El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar ahir la Ordre que regula l’ús obligatori de màscara quan no siga possible mantindre la distància interpersonal de dos metres. Al document complet es pot accedir a través del següent enllaç: document BOE.

Així, s’estableix que, a partir d’aquest 21 de maig, les persones de sis anys  en avant hauran de portar-la quan es done la citada circumstància en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic.

L’Ordre assenyala que és també recomanable per als xiquets d’entre 3 i 5 anys i que preferentment hauran d’usar-se les màscares higièniques i quirúrgiques, que cobrisquen nas i boca.

No serà exigible el seu ús en les persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada pel seu ús, les que tinguen motius de salut degudament justificats o aquelles que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que ho facen inviable. A més, el text indica que no serà exigible tampoc en el desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulte incompatible el seu ús o si existeix una causa de força major o situació de necessitat.

Tampoc serà obligatori en el desenvolupament d’activitats que resulten incompatibles, com ara la ingesta d’aliments i begudes.

No és obligatori utilitzar màscara en fer esport, però és important portar-la sempre damunt per si ens trobem en situacions en les quals no hi haja opció de mantindre la distància de 2 metres.

Per a saber el tipus de màscara adequada per a cada sector de la població, es pot consultar el següent enllaç: tipus de mascareta.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia