El Ple del Consell d’aquest divendres també ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives del 3 d’abril, per la qual es confirmen les mesures extraordinàries i s’estableixen altres preventives per a assegurar i garantir l’atenció i prestació dels serveis socials i sociosanitaris a les persones més vulnerables, en el marc de la pandèmia per COVID-19.

Mitjançant aquesta nova resolució es confirmen i amplien les mesures que es van establir originàriament per la Conselleria d’Igualtat i que van ser ratificades pel Consell en el Ple del 20 de març.

En concret, i com ja es va acordar, es posen a la disposició de la Generalitat i en funció de les necessitats que sorgisquen amb motiu de l’expansió de la COVID-19, els mitjans i recursos socials o sociosanitaris d’altres administracions i entitats del territori valencià, independentment de la seua titularitat, així com del personal dependent d’aquests.

La posada a la disposició de centres, establiments, serveis i programes d’atenció social o sociosanitària es farà de manera gradual i segons les necessitats socials, comptant en tot moment amb l’autorització judicial prèvia quan resulte pertinent i amb l’oportuna comunicació al ministeri corresponent.

Així mateix, s’estableix la disponibilitat de tot el personal funcionalment dependent d’aquests serveis per a poder realitzar funcions diferents a les corresponents al seu lloc de treball, categoria o especialitat relacionats amb l’àmbit social o soci-sanitari, però d’acord amb el seu perfil professional, tot això sense perjudici de la prioritat de la Conselleria Sanitat Universal i Salut Publica sobretot el personal sanitari.

La resolució també estableix l’adopció de mesures de reassignació d’efectius i canvis de centre de treball, sempre que no comporten la mobilitat geogràfica no voluntària del treballador o treballadora, no podent afectar aquestes mesures a les dones víctimes de violència de gènere que tinguen adaptat el seu lloc de treball per aquesta circumstància, ni a dones embarassades.

Es preveu també la suspensió del règim ordinari relatiu a les jornades de treball i descans, prèvia comunicació als òrgans de representació de personal i respectant els descansos establits per la Conselleria de Sanitat Universal en el seu Decret 32/2020, sempre amb caràcter gradual i amb utilització racional dels recursos humans disponibles.

A més, s’estableix la possibilitat de suspendre el règim ordinari de permisos, llicències i vacances, reduccions de jornada i règim de torns, excepte aquells permisos relacionats amb la situació de persones que estiguen afectades o presenten símptomes de la malaltia de la COVID-19, així com causes de força major.

D’altra banda, tot el personal de serveis socials, independentment que ja estiga o no prestant els seus serveis en modalitats no presencials de treball, haurà d’estar disponible per a ser requerit en qualsevol moment per a la prestació de tasques presencials, bé les que siguen pròpies del seu lloc de treball o unes altres que se li encomanen.

Finalment, es preveu també la possibilitat d’imposar serveis extraordinaris i la incorporació del personal alliberat sindical, que tornarà temporalment per a exercir les seues funcions en atenció a la situació generada per la *COVID-19. No obstant això, la reincorporació d’aquests treballadors no suposarà el cessament del personal substitut que poguera existir.

Contractació de subministrament d’aliments per a garantir el servei de menjador

El Ple del Consell també ha aprovat la Resolució, de 20 de març de 2020, per la qual es declara d’emergència la contractació del subministrament d’aliments per a garantir el servei de menjador a l’alumnat beneficiari de beca o ajuda per raó de renda.

L’import estimat destinat al subministrament d’aliments ascendeix a un total de 3.535.500 euros, IVA inclòs.

En el marc de la situació d’absoluta excepcionalitat produïda per l’emergència sanitària de la *COVID-19, es va acordar la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes.

El Reial decret llei 7/2020 contempla una sèrie de mesures perquè les administracions públiques garantisquen el dret bàsic d’alimentació de l’alumnat en situació de vulnerabilitat que es troba afectat pel tancament de centres educatius.

Amb la finalitat de donar cobertura i garantir les prestacions alimentàries a les quals té dret aquest alumnat, en el context d’emergència i amb les restriccions i limitacions a la mobilitat, s’ha considerat que l’opció més viable per a garantir el dret bàsic d’alimentació és la de distribuir un sistema de vals o bons que els beneficiaris de l’ajuda puguen canviar en els supermercats per productes d’alimentació bàsica.

El valor dels bons o vals de descompte és de 60 euros, amb els quals es cobririen les necessitats alimentàries durant un període de 15 dies lectius, sense perjudici d’arbitrar noves mesures en el cas que es prolongara la suspensió de les activitats escolars presencials.

La cadena *Consum va oferir la possibilitat d’usar el seu sistema de vals o bons personalitzats, de manera que es van emetre en favor dels beneficiaris d’aquestes ajudes.

Així mateix, s’ha considerat que la presència de 443 establiments de Consum i Charter al llarg del territori valencià facilita a la immensa majoria de les famílies beneficiàries la possibilitat de fer efectius aquests bons.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia