Labora posa  en marxa hui dimecres, 8 d’abril, ajudes urgents per a les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana afectades pel COVID-19.

El tràmit estarà disponible a partir de les 09.00 hores en la pàgina web de Labora: Aquest és l’enllaç amb tot el que heu de preparar per a sol·licitar l’ajuda: https://bit.ly/3aO1Q01

Si necessiteu algun aclariment la Mancomunitat de Camp de Túria també ha habilitat els següents telèfons de contacte, on es pot contactar amb el seu personal tècnic:
 • 627645039
 • 664533671
 • 664533429

Cal recordar que la presentació de la sol·licitud s’efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Fase 1 – SOL·LICITAR ASSIGNACIÓ DE DATA I FRANJA HORÀRIA PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.
  S’haurà d’accedir al procediment telemàtic denominat «EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID19» i prémer sobre l’enllaç “cita prèvia per a la presentació de sol·licitud d’ajudes per a autònoms” (per a aquest tràmit no és necessari tindre signatura electrònica). Per a sol·licitar la cita prèvia haurà d’introduir les següents dades: DNI i nom i cognoms del treballador autònom que demana les ajudes (no del representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte; el sistema l’informarà del termini assignat per a poder presentar la sol·licitud

ENLLAÇ Al TRÀMITS “CITA PRÈVIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD D’AJUDES PER A AUTÒNOMS” 

 • Fase 2 -PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ.
  Una vegada haja obtingut l’esmentada cita és aconsellable que accedisca a la pàgina web de la subvenció (enllaç a la web), i es descarregue en el seu ordinador, els següents impresos: Domiciliació bancària i Declaració de minimis, després de descarregar-los, òbriga’ls, emplene’ls, i signe’ls amb la seua signatura electrònica i guarde’ls en el disc dur del seu ordinador. Els documents mencionats ja estaran preparats per a annexar-los quan haja de presentar la sol·licitud. Tinga en compte que sense els documents descrits no es podrà presentar la sol·licitud el dia assignat. No obstant això, si vosté ja haguera proporcionat a la Generalitat Valenciana el document de Domiciliació bancària en un altre procés anterior, i no s’hi haguera produït cap canvi en els dades bancàries, no necessita annexar l’esmentat document, però sí que haurà d’indicar aquest núm. de compte quan emplene el formulari de sol·licitud en el tràmit 2.

En el cas que vosté no dispose de signatura electrònica i, per tant, haja d’autoritzar una altra persona que sí que dispose d’ella per a presentar la sol·licitud en el seu nom, els documents mencionats haurà de signar-los electrònicament la persona autoritzada i presentar necessàriament l’imprés Annex II. Aquest imprés, pel qual vosté li autoritza a presentar la sol·licitud en el seu nom, ha d’emplenar-se i signar-se a mà per vosté i remetre’s, en format pdf o jpg (fotografia d’un mòbil), a aquesta persona, que haurà d’adjuntar-lo necessàriament juntament amb la resta de la documentació quan presente la sol·licitud.

Només es podrà formular la sol·licitud mitjançant representant en aquests 2 supòsits:

 1. Mancar de signatura electrònica (utilitzant l’Annex II).
 2. Poder acreditar la representació mitjançant la corresponent inscripció en el Registre de Representants. (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/)
  És important també que tinga clars els epígrafs dels IAES que té vosté d’alta en l’Agència Tributària (es corresponguen amb l’autònom com a persona física o siguen els de la societat en la qual presta els seus serveis com a treballador autònom), aquesta informació figura en el “Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària” (que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud) i haurà de consignar-los obligatòriament quan emplene l’Annex I en el moment de presentació de la sol·licitud. Tinga en compte que sense consignar els epígrafs dels IAES en l’Annex I NO PODRÀ PRESENTAR LA SOL·LICITUD. Si el certificat no està al seu nom, sinó a nom de la societat en la qual desenvolupa el seu treball com a autònom, haurà d’indicar-ho en la casella corresponent de l’Annex I.

L’Annex I (que inclou, entre altres caselles a emplenar, les declaracions responsables) no és un imprés descargable, sinó un formulari web que haurà d’emplenar on-line quan accedisca al tràmit 2 de presentació de la sol·licitud.

Models de LABORA (a emplenar pel sol·licitant):

 1. HOR0003E Domiciliació bancària
 2. HOR0004E Declaració minimis
 3. EMP0540E Annex II. Formulari relatiu a la representació (només en el supòsit que la sol·licitud es presente en qualitat de representant de la persona sol·licitant)
 • Fase 3 – PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
  (aquest tràmit sol el podrà fer amb certificat electrònic ja siga del propi sol·licitant o de la persona representant que haja sigut autoritzada mitjançant l’imprés Annex II).

El dia i en la franja horària assignades, accedisca de nou al procediment telemàtic i prema sobre l’enllaç EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID-19.

Emplene i ferm electrònicament el model de sol·licitud, emplene l’Annex I, adjunte els models abans esmentats (domiciliació bancària i declaració de minimis farcits i signats electrònicament) i també el “Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària”. Si la sol·licitud la presenta vosté en qualitat de representant adjunte així mateix l’Annex II signat físicament pel sol·licitant. Quan haja acabat el tràmit podrà descarregar-se una còpia electrònica del justificant de presentació de la sol·licitud.

Per a poder sol·licitar l’ajuda, a més d’annexar els documents relacionats en la fase 2, haurà d’emplenar l’annex I (que estarà disponible en el procediment telemàtic) i annexar el Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. (Pot obtindre-ho a través del següent enllaç): https://www.agenciatributaria.gob.es/aeat.sede/procedimientoini/g309.shtml

Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació (aquest enllaç només ha d’utilitzar-se per a aportar documentació a l’expedient QUAN JA S’HAJA PRESENTAT LA SOL·LICITUD. Pera tal efecte s’ha de consignar el núm. d’expedient facilitat per LABORA després del registre de la sol·licitud)

MOLT IMPORTANT:
Si presenta vosté la sol·licitud en el termini designat per a això, la data de presentació de la sol·licitud serà la del dia en què vosté va demanar la cita, en cas de realitzar-la posteriorment al període assignat, la data de presentació passarà a ser la del dia de la presentació.

Consulta document sobre dubtes sobre la subvenció en el següent enllaç: http://www.labora.gva.es/documents/166000883/168189984/Preguntas+frecuentes+EAUCOV.pdf/b6ad3d1f-c186-45e1-9fff-db93baf96b24.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia