen mesures d’ajudes al pagament de subministraments i lloguer, podent l’autònom beneficiar-se de la moratòria en el pagament de la hipoteca no sols a l’habitatge habitual sinó també al local on es desenvolupe el treball.
• S’amplia el dret a percepció del bo social (un descompte en la factura de la llum per a persones vulnerables) als treballadors autònoms que hagen cessat la seua activitat o hagen vist reduïda la seua facturació en un 75% com a conseqüència del COVID-19 malgrat tindre ingressos superiors als requerits per a aquesta ajuda. Aquesta ajuda es concedirà durant un període
màxim de 6 mesos.
• S’estableixen diferents mesures per a flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, arribant fins i tot a la possibilitat de suspendre el seu pagament. Les quantitats degudes s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.
• A més, es flexibilitzen els procediments de les convocatòries de préstecs o ajudes de la Secretaria General d’Indústria i de la Pime. En aquest sentit, les garanties per a nous préstecs en procés de resolució podran presentar-se una vegada finalitze l’estat d’alarma.
• Durant el termini de sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma (entrada en vigor del Reial decret 463/2020, els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els següents suposats:
a) Trobar-se en situació legal de desocupació per *ERTE derivat de l’actual situació de crisi sanitària.
b) Ser empresari titular d’establiments l’obertura dels quals al públic s’haja vist suspesa com a conseqüència de l’estat
d’alarma.
c) Ser treballadors per compte propi prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i que hagen cessat en la seua activitat com a conseqüència de la crisi sanitària. Tots els detalls en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Procediment especial de sol·licitud telemàtica

Amb la finalitat d’evitar la saturació de les xarxes i servidors de la Generalitat davant la previsió del gran volum de sol·licituds de les ajudes extraordinàries a persones treballadores autònomes el procediment de sol·licitud es desenvoluparà en dues fases.

Una primera fase en la qual els interessats presentaran únicament l’imprés de sol·licitud abreujada, un document senzill, amb pocs camps, la presentació dels quals donarà al sol·licitant un número d’expedient i data i hora de presentació. Aquesta serà la data i hora de criteri per a la concessió si en la segona fase la documentació es presenta completa i no és necessari requerir. Amb aquesta presentació de sol·licitud abreujada, el sistema informàtic assignarà a cada interessat un dia i franja horària per a completar la sol·licitud.

En la segona fase, en el dia i hora assignada els interessats completaran la sol·licitud amb la resta de dades necessàries (les dades de la sol·licitud abreujada es bolcaran automàticament pel sistema) i la documentació preceptiva segons el decret de convocatòria.
Si en aquesta segona fase es completa correctament la sol·licitud, la mateixa s’entén presentada en el dia i hora de la presentació en primera fase.

En cas que algun interessat, per qualsevol motiu, present la documentació en un moment posterior al de la cita, la mateixa serà acceptada, però la data de criteri serà la del dia i hora en què es complete la documentació. Igual en cas que siga necessari requerir als interessats, es prendrà la data d’esmena, és a dir, quan l’expedient estiga complet.

D’aquesta forma, la presentació inicial a les 9.00 hores del dia 8 d’abril, moment de máxima afluència de sol·licituds, serà sobre un model de document abreujat que requereix menys recursos de xarxa i la presentació de la documentació que sí que exigeix un consum important de xarxa, es farà de manera escalonada.

D’altra banda, cal destacar que el començament del termini a 9 del matí s’ha previst per a evitar que qualsevol fallada en els sistemes, no desitjat en cap cas, perjudique els sol·licitants i els obligue a romandre al capdavant de l’ordinador des de les 00.00 hores durant tota la nit fins que es poguera solucionar l’incident. A les 9 del matí el personal de la DGTIC estarà “de guàrdia” per a solucionar qualsevol incident, encara que amb aquest sistema de doble sol·licitud no es preveu que n’hi haja.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia