El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat diferents mesures aquest divendres per a fer front a la situació causada pel Covid-19.

Turisme

El Consell ha aprovat un decret per a la concessió d’ajudes directes per al sector turístic, destinades a empreses i persones treballadores autònomes adherides a programes de producte de Turisme Comunitat Valenciana; que compten amb el distintiu de qualitat turística SICTED o per a agències de viatge.

D’aquesta manera, Turisme Comunitat Valenciana destinarà un total de 6,5 milions d’euros en ajudes directes al sector turístic per a autònoms, pimes i festivals de música que s’han vist afectats per la COVID- 19.

El Consell ha aprovat un decret que contempla una sèrie d’ajudes directes amb l’objectiu de mantindre actiu aquest teixit empresarial, que genera producte i que, en el seu moment, va saber orientar les seues inversions en qüestions bàsiques com el compliment d’estàndards de qualitat. Els beneficiaris d’aquestes ajudes del decret són les entitats adherides als programes CreaTurisme, Mediterranew Fest i Musix o SICTED, en entendre que han contribuït, i el continuaran fent en el futur, a la generació de producte experiencial, així com a les agències de viatge.

El decret estableix les bases que regulen la concessió d’ajudes directes a les persones treballadores autònomes, pimes, entitats i empreses de la Comunitat Valenciana del sector turístic, inclosos els socis de cooperatives de treball associat, perquè, malgrat les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19 i l’estat d’alarma i les mesures legals per a la seua aplicació, mantinguen la seua adhesió a programes de producte, el seu compliment dels requisits per a comptar amb la distinció SICTED, o la seua acció de difusió de producte i d’organització de viatges.

Aquest decret recull dues línies diferenciades d’ajudes.

Una primera està dirigida a donar suport econòmic a persones treballadores autònomes i pimes que desenvolupen les seues activitats en el sector turístic de la Comunitat Valenciana i estiguen adherides al programa CreaTurisme, compten amb la distinció SICTED o siguen agències de viatge.

La segona va destinada a entitats i empreses adherides a Meditarranew Musix / Mediterranew Fest de Turisme Comunitat Valenciana a data del 14 de març i l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020.

Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les persones que complisquen amb els següents requisits:

  • Persones treballadores autònomes i pimes que desenvolupen les seues activitats en el sector turístic de la Comunitat Valenciana i que, a data del 14 de març de 2020, compliren un d’aquests requisits:
  1. Es troben adherides al programa CreaTurisme de Turisme CV.
  2. Disposen de la distinció SICTED.
  3. Estar inscrites com a agència de viatges en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana, havent complit a aqueixa mateixa data els requisits de garanties establides en el Decret 101/2018, de 27 de juliol, del Consell.
  • En el cas de les persones treballadores autònoms:
  1. Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
  2. Haver suspés l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.
  3. Tindre el domicili fiscal, o social en el cas de les entitats, en la Comunitat Valenciana.

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de Turisme Comunitat Valenciana.

En la pàgina web consultar ací estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds s’iniciarà el pròxim 4 de maig i finalitzarà el 30 de juny.

Garantit el pagament a les empreses de les places contractades en centres de dia i serveis ambulatoris tancats pel COVID-19

El Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en la qual s’estableix la continuació de l’abonament del servei a les empreses amb les quals té places contractades en centres diürns i serveis ambulatoris, de la mateixa manera que si s’estiguera prestant el servei en els llocs habituals, malgrat haver cessat la seua activitat com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

La resolució estableix el pagament de les places com si estigueren ocupades, amb l’objectiu de garantir la necessària assistència a les persones usuàries d’aquests recursos, atés que els equips professionals dels centres en els quals s’ha suspés l’activitat estan garantint l’atenció domiciliària i el seguiment a les persones usuàries.

A més de garantir l’atenció de les persones usuàries, amb aquesta resolució, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives també pretén donar a les empreses instruments per a afrontar l’impacte econòmic i social ocasionat per la pandèmia, i que podria repercutir directament sobre la situació de les empreses si la suspensió de les seues activitats comportara la interrupció de l’abonament del preu de les places contractades per part de l’administració pública.

Així, per al cobrament d’aquestes quanties, les empreses afectades per la suspensió de l’activitat dels centres d’atenció diürna i ambulatòria de serveis socials han de complir amb les obligacions regulades en cada resolució d’adjudicació del contracte i, especialment, amb el referent al manteniment dels requisits i ràtio de personal en relació amb les prestacions i nombre de persones ateses, amb la finalitat d’evitar expedients de regulació temporals d’ocupació (ERTE) o ulteriors acomiadaments de treballadores o treballadors

Així mateix, s’ha establit abonar les prestacions vinculades al servei (PVS) a les persones en situació de dependència usuàries d’aquests centres durant tot el període de suspensió decretat amb motiu de la COVID-19, o les restriccions que, alçat l’estat d’alarma, pogueren establir-se per a aquests centres.

El càlcul del pagament es realitzarà tenint en compte que es considerarà plaça ocupada aquella que l’haguera estat a data de 13 de març i s’abonarà com no ocupada aquella que no ho haguera estat en aquesta data.

En el cas de les prestacions vinculades al servei, el pagament s’abonarà d’acord amb el seu Programa Individual d’Atenció (*PIA) a la persona usuària. Aquesta, al seu torn, ha d’abonar l’import del servei a l’empresa amb la qual el tinga contractat.

El Ple del Consell també ha ratificat una resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s’habiliten temporalment instal·lacions i recursos per a destinar-los a centres d’emergència social i sociosanitària als quals es derivaran les persones més vulnerables.

En plena coordinació amb el Ministeri de Sanitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’ha decidit suspendre la destinació que tenien anteriorment aquests immobles i s’han habilitat durant el temps que duren les conseqüències de la crisi sanitària causada per la COVID-19.

Així, i independentment de la titularitat de l’immoble, se cedeix, de manera temporal, l’ús de tots els recursos destinats a centres d’emergència social i sociosanitària a la direcció general competent en la gestió de centres de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Conveni entre Labora i l’Agrupació Empresarial de Societats Laborals per a realitzar accions de teleformació

El Ple del Consell ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració entre *Labora i l’Agrupació Empresarial de Societats Laborals i Economia Social de la Comunitat Valenciana (*AESAL-CV) per a impartir, durant l’exercici 2020, el programa de formació intersectorial en la modalitat teleformació.

Labora destinarà 100.000 euros a aquestes accions de teleformació que realitzarà *AESAL-CV sobre aspectes com a creativitat i innovació empresarial i professional; disseny i avaluació d’equips socials; comunicació, assertivitat i escolta activa en l’empresa; gestió de projectes eficaços …

L’alumnat participant en el programa serà, almenys en un 70%, treballadors emprats en empreses o centres de treball situats en la Comunitat Valenciana o treballadors autònoms residents en la mateixa i en un 30%, com a màxim, a treballadors desocupats residents també en la Comunitat Valenciana.

Decret d’ajudes a joves en pràctiques del Programa Eurodisea que no han pogut tornar a la seua regió d’origen

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual s’estableixen subvencions de concessió directa als i les joves afectats per la paralització del programa Eurodisea pel COVID-19.

L’objecte de les subvencions, de caràcter excepcional, és pal·liar la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben els i les joves que estaven desenvolupant les pràctiques laborals del Programa *Eurodisea el mes de març del present any i, davant la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, o bé no han pogut tornar a la Comunitat Valenciana des de la regió europea en la qual estaven realitzant la pràctica, o bé aquells que la realitzaven en la Comunitat Valenciana no han pogut tornar a la regió europea d’origen.

Els i les joves procedents de la Comunitat Valenciana que, en el moment de declarar-se l’estat d’alarma es trobaven realitzant pràctiques en regions europees amb motiu del programa Eurodisea, i que en la data d’entrada en vigor d’aquest decret no han fet efectiva la seua volta, rebran una ajuda de 500 euros per a despeses de primera necessitat, allotjament, transport, retorn a la Comunitat Valenciana o qualsevol altra despesa que es considere adequat en aquesta situació d’emergència.

Així mateix, si per la situació internacional i tancament de fronteres contra l’expansió i contagi per la *COVID-19, no poden fer efectiva la seua volta al territori de la Comunitat Valenciana a data fi de l’estada, se’ls concedirà una ajuda per import igual a la quantitat neta mensual que han rebut a la seua regió d’acolliment durant el desenvolupament del Programa *Eurodisea.

L’ajuda es concedirà pels mesos, o part proporcional dels mesos, que transcórreguen fins que la situació internacional no impedisca el retorn a la Comunitat Valenciana, i començarà a comptar des de la finalització de la pràctica del Programa *Eurodisea fins a un màxim de quatre mesos.

Les quantitats de les ajudes es concediran segons la regió on s’haja desenvolupat l’estada i seran de 800 euros per als qui estigueren a Bèlgica; 750 per als qui estigueren a Itàlia; i 763 euros per als qui estigueren a França.

Quant a les persones procedents de regions europees que estaven desenvolupant l’estada corresponent al Programa *Eurodisea en territori de la Comunitat Valenciana el 14 de març de 2020, data de la declaració de l’estat d’alarma, i que en la data de finalització de l’estada no van poder fer efectiva la volta a la seua regió d’origen, se’ls concedirà una ajuda de 840 euros al mes.

L’ajuda es concedirà pels mesos, o part proporcional dels mesos, que transcórreguen fins que la situació internacional no impedisca el retorn al territori de la regió europea d’origen, i començarà a comptar des de la finalització de la pràctica del Programa *Eurodisea fins a un màxim de quatre mesos.

Si transcorreguts tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud en el registre corresponent no s’ha emés resolució expressa, s’entendrà que es produeix el reconeixement del dret per silenci positiu.

El present decret, que entrarà en vigor l’endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), estableix un termini per a sol·licitar les ajudes de 30 dies a comptar des de l’endemà al de la publicació en el DOGV. El model de sol·licitud podrà trobar-se en la web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Col·laboració amb el Centre d’Investigació Príncep Felip per a la promoció de la investigació en biomedicina

Així mateix, el Ple del Consell ha aprovat un acord de cooperació entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Investigació Príncep Felip per a col·laborar en el finançament del seu funcionament i en la promoció de la investigació biomèdica durant aquest any 2020.

Per a això, la Conselleria de Sanitat Universal subvencionarà a aquesta entitat amb 4.714.000 euros amb la finalitat de potenciar els projectes d’investigació científica que desenvolupa aquesta entitat en el camp de la biomedicina.

Política Territorial proposa la creació de reserves estratègiques de material sanitari en el sistema logístic de la Comunitat

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha proposat la creació de reserves estratègiques de productes sanitaris en el sistema logístic de la Comunitat Valenciana. Aquesta alternativa d’emmagatzematge permetria disposar d’existències de material sanitari de manera permanent i que s’utilitzaria en cas de crisi, com ja succeeix en altres països.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia