El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat aquest divendres les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes econòmiques a les persones treballadores de rendes baixes afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, com a conseqüència de la paralització de l’activitat econòmica amb motiu de la COVID-19. L’import total previst per a aquestes ajudes ascendeix a 30 milions d’euros.

L’objectiu de les ajudes és pal·liar els efectes negatius que les suspensions temporals dels contractes de treball estan provocant en els col·lectius més vulnerables, entre els quals es troben els treballadors i les treballadores de rendes baixes que presten els seus serveis en empreses radicades en la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes tenen caràcter singular per la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia. La quantia ascendirà a 150 euros per persona beneficiària. La concessió es realitzarà de manera directa a totes les persones treballadores en les quals concórreguen els requisits establits.

La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció de la base de cotització de les possibles persones beneficiàries fins que s’esgote l’import global, de manera que tindran prioritat les persones les bases de cotització de les quals siguen inferiors. En el cas que existiren diverses persones amb idèntica base de cotització tindrà prioritat la de major edat.

Les persones treballadores no hauran de realitzar cap tràmit, ja que les ajudes es tramitaran d’ofici.

En aquest sentit, atenent raons d’índole organitzativa i d’eficàcia administrativa, s’ha atribuït la tramitació i gestió d’aquestes ajudes a l’Agència Tributària Valenciana, que recaptarà la informació estrictament necessària per a l’atorgament de les ajudes de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, del Servei de Valencià d’Ocupació i Formació (Labora), del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i de qualsevol altra Administració o entitat pública.

Després del processament de la informació, la competència per a resoldre sobre la concessió de les ajudes correspon a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Les persones beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

a) Tindre la condició de treballadors i treballadores per compte d’altri.

b) Que presten els seus serveis en centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana.

c) Que el seu contracte de treball haja sigut suspés temporalment, de manera total, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19.

d) Que es troben inclosos en un expedient de regulació temporal d’ocupació sol·licitada entre el 14 de març i el 30 d’abril de 2020, tots dos inclusivament, que haja sigut aprovat per l’autoritat laboral, ja siga de manera expressa o per silenci administratiu.

e) Que hagen sigut donats d’alta en el Servei de Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) amb motiu de l’expedient de regulació d’ocupació.

La resolució de concessió aprovarà la relació de persones beneficiàries i indicarà, llevat que es tracte d’una resolució parcial, la base de cotització i, en el seu cas, la data de naixement, que hagen determinat el tall de les ajudes.

El termini per a resoldre serà de tres mesos, a comptar des de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases reguladores.

La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i la relació de les persones beneficiàries en la pàgina web de la Generalitat, dins de l’apartat corresponent a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Totes les dades identificatives figuraran de forma anonimitzada.

Els interessats podran comprovar les seues dades sense anonimitzar, a través de la citada pàgina web.

Altres mesures aprovades

El Ple del Consell també ha aprovat el decret pel qual es crea l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, com a òrgan dependent i adscrit a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que integrarà a representants d’organitzacions socials i empresarials, associacions i col·legis professionals i universitats, amb la finalitat de garantir la millor adaptació de la consciència tributària a les necessitats de la societat valenciana i al context econòmic i social del moment.

L’Observatori Fiscal tindrà com a objectiu millorar la relació entre l’administració tributària valenciana i els contribuents mitjançant la transparència i la cooperació.

Així mateix servirà de plataforma per a planificar, estudiar i analitzar l’aplicació del sistema tributari valencià, reduint les càrregues fiscals i fomentant l’ús de l’administració electrònica, així com per a aconseguir una millora en la prevenció i lluita contra el frau de manera col·laborativa, buscant solucions a les pràctiques fraudulentes i fomentant el rebuig social del frau fiscal.

L’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana tindrà entre les seues funcions la de formular recomanacions i propostes tendents a millorar els indicadors i sistemes d’informació relacionats amb el sistema tributari valencià; constituir un fòrum d’intercanvi i comunicació entre organismes públics i socials; i proposar la realització d’estudis i informes tècnics de diagnòstic de la situació de l’Administració Tributària Valenciana.

Al seu torn, s’ha donat llum verda al reintegrament de romanents de tresoreria que han d’efectuar Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu, la Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social.

El reintegrament de romanents de les citades institucions a la Generalitat Valenciana ve recollit en la disposició addicional primera, en el seu apartat tercer, de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2020.

El total de romanents de tresoreria d’aquestes institucions, que no estan vinculats a compromisos de despeses i seran reintegrats a la Generalitat, ascendeix a 5.282.125,29 euros, amb el següent desglossament:

  • Institució Romanent a reintegrar
  • Corts Valencianes 3.623.939,86
  • Síndic de Greuges 493.614,68
  • Sindicatura de Comptes 94.638,63
  • Consell Valencià de Cultura 638.832,79
  • Consell Jurídic Consultiu 278.186,40
  • Acadèmia Valenciana de la Llengua 152.912,93
  • Comité Econòmic i Social 0,0
    TOTAL 5.282.125,29

D’altra banda, el Ple del Consell ha aprovat un conveni entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la de Federació Valenciana de Municipis (FVMP) per a la promoció i protecció de la salut de la població des dels municipis de la Comunitat Valenciana.

El conveni està dotat amb una quantia de 50.000 euros per a l’organització conjunta d’activitats dirigides a la protecció i promoció de la salut.

Així, les actuacions que regula el conveni inclouen l’organització conjunta, col·laboració i/o participació en jornades tècniques, seminaris i altres actes públics, campanyes de divulgació en la població dels programes i actuacions, elaboració i difusió de guies tècniques, i, en general, coordinació de les intervencions amb objectius comuns en matèria de promoció i protecció de la salut.

Els àmbits d’actuació inclouen la sanitat ambiental (per exemple, en la lluita contra vectors com el mosquit tigre); la seguretat alimentària (per exemple, en relació amb mercats no sedentaris o campanyes d’informació als consumidors) o la promoció de la salut en la població en el marc de l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana (per exemple, impulsant activitats i promovent la creació d’entorns saludables en els municipis).

Un altre dels assumptes aprovats pel ple ha sigut la contractació d’emergència d’un servei de disseny i manteniment d’una assistent virtual intel·ligent, per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per a resoldre dubtes sobre la COVID-19 a empreses, persones autònomes, comerços i treballadors i treballadores en general.

Aquesta assistent virtual, denominada ‘Carina’, està en funcionament des del passat 30 de març amb l’objectiu de fer més accessible la informació sobre la situació econòmica i laboral generada per la declaració de l’estat d’alarma mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Per a poder accedir a ‘Carina’ n’hi ha prou amb entrar en la pàgina web que la Conselleria d’Economia Sostenible ha elaborat amb tota la informació relativa a la COVID-19 i la seua repercussió en l’activitat econòmica de la Comunitat Valenciana (consultar ací).

Aquest nou recurs virtual s’uneix al telèfon 900 35 31 35, posat en marxa per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que està operatiu les 24 hores del dia durant tots els dies de la setmana i que respon també les qüestions de tipus laboral o empresarial (no sanitàries) que puguen sorgir per part d’empreses, comerços, persones autònomes i aturades.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia