La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat aquesta setmana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una convocatòria d’ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l’economia social durant el present exercici 2020.

La convocatòria estableix dos tipus de subvencions. Les primeres estan destinades a les activitats de formació, foment i difusió no vinculades directament al foment de l’ocupació. Aquestes ajudes s’emmarquen en el ‘Programa de suport a l’economia social i Fent Cooperatives’ i el seu import global màxim estimat és de 50.000 euros (ampliables a 100.000 en els supòsits que la legislació estableix) procedents de fons propis de la Generalitat.

Segons el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, “aquestes ajudes possibilitaran el desenvolupament dels projectes i seran un estímul en l’àmbit de l’economia social per a superar la COVID-19 des d’un model més resistent a les crisis com és el del cooperativisme.”

Les altres ajudes són subvencions per a activitats de formació, foment i difusió vinculades directament al foment de l’ocupació i l’import global màxim estimat de les mateixes és de 150.000 euros (ampliables a 200.000 en els supòsits que la legislació estableix) procedents de fons finalistes amb origen en el Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Les sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes ajudes es presentaran, necessàriament, a través de mitjans electrònics, accedint a la Seu de la Generalitat, consultar ací, o a la Guia PROP. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases reguladores, en les quals s’indica, entre altres coses la documentació que s’ha d’aportar.

El termini de presentació de sol·licituds, per a l’exercici 2020, és de quinze dies hàbils comptats des de l’endemà al de la publicació d’aquesta convocatòria convocatòria en el DOGV. Per raons d’interés general el referit termini s’exceptua de la suspensió general acordada per als procediments de les administracions públiques, pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Activitats subvencionables

Es consideraran subvencionables la realització d’activitats de formació, foment i difusió de l’economia social no directament vinculades al foment de l’ocupació, en qualsevol de modalitats següents: activitats de formació relacionada amb l’economia social; activitats de foment (realització de congressos, simposis, jornades o seminaris) l’objecte dels quals siga l’estudi d’aspectes relacionats amb l’economia social, les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d’inserció.

Inclou també activitats de difusió la finalitat de la qual siga donar a conéixer o divulgar entre la població en general o a col·lectius específics l’organització i funcionament de les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d’inserció, mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social o edició de publicacions.

D’altra banda, seran subvencionables les activitats de formació directament vinculades al foment de l’ocupació i tendents a iniciar, perfeccionar i qualificar en el coneixement del cooperativisme i de l’economia social a persones desocupades, a les quals siguen treballadores o sòcies de cooperatives i societats laborals i a altres persones que puguen estar interessades en la creació o millor funcionament de les empreses d’economia social, amb especial atenció als col·lectius amb dificultats d’accés al mercat de treball.

També s’inclouen en aquestes ajudes les activitats de foment (realització de congressos, simposis, jornades i seminaris) destinades a l’estudi d’aspectes relacionats amb l’economia social que tinguen incidència en la seua capacitat de generació d’ocupació.

Seran subvencionables, finalment, les activitats de difusió l’objectiu de la qual siga donar a conéixer o divulgar, entre la població en general o a col·lectius específics, l’organització i funcionament de les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d’inserció mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia