La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat diverses subvencions i ajudes.

Així, ha convocat les subvencions per a cofinançar treballs d’elaboració i redacció de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions, de plans especials de protecció i de plans directors que tinguen com a objectiu la protecció, recuperació i rehabilitació d’espais amb interés patrimonial.

La dotació pressupostària és de 900.000 euros i es finançaran les actuacions realitzades des de l’1 de novembre de 2019 fins a la finalització del termini de justificació de l’execució dels treballs.

Aquestes ajudes permetran que els ajuntaments valencians elaboren documents en què es reculla la secció de patrimoni cultural del catàleg de proteccions del municipi, així com plans especials de protecció i plans directors d’intervenció en BIC.

Es finançaran amb aquests fons els treballs d’elaboració i redacció de la secció de patrimoni cultural dels catàlegs de proteccions, plans especials de protecció i de plans directors, incloent-hi els treballs previs d’investigació documental i de prospecció arqueològica.

Als efectes d’aquesta convocatòria, només seran tinguts en compte els plans especials de protecció i/o plans directors que tinguen com a objecte prioritari un bé d’interés cultural immoble que es trobe inscrit en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

Se subvencionarà fins a un màxim del 95 % del pressupost de l’activitat sol·licitada i la quantia màxima de la subvenció no podrà ser superior als 25.000 euros ni inferior a 5.000 euros.

L’import de cofinançament s’estableix en funció de la grandària del municipi segons les xifres de població oficials publicades per l’Institut Nacional d’Estadística en l’última revisió del padró prèvia a la data de presentació de la sol·licitud: municipis de més de 50.000 habitants: 50 %; municipis entre 20.001 i 50.000 habitants: 60 %; municipis entre 5.001 i 20.000 habitants: 70 %; municipis entre 1.001 i 5.000 habitants: 80 %, i municipis de menys de 1.000 habitants: 95 %.

El termini de presentació serà de 15 dies, a comptar de l’endemà de la seua publicació en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Ajudes econòmiques per a la conservació i protecció de béns immobles del patrimoni cultural

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport també ha convocat les ajudes econòmiques per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural valencià. La convocatòria d’ajudes s’ha publicat hui en el DOGV amb una dotació pressupostària d’1.636.500 euros.

Es cofinançaran treballs i actuacions de conservació, protecció i recuperació del patrimoni cultural del territori valencià: arqueològic, arquitectònic, historicoartístic, etnològic i paleontològic, de naturalesa immoble. Les subvencions s’emmarquen en el Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

L’import de la subvenció es pondera de manera inversa a la grandària del municipi, de manera que se subvenciona fins al 95 % de la quantia sol·licitada en els municipis de menys de 500 habitants i fins al 60 % en els municipis que superen els 50.000 habitants. La quantia màxima de la subvenció es fixa en 40.000 euros per beneficiari.

Poden optar a aquestes ajudes els ajuntaments i les fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre, entre les finalitats fundacionals de les quals es trobe la recuperació, la conservació o la protecció del patrimoni cultural en l’àmbit valencià.

Les sol·licituds s’han de presentar en un termini de 15 dies, juntament amb els impresos normalitzats a comptar de l’endemà al de la seua publicació en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Nova convocatòria dirigida a la producció de projectes artístics en comunitat

D’altra banda, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha llançat una nova convocatòria pública, ‘CoSSos. Comunitat de sabers subalterns‘, per a la selecció de projectes de producció artística en entorns col·laboratius.

Amb una inversió total de 64.000 euros, la convocatòria busca 8 projectes dotats amb 8.000 euros cada un que fomenten el treball en xarxa amb la ciutadania, preferentment en línia, i d’aquesta manera s’obri la porta a un altre tipus d’accions culturals, basades en el treball comunitari i col·laboratiu.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que “aquesta convocatòria busca promoure el treball artístic en comunitat, activar la relació amb diferents col·lectius per a donar-los veu i així ens permetem construir la realitat mitjançant un relat coral, a través de la cultura”.

Segons Pérez Pont, “en els últims anys treballem en la configuració de noves institucionalitats, amb un projecte cultural més obert i plural, buscant diferents fórmules de relació amb els públics. Especialment ara, amb la crisi generada per la COVID-19, és important l’experimentació amb altres formats en nous entorns de col·laboració i de cura de la ciutadania”

El director del Consorci de Museus ha recordat que “tenim altres tres convocatòries obertes per a processos artístics en centres educatius (Resistències artístiques), per a projectes de relectures de gènere i multiculturalitat (Reset) i de mediació cultural per a joves (Cercles), amb una inversió per a les quatre de 339.800 euros, per a reactivar la cultura, donar suport al sector artístic valencià i contribuir a la seua professionalització”.

‘CoSSos’ ofereix un marc per al desenvolupament de projectes de producció cultural situada en realitats concretes i amb col·lectius específics, per a ampliar l’espai públic del coneixement a altres veus i sabers en relació amb els discursos i coneixements que traspassen la mateixa institució.

Els projectes que es presenten han de tindre com a objectius: construir nous relats que recullen la part del coneixement que ha quedat subordinat en els discursos històrics de les institucions de l’art; visibilitzar la situació de les comunitats o col·lectius; enunciar i compartir altres sabers, elaborats de manera col·lectiva per a generar així processos d’inclusió i cohesió social.

Els projectes aprovats es programaran, d’acord amb les persones seleccionades, entre 2020 i 2021 i la seua duració podrà variar d’entre 3 i 12 mesos.

Les sessions de treball es plantegen fonamentalment a distància, i es preveu la possibilitat de trobades presencials al Centre Cultural Las Cigarreras d’Alacant, el Centre del Carme Cultura Contemporània de València i l’Espai Cultural Menador de Castelló.

Els projectes disposaran d’una interfície en línia del Consorci de Museus que disposa d’eines sincròniques i asincròniques de trobada i comunicació, així com accés als seus canals virtuals.

Poden optar a la convocatòria creadores i creadors, a títol individual o en col·lectiu que situen el seu treball en el camp de les pràctiques participatives i pedagogies crítiques, així com col·lectius, entitats o agents socials, a títol individual o en col·lectius. Almenys la meitat dels projectes seleccionats han de correspondre a creadores o creadors que tinguen el lloc de naixement o residència al territori valencià.

El termini per a presentar projectes finalitza el 13 de juliol de 2020.

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades queda constituït un jurat integrat per José Ayelo Pérez, a proposta de Gestió Cultural. Associació Valenciana de Professionals de la Cultura; Anna Recasens, a proposta d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló -AVVAC; Carles Xavier López Benedí, a proposta de la Coordinadora Valenciana d’ONG per al Desenvolupament i José Luis Pérez Pont, director gerent del Consorci de Museus.

En la valoració es desestimaran els projectes que no respecten els principis democràtics de convivència i pluralitat, i d’aquesta manera es garanteix la igualtat de totes les persones amb independència del seu gènere, raça, llengua i orientació sexual.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia