El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat aquest divendres diferents mesures per a fer front a la crisis sanitària provocada pel Covid-19.

Una de les primeres mesures aprovades ha sigut una declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Famílies, en la qual es compromet a posar a les famílies “en el centre de les seues polítiques” i com a “eix fonamental sobre el qual pilotarà el gran acord social de reconstrucció” amb el qual afrontar la situació produïda per la COVID-19.

El Consell manifesta “el seu absolut compromís amb la defensa i el suport a les famílies, en un moment, a més, especialment difícil al qual s’enfronta tothom, la pandèmia de la COVID-19” i afirma comptar amb les famílies per a, tots junts, “acabar amb el virus i afrontar les seues conseqüències”.

En aquest sentit, es compromet a donar el major suport a les famílies vulnerables, a les quals han perdut els seus ingressos, a les quals tenen descendència de menor edat, a les quals cuiden de persones majors o amb diversitat funcional, a les famílies nombroses, a les famílies monoparentals, en definitiva, a totes aquelles que més ho necessiten.

La declaració reconeix que la família, especialment en societats mediterrànies com la valenciana, és un dels principals nuclis de suport de totes les persones, i reivindica la diversitat d’aquesta, en referència tant de les que venen de naixement, d’adopció o acolliment, com les que venen triada per la vida.

Al seu torn, es compromet a mantindre el reconeixement de tota la diversitat existent, per la qual cosa s’han prorrogat els títols de famílies nombroses i monoparentals, així com els reconeixements de discapacitat.

Compromís amb l’erradicació de qualsevol forma de discriminació contra el col·lectiu LGTBI

Així mateix, el Ple del Consell ha aprovat una declaració institucional amb motiu de la celebració, el pròxim 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBIfobia, en la qual manifesta el seu compromís amb l’erradicació de qualsevol forma de discriminació, odi o violència cap a les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans o amb variacions intersexuals.

Enguany, a més, el Consell, en el marc de la crisi social i econòmica conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, vol remarcar la seua aposta pel suport als col·lectius més vulnerables dins de la població LGTBI, com són en aquests moments les dones transsexuals, especialment les que exerceixen la prostitució, i les persones migrants LGTBI.

Així, a través de les oficines Orienta de la Generalitat, posades en marxa a l’agost de 2019, s’està treballant en l’atenció d’un col·lectiu que ha vist incrementada la seua vulnerabilitat durant la crisi sanitària, ja que ara, en alguns casos, pateixen la LGTBIfobia a través de la negació de la seua existència, de la soledat, de l’expulsió d’entorns familiars, dels seus països d’origen, i de la discriminació que pateixen en l’accés a recursos bàsics.

En el marc d’aquest dia, es recorda que fa només dues setmanes es va tindre coneixement d’un vídeo en el qual dos agents de la Policia Local de Benidorm vexaven i humiliaven a una dona trans i migrant, en una actuació que ha indignat a una majoria social.

Per això, la Generalitat ha decidit personar-se com a acusació popular en aquest cas, per a defensar, com estableix la Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere en la Comunitat Valenciana, tant els interessos col·lectius de les valencianes i els valencians, com la dignitat de les persones transsexuals.

El Consell també se suma en aquest dia en la línia marcada per les entitats de tota Espanya, que han volgut dedicar 2020 a la visibilització de les dones lesbianes, bisexuals i trans des d’una perspectiva interseccional. Les dones continuen sent les que pateixen les majors dificultats en àmbits com l’accés al treball i en el reconeixement social. Les dones lesbianes i bisexuals s’enfronten també a un doble armari, que té com a conseqüència una major falta de referents.

La declaració institucional assenyala que les dones trans continuen patint la negació de la seua identitat per molts sectors de la població i especialment el vinculat amb l’accés al món laboral.

Per això, el Consell continuarà treballant perquè la perspectiva de gènere impregne les polítiques LGTBI que s’estan desenvolupant fruit de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI.

El Consell aprova flexibilitzar els criteris i ampliar els supòsits perquè més persones puguen optar a les ajudes de reducció horària

En altres termes, el Consell ha aprovat modificar el decret de concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la COVID-19 amb la finalitat d’arribar a un nombre major de persones.

Així, entre els requisits per a poder sol·licitar l’ajuda, el Consell ha flexibilitzat el criteri de permanència en la situació de reducció horària exigint, únicament, mantindre-la durant un mes i ha suprimit l’obligació de no superar els 22.000 euros de base imposable en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2018.

D’aquesta manera, els requisits per a optar a l’ajuda són els següents:

a) Figurar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social.

b) Haver-se acollit a la reducció de jornada durant el període de l’estat d’alarma en un percentatge igual o superior al 50%, i mantindre aquesta reducció durant almenys un mes.

c) Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d’Economia Sostenible, a través de Labora, ha proposat aquesta modificació després de tindre coneixement de la quantia de persones potencials beneficiàries de la subvenció, així com en haver constatat l’existència de crèdit necessari i suficient per a suprimir determinats requisits que minvaven sensiblement el total de persones possibles destinatàries finals

La quantia de les ajudes serà de 600 euros, si la reducció de jornada és d’entre el 81% i el 100%; de 450 euros, si la reducció és d’entre el 61% i el 80%; i de 300 euros, si la reducció és d’entre el 50% i el 60% de la jornada. En total, Labora destina a ajudes tres milions d’euros.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà de 15 dies hàbils des de la publicació d’aquest Decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Les sol·licituds es podran presentar a través de qualsevol registre oficial i de manera telemàtica en la pàgina web de Labora (consultar ací) amb certificat electrònic.

El Consell aprova la contractació per procediment d’emergència de subministrament de material sanitari per a la COVID-19.

En matèria de Sanitat, el Consell ha aprovat la contractació per procediment d’emergència del subministrament de material sanitari necessari per a la protecció de la ciutadania i del personal sanitari enfront de la *COVID-19 en la Comunitat Valenciana. En concret, l’adquisició de 15.000.000 de màscares quirúrgiques.

Aquest procediment es justifica com a conseqüència de l’avanç exponencial de la *COVID-19. La situació fa que a nivell mundial s’incremente la demanda de material de protecció per a l’abordatge del virus, circumstància que ha desbordat la capacitat de producció de les factories dedicades a aquest material.

Per això, i a fi de garantir la disposició d’aquests dispositius, amb caràcter urgent es va formalitzar el contracte actual d’adquisició de màscares.

Els coronavirus són virusque es transmeten principalment per via respiratòria en gotes de més de 5 micres i pel contacte directe amb les secrecions respiratòries. Alguns procediments que generen aerosols poden incrementar el reg de transmissió del coronavirus.

A causa d’això, les precaucions per al maneig dels pacients en investigació, probables o confirmades per SARS-CoV-2, han d’incloure les precaucions estàndard, precaucions de contacte i precaucions de transmissió per gotes i, si es produiran aerosols, precaucions de transmissió aèria.

Sobre la base de l’anterior, les previsions de consum actual i per als pròxims mesos, el normal proveïment dels centres hospitalaris i requereixen un major aprovisionament per a poder portar a efecte el procediment contra els riscos relacionats amb l’exposició als agents biològics del SARS-CoV-2 i per a dotar d’una reserva estratègica enfront de possibles rebots de la malaltia en els pròxims mesos.

Al seu torn, s’ha aprovat la contractació d’emergència per a l’adquisició de 20.000 pantalles facials que l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències va formalitzar amb IBIAE (organització que agrupa a quasi un miler d’empreses de la comarca alacantina de la Foia de Castalla d’especial rellevància en el sector del plàstic i el joguet) el passat 16 d’abril.

L’import del contracte ascendeix a 24.200 euros, IVA inclòs.

Aquests elements essencials per a la lluita contra la propagació de la *COVID-19 han sigut distribuïts entre els efectius dels serveis essencials activats pel Pla Territorial d’Emergències de la Comunitat Valenciana, que va ser posat en marxa el passat 13 de març per part de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Contractes d’emergència per a la desinfecció de les seus judicials

El Ple del Consell ha aprovat l’adjudicació de quatre contractes pel procediment d’emergència acordats per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública per a reforçar la neteja i desinfecció dels tribunals de Justícia de la Comunitat Valenciana per un import conjunt de 200.000 euros.

Aquests contractes es van formalitzar per resolució de la Conselleria de Justícia per a frenar la propagació de la *COVID-19 en els immobles del parc judicial valencià.

El passat 14 de març es va dictar una Resolució de la Conselleria de Justícia i Administració Pública per la qual s’establien mesures excepcionals de neteja i higiene que s’havien d’adoptar en tots els centres de treball dependents de la Generalitat.

A aquesta instrucció se li van sumar les peticions del Consell General del Poder Judicial en matèria de seguretat sanitària per a evitar la propagació de la COVID-19. Donada la urgència en la qual calia actuar, es va optar per la formalització de quatre contractes per a reforçar les accions de neteja en les seus judicials.

Contractació d’emergència del subministrament de llicències programari i serveis per a garantir el teletreball en la Generalitat

El Ple del Consell també ha donat llum verda a la declaració d’emergència del contracte per al subministrament de llicències programari i serveis associats, amb la finalitat de garantir el teletreball en la Generalitat i dotar al personal empleat públic d’eines informàtiques col·laboratives que li permeten desenvolupar-lo adequadament.

Aquesta contractació s’emmarca en el pla Funcion@gva, posat en marxa per la Direcció General de Tecnologies de la Informació, dependent de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en col·laboració amb la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, i que contempla mesures precises que contribuiran a mantindre el funcionament de la Generalitat.

L’objectiu és minimitzar els efectes adversos de la mesures adoptades per a lluitar contra la pandèmia de la *COVID-19 en l’adequada gestió de les competències que té assignades.

D’aquesta manera, la Generalitat vol impulsar el teletreball efectiu entre el seu personal i, per a aconseguir-lo de manera eficaç i eficient, es fa necessari disposar d’un conjunt d’eines informàtiques i de serveis associats a elles.

El contracte contempla el subministrament de les llicències i serveis associats especificats, durant un termini de nou mesos, és a dir des de l’1 de maig de 2020 fins al 31 de gener de 2021, moment en el qual es té previst que comence un contracte regit per un procediment ordinari de contractació.

Tramitació urgent de la línia del Fons de Cooperació Municipal per a pal·liar els efectes de la COVID-19 en municipis turístics

El Consell també ha aprovat declarar la urgència en la tramitació del projecte de decret del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a Municipis Turístics de la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, s’ha aprovat la urgència en la tramitació del decret mitjançant el qual es pretén regular una línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana per a pal·liar els efectes econòmics i socials de la crisi sanitària generada pel COVID-19 en el sector turístic de la Comunitat Valenciana, especialment en les destinacions locals.

Així, una vegada estiga aprovat el decret, els municipis turístics de la Comunitat Valenciana podran disposar d’una dotació extraordinària al més prompte possible, que els permeta desenvolupar, en la mesura i forma que consideren, accions que conduïsquen al suport dels agents turístics que, en general, operen en aqueixa destinació.

Cal assenyalar que el tancament dels mercats emissors, tant de la pròpia Comunitat Valenciana com nacional i els mercats internacionals i la previsible gradual obertura quan finalitze l’estat d’alarma, fa necessari que es realitzen accions urgents de promoció i d’incentivació de la demanda de les zones més pròximes a les més allunyades.

A més, davant la nova situació, els municipis turístics hauran d’implementar mesures de seguretat per la COVID-19 en llocs públics d’ús habitual per part dels turistes que requeriran inversions, que es podran atendre amb la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics.

Cinc milions d’euros en ajudes per a habitatge per a ajudar a col·lectius vulnerables afectats pel COVID-19

A més, s’ha aprovat un decret que estableix la concessió d’ajudes, per valor de cinc milions d’euros, a entitats locals perquè faciliten una solució habitacional immediata a víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, sense llar i col·lectius especialment vulnerables afectats, directa o indirectament, per la pandèmia del COVID-19 dins del territori de la Comunitat Valenciana.

El decret indica que les entitats locals, a través dels serveis socials d’ajuntaments i mancomunitats, seran les encarregades de gestionar les ajudes i assumiran la responsabilitat de dotar d’un allotjament o una solució habitacional a les persones incloses en algun d’aquests col·lectius.

La quantia total de l’ajuda es desglossa en dos conceptes: a) fins a un 10% de l’import total per a posar a la disposició de les persones incloses en els col·lectius vulnerables un allotjament o solució habitacional immediata; b) fins a un 90% de l’import total per a la concessió d’ajudes directes per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiàries.

La quantia de l’ajuda podrà ser, d’una banda, de fins a 600 euros al mes i fins al 100% de la renda o preu d’ocupació de l’immoble. En casos degudament justificats, podrà aconseguir fins a 900 euros mensuals. D’altra banda, podrà aconseguir els 200 euros al mes per a atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics amb el límit del 100% d’aquests.

Les ajudes es concedeixen per termini d’un any, prorrogable, si escau, anualment, fins a aconseguir el límit de cinc anys, sempre que es mantinguen les condicions que van determinar el seu atorgament i existisca consignació pressupostària.

A més, es concedeixen en règim de concessió directa, amb la sola acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, del desnonament o llançament, imminent o ja realitzat de l’habitatge habitual, de ser persona sense llar o especialment vulnerable.

Ratificat el procés de desescalada en els centres de serveis socials garantint la protecció del personal i de les persones usuàries

El Ple del Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es regula el procés de desescalada en els centres de serveis socials d’atenció primària, garantint la protecció adequada dels equips professionals, així com de les persones usuàries, en la volta gradual a la normalitat mentre se supera l’estat d’alarma per la *COVID-19.

D’aquesta manera, es determina que la incorporació del personal que no ha estat fent atenció presencial fins ara començarà a incorporar-se de manera progressiva, de manera que les plantilles puguen estar completes, com a màxim, l’últim dia hàbil de la fase I de la desescalada.

La resolució estableix que, en un primer moment, s’incorporen, almenys, un professional en tots els àmbits d’atenció, tant primària com específica.

Els primers equips que hauran de completar-se són aquells que gestionen la tramitació de la renda valenciana d’inclusió, les prestacions econòmiques individualitzades i les prestacions econòmiques individualitzades d’infància.

Seguidament, es realitzarà la incorporació fins a completar l’equip de les persones professionals encarregades de la tramitació, valoració i seguiment de les persones en situació de dependència i, finalment, la resta de persones de l’equip en funció de les necessitats detectades en la població de dret, quedant això últim a criteri de la direcció de l’equip de serveis socials

Els municipis que disposen de més d’un centre i equip d’atenció primària de serveis socials seguiran aquestes directrius en cadascun d’ells, quedant exceptuades d’incorporar-se presencialment aquelles persones amb pluripatologies per a les quals el contagi per Sars-CoV-2 puga suposar greu risc i de les dones embarassades, adaptant-se el lloc de treball a un que no requerisca atenció al públic o que puga exercir-se a distància.

Així mateix i com a mesura de protecció els centres funcionaran amb cita prèvia per a evitar aglomeracions, llevat que la urgència de la situació justifique l’atenció immediata de la persona que ho necessite.

Les entitats locals seran les encarregades de subministrar material de protecció i prevenció a tot el personal i d’establir les mesures necessàries per a garantir una distància de seguretat de dos metres entre els i les professionals, així com amb les persones usuàries, que hauran de portar màscares i utilitzar el gel hidroalcohòlic a l’entrada.

En els casos en què el tipus d’intervenció necessària no permeta mantindre la distància adequada, com el servei d’ajuda a domicili, les valoracions de dependència o la intervenció amb xiquets i xiquetes, entre altres, es reforçarà el nivell de seguretat dels equips de protecció individual.

La resolució també estableix que serà l’equip de professionals d’atenció primària de serveis socials els encarregats de detectar, diagnosticar i atendre les persones més vulnerables que puguen patir situacions de risc de contagi, desprotecció social o desemparament provocada o agreujada per la pandèmia COVID-19, tant per la seua situació econòmica com per les seues situacions personals, com les persones majors, persones amb diversitat funcional o trastorn mental, xiquets, xiquetes i adolescents, persones sense llar o escassos recursos econòmics.

En aquest sentit, informarà d’aquelles sol·licituds de la renda valenciana d’inclusió que han de tramitar-se amb caràcter d’urgència, i el mateix ocorrerà amb les sol·licituds de dependència, que hauran de prioritzar la realització de l’informe social d’entorn i les valoracions per a posar al dia les tramitacions pendents.

Respecte al servei d’ajuda a domicili, els serveis socials d’atenció primària mantindran el reforç necessari per a atendre les persones la situació de les quals aconselle les menors eixides possibles davant la vulnerabilitat enfront d’un possible contagi del *coronavirus.

Finalment, les entitats locals amb dotació per a barris inclusius disposaran fins al 31 de maig per a la contractació, amb càrrec als fons que van ser derivats des de la conselleria, de quatre persones professionals durant sis mesos que s’encarregaran de realitzar el programa d’intervenció.

El coordinador o coordinadora en els centres de serveis socials d’atenció primària realitzarà un informe final de les actuacions realitzades, que servirà de base per a la redacció d’un pla de contingència preparatori d’una possible segona onada de la pandèmia per COVID-19 en la tardor de 2020, de manera que es puguen anticipar les mesures a prendre davant aquesta previsió.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia