Aquest diumenge, 3 de maig, el Boletín Oficial del Estado ha publicat l’ordre SND/388/2020 per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat.

El text complet es pot consultar en el següent enllaç: Document complet del B.O.E. del 3 de maig.

En aquest document consten les mesures de cara a la reactivació de l’activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que requereixen l’obertura al públic d’establiments o locals, assimilades al comerç minorista, l’activitat del qual es troba suspesa com ara perruqueries i centres d’estètica, serveis d’arranjaments i reparacions, i similars.

En aquest sentit, podran reobrir al públic aquells locals i establiments del comerç minorista i de serveis professionals que garantisquen el compliment d’una sèrie de condicions que permetran compatibilitzar aquesta reobertura amb les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans i dels treballadors, evitant així un repunt de la malaltia.

D’altra banda, respecte a les mesures previstes en aquesta ordre en l’àmbit de l’hostaleria i restauració, es disposa que les activitats d’hostaleria i restauració podran realitzar-se, a més de mitjançant el servei de lliurament a domicili ja permés, mitjançant la possibilitat de recollida pel client en l’establiment, sempre que es respecten determinades mesures d’higiene, prevenció i aforament.

Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.
1. Tots els comerços podran obrir al publique a excepció d’aquells de més de 400 m², centres o parcs comercials o dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l’exterior. Sempre que complisquen els requisits següents:
a. Establir un sistema de cita prèvia. Només un client per persona treballadora dins del local. No es podrà habilitar zones d’espera.
b. Garantir l’atenció individualitzada al client, mantenint la distància física establida o si no és possible, mitjançant taulells o mampares.
c. Horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’aquest col·lectiu. (de 10.00 a 12.00 i de 19.00 a 20.00).

2. Aquestes mesures no afecten els comerços que tenien permesa la seua obertura en l’RDL del 14 de març.

3. Es podrà establir un sistema de recollida en el local, sempre garantisquen una recollida escalonada i s’eviten aglomeracions en el local o el seu accés.

Mesures d’higiene que s’hauran d’aplicar en els establiments i locals amb obertura al públic.
1. Els establiments que òbriguen, realitzaran almenys 2 vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents.
a. Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia.
b. S’utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat *virucida que es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Si s’utilitza un desinfectant comercial es respectaran les indicacions de l’etiqueta.
c. Després de cada neteja, els materials i EPI’s es rebutjaren de manera segura i es procedirà a la rentada de mans.
2. Rentada i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball.
3. Ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.
4. Els clients no podran usar la condícia del local, excepte extrema necessitat. En aqueix cas, procedir immediatament a la seua neteja i desinfecció.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que preste serveis en els establiments i locals que òbriguen al públic.
1. No es podran incorporar al treball, treballadors diagnosticats per COVID19, amb símptomes o en quarantena en el moment de la seua reobertura.
2. El sistema de fitxatge ha de garantir les mesures de prevenció
3. Els llocs, torns, horaris, etc. Es modificaren per a mantindre la distància de seguretat entre el personal.
4. La distància entre personal i el client serà d’almenys 1 metre si compta amb barreres i elements de protecció i d’almenys 2 metres si no els tinguera.
5. Les distàncies i mesures de seguretat són de compliment en tot el local, zones comunes, vestuaris, etc.

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l’interior d’establiments i locals.
1. El client romandrà en l’establiment sol el temps necessari per a realitzar la seua compra.
2. En locals que el personal permet atendre a més d’un client, haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització.
3. El local haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels *hidroalcohólicos amb activitat *virucida, en l’entrada del local.
4. No es permet l’autoservei per part dels clients, per a evitar la manipulació directa dels productes.
5. No podrà haver-hi productes a prova.
6. En el comerç tèxtil els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran.
a. En les peces que el client es prove i no adquirisca, la peça serà higienitzada abans que siga facilitada a altres clients.

Condicions en les quals han de desenvolupar-se les activitats d’hostaleria i restauració
1. L’activitat d’hostaleria i restauració podrà realitzar-se el servei de lliurament a domicili i recollida de comandes. Queda prohibit consumir en el local.
2. Es podrà establir un sistema de repartiment que prioritze a persones majors de 65 anys.
3. Per al servei de recollida en el local, la comanda s’atendrà primer per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida d’aquest, evitant aglomeracions .
haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes i garantir la separació física mitjançant la distància establida, taulells o mampares.
4. Els locals amb comanda i recollida des del vehicule, podran continuar utilitzant aquest sistema.
5. Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que preste serveis dels establiments d’hostaleria i restauració.
1. No es podran incorporar al treball, treballadors diagnosticats per COVID19, amb símptomes o en quarantena en el moment de la seua reobertura.
2. El propietari del negoci ha de complir amb les obligacions de prevenció de riscos establides en la legislació vigent, ja siga amb caràcter general i de manera específica per a previndre el contagi del COVID19. Ha de garantir els *EPIs adequats i resta de mesures.

Mesures en matèria higiene per als clients i aforament per als establiments d’hostaleria i restauració.
El propietari del negoci haurà de posar a la disposició dels clients:
– A l’entrada de l’establiment: gels *hidroalcohólicos amb activitat virucida
– A l’eixida de l’establiment: papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades amb una bossa de fem.
– La permanència dels clients en l’establiment serà l’estrictament necessari per a recollir la seua comanda.
– En locals que el personal permet atendre a més d’un client, haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització.
– En cas de no poder garantir l’atenció a més d’un client al mateix temps, l’accés al local es farà de manera individual i no podrà haver-hi més d’un client a l’interior. Excepte aquells casos en els quals es tracte d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia