Comunitat ValencianainicioNotícies

El Ple del Consell d’aquest divendres ha aprovat diverses mesures per poder fer front a la crisis sanitària del Covid-19.

Entre altres, s’ha aprovat la contractació d’emergència del subministrament de 1.000 rúteres amb connectivitat que seran posats a la disposició de les universitats públiques valencianes. La finalitat ha sigut garantir que l’alumnat més desfavorits tinguen accés a l’educació a distància i a l’administració electrònica, durant el període en què persistisca la suspensió de l’activitat educativa presencial a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Mitjançant la compra d’aquest material per part de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, es pretén minimitzar la bretxa digital que afecta les famílies amb menys recursos i es dona resposta a les universitats valencianes que, malgrat disposar del material tecnològic imprescindible per al seguiment de les classes de manera telemàtica, mancaven de sistemes de connectivitat domèstica, com són els rúteres tipus MIFI, per a possibilitar la connexió a internet des dels domicilis.
A més de poder seguir les classes, els dispositius també seran utilitzats per a la realització de tràmits de manera telemàtica amb els serveis propis de la universitat, evitant, així, la tramitació presencial en oficines en l’actual context de limitació de la mobilitat pública.
El contracte ha sigut adjudicat a l’empresa Vodafone per un import total de 79.742 euros, IVA inclòs, per a l’adquisició de 1000 rúters, juntament amb la seua corresponent connectivitat mitjançant targeta SIM exclusivament per a dades, durant un de període de tres mesos. En concret, han sigut adquirits 1000 rúters MIFI 4G marca Huawei B311 i 1000 targetes SIM instal·lades amb un bo de dades per a tres mesos.

El Consell ratifica l’adjudicació per emergència del subministrament d’hidrogel i mampares en seus judicials, jutjats de guàrdia i registres civils

El Ple del Consell ha ratificat l’adjudicació, mitjançant la tramitació d’emergència, del contracte de subministraments de dosificadors d’hidrogel per a la desinfecció de mans i instal·lació de proteccions provisionals en diversos jutjats de guàrdia i registres civils, en seus judicials de la Comunitat Valenciana i la Ciutat de la Justícia de València.
Amb la finalitat de protegir, amb motiu de la COVID-19, la salut del personal que exerceix labors d’atenció al públic, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha adjudicat el contracte a l’empresa “EIFFAGE ENERGIA, SLU. per un import màxim de 41.124,65 (IVA inclòs).
El contracte inclou el subministrament de tancaments provisionals de plàstic film en tots els taulells d’atenció al públic en totes les seus judicials de la Comunitat Valenciana on s’estime i es considere necessari. També, el subministrament de tancaments de policarbonat en els taulells de defuncions de Registre Civil i Incapacitats de la Ciutat de la Justícia de València i en la Fiscalia d’Alzira.
A més, el contracte incorpora el subministrament de 208 dosificadors d’hidrogel en totes els jutjats de la Comunitat Valenciana; de 70 dispensadors en les seus de la ciutat d’Alacant i de 80 a la Ciutat de la Justícia de València i la instal·lació de 130 mampares de metacrilat amb finestreta.

D’altra banda, el Consell també ha validat l’adjudicació, mitjançant la tramitació d’emergència, del subministrament de material de prevenció i protecció per als òrgans judicials de la Comunitat Valenciana per a evitar la propagació de la COVID-19.
En aquest context, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha adjudicat quatre contractes, per un import total de 58.489,26 euros, IVA inclòs.

Més de 600.000 euros en material de seguretat i higiene per als centres educatius

El Ple del Consell ha aprovat també la declaració d’emergència de la contractació per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport del subministrament de 140.000 màscares reutilitzables i de 86.625 litres de sabó higienitzant destinat als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i seus administratives competència d’aquesta conselleria.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha invertit en aquesta compra 635.827,50 euros: 277.200 euros en l’adquisició de 140.000 màscares reutilitzables i 358.627,50 euros en el subministrament de 86.625 litres de sabó higienitzant. El material l’estan proveint empreses valencianes.

La declaració d’emergència d’aquests dos contractes de subministraments està justificada tant per l’Acord del Consell, de 13 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública a conseqüència de la COVID-19, com per la Resolució, de 29 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es declara d’emergència la contractació de les actuacions necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals davant d’aquesta pandèmia per la reincorporació en centres docents i seus administratives, competència d’aquesta conselleria.

Declarat d’interés general les sol·licituds d’accés a la informació pública relacionades amb la COVID-19

A proposta de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, el Ple del Consell ha declarat d’interés general la tramitació d’aquelles sol·licituds d’accés a informació pública relacionades amb l’actual crisi sanitària o amb l’acció de l’administració com a conseqüència de la COVID-19.

L’aplicació del principi de transparència de l’activitat pública se situa entre les prioritats de l’acció del Govern valencià. En una situació de crisi com la que ha provocat la pandèmia de la COVID-19, la transparència garanteix el dret a la informació de la ciutadania i la rendició de comptes.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma, estableix que, com a norma general, se suspenen els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Aquest decret contempla la possibilitat de suspensió en cada procediment concret i de forma motivada; per tant serà cada direcció general qui tindrà potestat per a actuar, però el Consell ha volgut mostrar el seu posicionament marcant un criteri general sobre aquest tema.

En el marc de l’estat d’alarma, en tot moment, les conselleries han seguit tramitat les sol·licituds d’accés a la informació pública, així com ha continuat funcionant el procediment telemàtic accessible del portal GVA Oberta, i el Consell de Transparència ha continuat resolent reclamacions.

Per tant, malgrat aquesta suspensió automàtica a conseqüència de l’estat d’alarma, s’ha assegurat també la necessària rendició de comptes i el dret de les ciutadanes i ciutadans a accedir a la informació pública, alhora que s’ha garantit la finalitat de l’estat d’alarma i s’han evitat perjudicis a les persones afectades.

El dret d’accés a la informació pública es vincula a principis de transparència, que protegeix l’interés de la ciutadania a conéixer en tot moment allò que fan les administracions públiques, i que cobra especial rellevància en les situacions excepcionals que vivim i en relació en les actuacions desplegades enfront de la crisi sanitària mundial de la COVID-19.

Ratificat el pla de desescalada dissenyat per Igualtat per als centres d’infància i adolescència i persones amb diversitat funcional

El Ple també ha ratificat les resolucions de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per les quals es regula el procés de desescalada i de transició a la nova normalitat després de l’estat d’alarma per la COVID-19, en els recursos, instal·lacions i serveis dels sectors d’infància i adolescència, i de diversitat funcional i salut mental.

Ambdós resolucions s’han treballat amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i s’han elaborat tenint en compte les directrius establides per les autoritats sanitàries per a preservar la salut i el benestar de les persones usuàries, així com de les treballadores i els treballadors dels centres.

Respecte a les mesures de seguretat i higiene les resolucions ratificades pel Ple del Consell estableixen que els centres d’atenció diürna, recursos vivencials i serveis ambulatoris, tant d’infància com de diversitat funcional, hauran de complir, en tot moment, les obligacions de prevenció de riscos laborals establides en la legislació vigent en cada fase del pla, tant amb caràcter general com de manera específica, per a previndre el contagi per la COVID-19.

Així mateix, la disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantindre la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre les persones treballadores, i d’aquestes respecte a les usuàries. Quan no siga possible, per raó de l’activitat, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció previst en cada fase per a la mena de servei de què es tracte.

S’estableix també tindre en compte les mesures prescrites a cada moment per a evitar el contacte de les persones amb diagnòstic de COVID-19, amb símptomes compatibles amb el coronavirus o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19, amb altres treballadores o usuàries.
Respecte a la neteja i desinfecció de les instal·lacions, s’acorda que es farà amb la freqüència i les condicions estipulades en cada fase per als centres sociosanitaris o els llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents. Es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències.
Equips de treball

En la planificació de la transició a les diferents fases, els centres i serveis, tant d’atenció a la infància i adolescència com els destinats a persones amb diversitat funcional i salut mental, començaran a prendre les mesures establides en el pla en funció de la fase de procés de desescalada vigent en l’àmbit territorial en què se situe el centre o servei.

S’estableix, així mateix, que els centres i serveis comptaran, excepte indicació contrària, amb aquells efectius que hagueren sigut reassignats, i que es reincorporaran als seus llocs ordinaris, adaptant-se els horaris d’atenció, sempre que siga possible, a les necessitats de conciliació de les treballadores i els treballadors, tenint en compte la vigència de la suspensió de l’activitat dels centres educatius.

Queden exceptuades de la incorporació a l’atenció presencial les persones amb *pluripatologías per a les quals el contagi per COVID-19 puga suposar un greu risc. També queden exceptuades les dones embarassades. En aquests casos s’adaptarà el lloc de treball a unes funcions que no requerisquen atenció al públic o a funcions de treball telemàtic.
Visites de familiars

D’acord amb les resolucions de la conselleria ratificades pel Ple del Consell, s’estableixen les mesures concretes per a reprendre l’atenció i les visites en els centres i serveis de manera escalonada, tenint en compte totes les mesures i recomanacions sanitàries.
Respecte a les visites, l’equip directiu de cada recurs serà l’encarregat de programar les visites que seran, amb cita prèvia, i atenent un màxim diari del 20 per cent de les persones residents.

La resolució estableix que el nombre de visitants no podran ser superior a tres persones, que accediran a la visita d’un en un, exceptuant que tots convisquen en la mateixa casa. Es mantindrà la distància de seguretat de dos metres, amb màscara i desinfectant-se el calçat i les mans amb solució hidroalcohòlica, i, a més, se’ls prendrà la temperatura abans d’entrar, restringint el seu accés si té o supera els 37,5 graus.

Les visites es realitzaran en espais habilitats per a tal fi, que preferiblement estaran a l’aire lliure, i amb la supervisió de personal tècnic del centre. Així mateix, es deixarà un mínim de 15 minuts entre l’una i l’altra per a la correcta neteja, desinfecció i ventilació d’espais.
En el cas dels centres residencials per a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental, les visites es retardaran a la fase 2 a causa de la vulnerabilitat del col·lectiu, però en la fase 1 la direcció de cada recurs haurà d’elaborar un protocol de visites que contemple horaris, espais, mesures preventives i duració de les mateixes atenent criteris de benestar de les persones residents i de les seues famílies.

Els criteris seran iguals als d’infància, limitant les visites diàries a un màxim del 20 per cent de les persones residents, i no més de tres persones per visita, que entraran d’un en un excepte en els casos que convisquen en la mateixa casa, que podran entrar junts. Les mesures de protecció i distanciament social seran les mateixes que per a infància, igual que els protocols de neteja i desinfecció.

Tal com regula la resolució, els centres d’atenció diürna i ambulatòria per a persones amb diversitat funcional i salut mental començaran a preparar l’obertura progressiva abans de l’últim dia de la fase 1, amb la programació d’horaris i torns i avaluant de manera individual la capacitat de retorn de les persones usuàries, atenent criteris d’assistència voluntària i situació *biopsicosocial de les persones i de les seues famílies.

En el cas dels centres d’atenció diürna d’infància i adolescència en situació de risc, durant la fase 1 es continuarà realitzant un seguiment adequat de cadascuna de les persones usuàries, preferentment de manera telemàtica i de manera presencial solo en aquells casos en els quals es venia prestant quan siga necessari. No així els punts de trobada familiar, que comencen ja en aquesta fase amb les primeres trobades presencials.

En els centres residencials, tant d’infància i adolescència com de diversitat funcional i salut mental, es continuarà amb les activitats físiques esportives i eixides, d’acord amb la normativa vigent a cada moment.

Declaració d’emergència per a la contractació del servei de gestió logística per a comandes de les residències sociosanitàries

El Ple del Consell ha aprovat una declaració d’emergència per a la contractació del servei de gestió logística per a comandes de les residències sociosanitàries en la Plataforma Logística d’emergències COVID-19, situada en Fira València.

Aquests serveis de gestió logística s’estimen per a un termini de duració de sis mesos, ja que el material adquirit es continuarà distribuint en les residències sociosanitàries una vegada finalitzat l’estat d’alarma. L’import màxim estimat per a l’execució del contracte és de 71.148 euros, IVA inclòs.

Davant l’arribada del material necessari per a fer front a la crisi sanitària COVID-19 i la necessitat de la seua classificació i magatzematge per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es va habilitar el Pavelló 8 del recinte firal de València a aquest efecte.

Mitjançant resolució de la Comissionada de la Presidència per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat, enfront de la infecció de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana, de data 1 d’abril de 2020, es va encarregar el desenvolupament del servei de la Gestió de la Plataforma Logística per a Fira València.
Atés que és necessari gestionar, així mateix, el material sanitari destinat a les residències sociosanitàries, que fins hui era gestionat pels departaments de salut, i que aquests, actualment, es veuen impossibilitats davant la situació generada per la crisi sanitària, es fa necessari comptar amb un servei de gestió logística per a comandes de les residències sociosanitàries en la Plataforma Logística d’emergències COVID-19 situada en Fira València.

Els beneficiaris d’aquesta mesura són tant el personal sanitari, com el personal determinat com a essencial, així com els pacients i residents de les residències sociosanitàries de la Comunitat Valenciana.

Aquest servei es realitza en el marc de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per la qual es declarava el 14 de març l’estat d’alarma, mitjançant Reial decret 463/2020, adoptant-se mesures en relació amb la mobilitat de les persones, així com de les activitats socials i econòmiques del nostre país, sent prorrogat pel Reial decret 476/2020, de 27 de març i successius.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia