El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat aquest divendres diverses mesures per a fer front al Covid-19.

Mesures econòmiques

El Ple del Consell ha aprovat el decret que estableix les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a les persones treballadores que s’han acollit a la reducció de jornada (en un 50% o més) per a atendre familiars com a conseqüència directa de la COVID-19, amb l’objectiu de compensar la seua disminució d’ingressos.

Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les persones amb domicili fiscal en la Comunitat Valenciana que s’hagen acollit a la reducció de jornada durant el període de l’estat d’alarma en un percentatge igual o superior al 50% i la mantinguen durant, almenys, un mes després de la data d’obertura del termini de presentació de les sol·licituds.
La quantia de les ajudes serà de 600 euros, si la reducció de jornada és d’entre el 81% i el 100%; de 450 euros, si la reducció és d’entre el 61% i el 80%, i de 300 euros, si la reducció és d’entre el 50% i el 60% de la jornada. En total, Labora destina a aquestes ajudes 3 milions d’euros.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà de 15 dies hàbils des de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica en la pàgina web de Labora (consultar ací) amb certificat electrònic o en qualsevol registre oficial.

A més a més, el Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual s’estableixen les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes, per valor de més de 7,3 milions d’euros, per a contrarestar l’impacte del tancament de l’hostaleria i d’alguns canals de venda directa sobre l’activitat i facturació del sector primari, com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
Les ajudes es dirigeixen al conjunt del sector agropecuari. Concretament, el decret estableix quatre grans grups perceptors de les ajudes: explotacions ramaderes, entitats gestores de les llotges pesqueres, entitats locals de les zones rurals de la Comunitat Valenciana per a garantir el proveïment de la població (mitjançant mercats de venda no sedentària o locals de recollida i distribució agroalimentària) i productors primaris que realitzen venda al detall.
L’objectiu de les subvencions és assegurar la continuïtat de les explotacions del sector primari, instrument bàsic del desenvolupament econòmic en el medi rural, garantint la pervivència de la producció familiar i el proveïment d’aliments de proximitat amb les majors garanties de qualitat i seguretat.
La concessió directa persegueix agilitar els tràmits i dotar als autònoms i empreses agrícoles, ramaderes i pesqueres d’un fons de liquiditat indispensable, que contribuïsca a fer front a la pèrdua econòmica i a la suspensió de l’activitat, com a conseqüència de la crisi sanitària.
Les ajudes aprovades secunden, així, a aquells sectors que s’han vist més afectats pel tancament de l’hostaleria i la restauració, una situació que ha derivat en una dràstica reducció de la producció ramadera i pesquera.
Ajudes per sectors
Per sectors, les ajudes a la ramaderia afectada pel COVID-19 ascendeixen a 4 milions d’euros i els beneficiaris comprenen empreses i autònoms d’explotacions d’oví i caprí -inclosa la de llet-, d’equí, de boví i de gallines ponedores.
Aquesta partida, la de major quantia, fa costat als productors ramaders més afectats per l’actual crisi amb motiu del tancament dels seus principals canals de distribució.
En el cas de la venda directa en llotges, *alhóndigas o al detall de productes agroalimentaris, la subvenció aconsegueix els 2,25 milions d’euros de fons propis de l’administració autonòmica, amb un màxim de 1.500 euros per beneficiari.
Aquestes ajudes, a més, es completen amb les ajudes per un import de 300.000 euros destinats a sufragar les despeses dels productors agraris, en la posada en marxa, manteniment o contractació de plataformes de comercialització telemàtica de productes agroalimentaris.
Quant als mercats, divendres passat, la Conselleria d’Agricultura va anunciar l’autorització a celebrar mercats de venda no sedentària (o setmanals) d’aliments i productes de primera necessitat.
D’aquesta manera, el decret inclou mig milió d’euros a les entitats locals per a habilitar espais dedicats a aquesta mena de comerç i a garantir el proveïment de la població dels municipis i zones rurals de la Comunitat.
A més de subvencionar les despeses corrents, l’adequació i arrendament dels locals o l’adquisició de mobiliari i equipament, les ajudes podran destinar-se a pagar les mesures de seguretat necessàries que recull la resolució.
En relació amb el sector pesquer, es repartiran directament a les 21 confraries i comunitats de pescadors de la Comunitat Valenciana una quantia superior als 330.000 euros amb càrrec a la línia d’Ajudes a entitats comercialitzadores de productes pesquers afectats per la COVID-19.

En aquest sentit, també cal mencionar que l‘Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha aprovat una moratòria per a pimes, empreses i persones autònomes en el pagament de les rendes del lloguer de les naus industrials del parc empresarial Nuevo Tollo d’Utiel i en el pagament del cànon dels drets de superfície vigents als parcs empresarials que comercialitza.

Aquest ajornament s’aplica en el període corresponent a la segona quinzena del mes de març i a les mensualitats d’abril, maig i juny de 2020. Aquestes rendes i cànons seran satisfets de manera prorratejada en els sis mesos següents, des de juliol a desembre de 2020.

Així mateix, amb caràcter excepcional i amb relació als mateixos períodes contemplats per a la moratòria en el pagament, podrà sol·licitar-se l’exempció de la renda del lloguer i els cànons del dret de superfície d’alguna o de totes aquestes mensualitats, sempre que aquesta situació extraordinària haja suposat un cessament total de l’activitat per a la qual el local va ser arrendat o demostren caigudes en la seua facturació, computada mensualment o de manera global, d’un 50 % respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ha publicat aquest divendres 8 de maig la resolució per la qual s’adopten aquestes mesures (consultar ací).

El valor nominal d’aquesta ajuda no superarà el límit màxim global de 800.000 euros per empresa, o de 120.000 euros per empresa o persona treballadora autònoma activa en el sector de la pesca i l’aqüicultura, o 100.000 euros per empresa o persona autònoma activa en la producció primària de productes agrícoles.

Mesures sanitàries

El Ple del Consell ha aprovat una declaració d’emergència per a la contractació d’un servei de consultoria per a la gestió en matèria de logística, transport i duanes per al subministrament de material sanitari, amb la finalitat de fer front a la situació d’emergència sanitària.
L’objectiu és comptar amb una consultoria per a dur a terme una adequada gestió en l’adquisició i subministrament de material sanitari necessari per a fer front al COVID-19, ja que la major part de subministrament d’aquest material és importat d’altres països, per la qual cosa comporta una doble dificultat, com són els tràmits de les duanes, i d’altra banda, els etiquetatges necessaris en tractar-se de material sanitari.
L’import estimat de contractació del servei de consultoria per a la gestió de logística en transport i duanes ascendeix a 24.200 euros amb IVA.
L’emergència en la contractació es deu a la urgent necessitat d’importar determinat material sanitari a causa de la crisi del coronavirus, com són màscares, tests de detecció d’infecció, respiradors, entre altres productes aprovats per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (*AEMPS).
Els serveis que duu a terme la consultoria se centren en consultes prèvies sobre la documentació necessària per a la importació de productes sanitaris, la validació de la documentació, tant des del punt de vista duaner com per la inspecció de farmàcia (*AEMPS).
A més, duu a terme la gestió de cessió de llicència de productes sanitaris en aquells casos en els quals l’importador no compte amb ella i tramitació d’autorització d’importació de productes davant la AEMPS.
D’altra banda, desenvolupa la gestió del servei logístic per a mercaderia solta, servei logístic aeri amb avió complet, servei d’inspecció a la Xina previ a la càrrega, servei logístic (magatzematge, recollida, reparació de comandes, etc) en magatzems sanitaris autoritzats per la AEMPS.
Finalment, s’encarrega de la gestió de distribució dels productes a centres sanitaris, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o on es requerisca.

D’altra banda, el Ple del Consell ha aprovat la declaració d’emergència per a la compra de material informàtic amb la finalitat d’augmentar la protecció dels professionals i minimitzar el risc de contagi durant la crisi del *coronavirus.
Per a això, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha invertit 690.330,36 euros (IVA inclòs) en l’adquisició d’equips informàtics per a poder proveir al personal de Sanitat dels mitjans necessaris per a poder fer el seu treball de manera remota i afavorir la protecció dels professionals, així com minimitzar les possibles situacions de risc.
El material que s’ha adquirit són ordenadors portàtils, amb els seus complements, programes *microsoft o lector de targetes, entre altres eines necessàries per a poder facilitar el teletreball.
Com a conseqüència de l’estat d’alarma s’han adoptat les mesures necessàries per a la protecció laboral dels professionals. Així, amb data 16 de març, la Sotssecretaria i la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal va dictar una instrucció per la qual s’aplica a tot el personal de Sanitat mesures excepcionals acordades per a minimitzar els contagis en els centres de treball.
En el document realitzat per l’Institut de Seguretat i Salut en el Treball (INAVASSAT) s’indica una distància de dos metres, així com la implementació de mesures de distància de seguretat proposades, com ara mesures organitzatius a nivell col·lectiu en el mitjà de treball.
Els beneficiaris són els professionals de la Conselleria de Sanitat Universal, tant sanitaris com de serveis centrals que puguen prestar els seus serveis en remot.

Així mateix, el Consell ha aprovat la contractació d’emergència del subministrament de mampares de protecció de les oficines PROP de la Generalitat amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
Es tracta de procedir de manera immediata, actuació que no es podria realitzar a través de la tramitació d’un contracte, atesos els terminis que necessita per a la seua tramitació, posterior licitació i adjudicació.
La compra d’aquest material de protecció es fa imprescindible per a evitar i/o minimitzar el risc de contagi de la malaltia del coronavirus, atés que és un instrument bàsic per a la protecció dels treballadors i treballadores que presten un servei d’atenció presencial a la ciutadania en les oficines PROP.
S’estableix de manera prioritària l’adquisició i instal·lació de les citades mampares de seguretat, atés que permeten la separació en taules i eviten possibles contagis de la COVID-19 per microgotes. Al seu torn, ofereixen una llarga perdurabilitat i permeten la seua neteja constantment.
És una mesura de protecció que segueix les indicacions de les institucions sanitàries i d’aquelles encarregades de vetlar per la salut i seguretat dels treballadors i les treballadores.
El pressupost previst per a l’adquisició de les mampares de protecció és de 10.168 euros més IVA per a l’anualitat 2020.

Mesures educatives

En matèria d’Educació, s’ha donat llum verda a la declaració d’emergència de l’execució del subministrament d’aliments per a garantir el servei de menjador als prop de 59.000 alumnes beneficiaris del 100 % de la beca menjador per motius de renda, per estar escolaritzats en col·legis d’educació especial o per ser víctimes de violència de gènere.

En el marc de la situació d’absoluta excepcionalitat produïda per l’emergència sanitària de la COVID-19, amb les restriccions i limitacions a la mobilitat per la declaració de l’estat d’alarma, s’ha considerat que l’opció més viable per a materialitzar de manera efectiva el dret bàsic d’alimentació és la de distribuir un sistema de vals o bons que els beneficiaris de l’ajuda puguen canviar en els supermercats per productes d’alimentació bàsica.

Els bons o vals de descompte que s’han d’entregar tenen un valor de 60 euros, a raó de 4 per dia de menjador. Durant el període de vigència d’aquest contracte amb la cooperativa valenciana de distribució alimentària Consum, es faran 3 edicions successives de vals per a cadascuna de les persones beneficiàries de la beca menjador, cobrint cada edició 15 dies lectius durant els quals s’hauria d’haver rebut el servei de menjador.

El contracte de subministrament està subordinat a la subsistència de la suspensió de les classes i del servei de menjador. Si durant el període de vigència del contracte es restablira la docència presencial i l’esmentat servei de menjador, l’emissió dels vals restants es faria pels dies exactes en què no hi haja servei de menjador. L’import estimat del contracte és d’11.132.760,00 euros, IVA inclòs.

Igualtat i Polítiques Inclusives

El Ple del Consell ha ratificat les resolucions de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per les quals es regulen les eixides dels xiquets i xiquetes i adolescents sota la guarda o tutela de la Generalitat, d’acord amb les ordres del Ministeri de Sanitat respecte a les eixides i els desplaçaments de la població durant aquesta fase de desescalada del confinament per la COVID-19.

Les resolucions regulen els desplaçaments de les persones menors d’edat, tant si es troben en acolliment familiar com en residencial, així com als qui visquen en llars de convivència en grup educatiu o en residències socioeducatives sota la seua dependència, en compliment de mesures judicials derivades de la responsabilitat penal de persones menors d’edat.
L’objectiu de les resolucions és que aquests xiquets i xiquetes i adolescents tinguen dret als desplaçaments establits pel ministeri i a realitzar diàriament esport no professional i activitats a l’aire lliure, igual que la resta de la infància i adolescència, de manera supervisada i respectant, en tot moment, les mesures de prevenció i higiene enfront de la *COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.
Així, s’estableix que tots els xiquets i xiquetes menors de 14 anys que no presenten símptomes ni estiguen en aïllament o quarantena pel COVID-19 podran realitzar passejos diaris d’una hora de duració, com a màxim, i entre les 12.00 i les 19.00 hores, d’acord amb l’ordre ministerial.
Durant els passejos es podrà circular per qualsevol via o espai d’ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecte el límit màxim d’un quilòmetre respecte a la llar o residència on el xiquet o la xiqueta residisca, però sense accedir a espais recreatius infantils ni a instal·lacions esportives.
Els passejos s’organitzaran de manera que es garantisca el compliment dels requisits per a evitar el contagi, amb grups formats com a màxim per un adult responsable i fins a tres xiquets o xiquetes, que en el cas de les famílies acollidores podrà ser tant la persona acollidora com qualsevol adult que convisca amb les persones menors d’edat o que es dedique a la seua cura, sempre que compte amb l’autorització pertinent.
En el cas dels xiquets i xiquetes en acolliment residencial, assumiran la funció de la persona adulta responsable les educadores i educadors socials o altres professionals de l’equip educatiu de la llar o residència o integrants de l’equip directiu.
Persones adolescents
Per part seua, les persones adolescents sota la guarda o tutela de la Generalitat i que es troben en acolliment familiar o centre podran, una vegada al dia, practicar, de forma no professional, qualsevol esport individual que no requerisca contacte amb tercers, o fer una passejada, entre les 6.00 hores i les 10.00 hores o entre les 20.00 hores i les 23.00 hores, llevat que requerisquen eixir acompanyades per motius de necessitat, havent de fer-ho llavors entre les 10.00 hores i les 12.00 hores i entre les 19.00 hores i les 20.00 hores.
Així mateix, si la llar d’acolliment o residència es troba en un municipi o una població de fins a 5.000 habitants, podran fer-ho entre les 6.00 hores i les 23.00 hores.
Si les persones adolescents compten amb maduresa suficient per a això, practicaran esport no professional en solitari. En cas contrari, hauran d’anar acompanyades d’una persona cuidadora habitual.
Igualment, els passejos podran realitzar-se individualment o en companyia d’una sola persona convivent, la qual podrà ser una altra persona adolescent resident en el centre o una persona cuidadora habitual.
La resolució també regula la manera d’actuar en aquelles llars en els quals resideixen mares menors d’edat amb els seus fills o filles.
En aquests casos, es permet que en l’eixida el fill o filla vaja acompanyat tant de la seua mare, independentment de l’edat que tinga, com de la persona adulta responsable. La mare podrà, a més d’aquest acompanyament, desenvolupar les activitats físiques per a les quals personalment estiga habilitada.
Cal assenyalar que aquestes eixides no limiten ni condicionen altres supòsits de circulació per les vies d’ús públic que ja estaven permeses, com és el cas de persones menors d’edat amb diversitat funcional.
En aquests casos, i independentment de la seua edat, les xiquetes, xiquets o adolescents podran continuar eixint amb la freqüència que requerisquen les seues circumstàncies i necessitats personals.
La resolució també estableix que aquestes eixides han de considerar-se com una forma d’exercici del dret a un oci educatiu dels xiquets i les xiquetes i adolescents, afavorint l’esplai, i aprofitant, així mateix, les oportunitats que brinda per al desenvolupament de la funció educadora en el context de l’emergència sanitària, i, per això, no ha de fer-se ús de la privació de les eixides com a sanció educativa.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia