El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria de l’Instrument Financer “Préstec Subordinat” del PO Feder CVA 2014-2020. Aquest préstec incorpora la nova línia de finançament ‘Préstec Participatiu IVF Feder Coronavirus‘.

Com a gestor del Fons d’Instruments Financers del PO 2014-2020 CVAL Feder, el Institut Valencià de Finances (IVF) ofereix aquesta nova línia de finançament per a fer costat a les pimes valencianes amb necessitats de finançament derivades de l’actual situació de crisi sanitària per la COVID-19, que per la seua situació de solvència no tenen possibilitat d’accedir als mecanismes de liquiditat de l’ICO i el propi IVF.

El nou Préstec Participatiu IVF Feder Coronavirus és un instrument de quasi capital que, a efectes mercantils, forma part dels fons propis del beneficiari, millorant d’aquesta manera la solvència de les empreses objecte de finançament. Aquest increment induït de solvència permet millorar la qualificació creditícia del sol·licitant i, amb ella, l’accés al finançament atorgat per entitats financeres privades i fons d’inversió.

L’import d’aquests préstecs podrà oscil·lar entre els 25.000 i els 500.000 euros, a un termini de fins a huit anys i amb manca d’amortització de capital de fins a tres anys.

El tipus d’interés aplicat serà d’Euribor, més el diferencial que corresponga al marge financer de l’exercici, que equivaldrà a la rendibilitat financera registrada pel prestatari en l’últim exercici tancat, amb un valor mínim del 4% i un valor màxim del 7%.

Igual que la resta de productes financers oferits per l’IVF, aquests préstecs participatius no inclouen comissions ni per obertura ni per cancel·lació, i per a aquests préstecs no s’exigeixen garanties addicionals a les quals aporta el propi projecte.

Cal destacar que el finançament atorgat per l‘IVF estarà vinculada a l’obtenció per part de l’empresa de finançament bancari addicional, que haurà de representar almenys el 35% del finançament aportat per l’IVF. El termini de venciment d’aquest finançament haurà de ser almenys similar al termini de manca del préstec participatiu atorgat per l’IVF.

Podran accedir a aquesta línia de préstecs participatius les petites i mitjanes empreses amb domicili social o establiment de desenvolupament d’activitat en la Comunitat Valenciana, amb l’excepció d’aquelles que desenvolupen la seua activitat en algun d’aquests sectors: fabricació d’armament i derivats; jocs d’atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; activitats l’únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària; o activitats merament financeres.

Les empreses que opten a aquest finançament hauran d’acreditar que a 1 de gener de 2020 no es trobaven en situació de crisi, per a això, acreditaran una probabilitat d’incompliment a aqueixa data inferior o igual al 8%, d’acord amb l’informe de riscos de l’entitat bancària que cofinance, i estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Aquesta nova línia de Préstecs Participatius IVF Feder *Coronavirus s’adapta al Marc Temporal Nacional d’Ajudes d’Estat relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a recolzar l’economia en el context de l’actual brot de la *COVID-19, per la qual cosa la seua vigència és limitada i s’estén fins al 31 de desembre de 2020.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia