El Ple del Consell ha aprovat aquest divendres un decret llei d’ajudes econòmiques a les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE) i a les quals han reduït la seua jornada laboral per conciliació familiar, a causa del COVID-19.

Les ajudes tindran un import global màxim de 33 milions d’euros; seran concedides de manera directa i la seua gestió recaurà en l’Agència Tributària Valenciana i en Labora, atenent raons d’índole organitzativa i d’eficàcia administrativa derivades de l’estat d’alarma.

El decret llei ha sigut aprovat amb la finalitat de fer costat econòmicament a les persones treballadores per compte d’altri, amb rendes baixes, un dels col·lectius considerats més vulnerables.

Aquestes ajudes tindran un import global màxim de 30 milions d’euros i es concediran de manera directa a persones treballadores de rendes baixes que presten els seus serveis en centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana, que es troben afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la suspensió total dels seus contractes de treball.

La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a 150 euros per persona beneficiària. La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció de la base de cotització dels beneficiaris fins que s’esgote l’import global, de manera que tindran prioritat els beneficiaris les bases de cotització dels quals siguen inferiors

Aquestes ajudes s’imputaran a la línia de subvenció que s’habilite mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, en el capítol IV del Programa 315.10 “Condicions de treball i Administració de les Relacions Laborals” del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2020.

Les mesures adoptades en matèria de suspensió temporal de contractes i reducció temporal de la jornada (*ERTE) persegueixen evitar que una situació conjuntural com l’actual tinga un impacte negatiu de caràcter estructural sobre l’ocupació.

Des de la Generalitat es pretén coadjuvar en aquest marc de mesures, amb la finalitat de reduir els efectes negatius que les suspensions temporals dels contractes tenen sobre els treballadors en la Comunitat Valenciana, mitjançant l’establiment d’unes ajudes econòmiques per a aquells que vegen reduïts els seus ingressos.

Suport per a la conciliació

Quant a les ajudes urgents per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones que hagen exercit el dret de reducció de la seua jornada laboral per a l’atenció a menors, majors o dependents al seu càrrec, compten amb una dotació global màxima de 3 milions d’euros.

Aquestes ajudes s’imputaran a la línia de subvenció que s’habilite mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, en el capítol IV del programa 322.51 “Foment de l’ocupació”, del pressupost de Labora per a l’exercici 2020.

La quantia de l’ajuda individualitzada per a les persones treballadores que s’hagen vist obligades a reduir la seua jornada ascendirà a 600 euros, si la reducció de jornada és d’entre el 81% i el 100%; de 450 euros, si la reducció és d’entre el 61% i el 80%; i de 300 euros, si la reducció és d’entre el 50% i el 60% de la jornada.

Les subvencions es concediran de manera directa i podran beneficiar-se d’elles els treballadors i treballadores valencians que hagen exercit els drets de reducció total o del 50% o més de la seua jornada laboral per a l’atenció a menors, majors o dependents al seu càrrec, reducció que en molts casos s’ha produït forçosament amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la *COVID-19. Quant a la tramitació i gestió d’aquestes ajudes serà realitzada per Labora. Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Finalment, el decret llei, que entrarà en vigor l’endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), faculta al Consell i a les persones titulars de les *conselleries d’Hisenda i Model Econòmic i d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en l’àmbit de les seues competències, a dictar quantes disposicions siguen necessàries per al desenvolupament i execució del que es disposa en aquest decret llei.

Cal recordar que aquestes subvencions de la Conselleria d’Economia Sostenible destinades a la conciliació de la vida familiar i laboral se sumen als 57,5 milions d’euros d’ajudes urgents, ja aprovades per a persones treballadores en règim de autònoms que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana i s’han vist afectades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquestes ajudes ascendeixen a 1.500 euros en el cas de negocis que hagen hagut de tancar i de 750 euros per als quals, no havent sigut obligats a tancar, hagen patit disminució ingressos en les condicions que estableix el Reial decret.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia