Bétera celebrarà aquest dilluns el Ple Ordinari del mes de juny de manera telemàtica. Aquest serà a les 18.00 hores a la Sala de Juntes de l’Ajuntament del municipi. A continuació, adjuntem l’Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
1. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm 474 a la 601) dictades de l’1 al 30 d’abril de 2020.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 10 d’abril fins al 12 de maig de 2020.
4. HISENDA.- Dació de compte de l’Informe de la Intervenció Municipal núm 98/2020, sobre les resolucions adoptades per l’alcaldia presidència, contràries a les objeccions, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. (Art 218 TRLRHL).
5. HISENDA.- Dació de compte de Resolució d’Alcaldia núm 510/2020 sobre aprovació de liquidació del pressupost de 2019 i la seua rendició a l’Oficina Virtual de l’Entitats Locals.
6. HISENDA.- Dació de compte de l’informe de la Intervenció Municipal 123/2020 sobre el grau de compliment dels criteris previstos en la D.A. 16 del RDL 2/2004 (TRLRHL) en relació a les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) durant l’exercici 2019.
7. HISENDA.- Dació de compte d’informe de la intervenció Municipal 133/2020 sobre rendició informació a la OVELL Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques – Avaluació LOEPSF – 1r Trimestre – Exercici 2020.
8. HISENDA.- Dació de compte de l’informe de la Intervenció Municipal núm. 139/2020 sobre el resultat obtingut del control de comptes dels pagaments a justificar i bestretes a caixa fixa de l’exercici 2019 (art 27 RD 424/2017).
9. HISENDA.- Dació de compte de l’informe de la Intervenció Municipal núm. 141/2020 sobre el Pla anual de control financer 2019 (a executar en 2020).
10. HISENDA.- Dació de compte de l’informe de la Intervenció Municipal núm 146/2020 sobre avaluació del compliment anual de la morositat durant l’exercici 2019 (art. 12.2 de la Llei 25/2013).
11. HISENDA.- Dació de compte de l’informe de la Intervenció Municipal núm 160/2020, sobre captura i actualització de la Central de Riscos de les Entitats Locals a 31/12/2019.
12. HISENDA.- INT-20200042-FPL 004-2020-REC. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits NÚM 004/2020.
13. HISENDA.- Dació de compte de l’Informe de la Tresoreria Municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010. Període de l’1 de gener a 31 de març de 2020. (EXP. 39/2020 DE TRESORERIA).
14. HISENDA.- Dació de compte de l’informe 77/2020 sobre el període mitjà de pagament de les EELL, recollit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol. Període d’1 de gener a 31 de març de 2020. (EXP. 40/2020 DE TRESORERIA).
15. PERSONAL I INTERIOR.- Autorització a Dª Verónica Quintana López, amb DNI: 48444783-K, empleada pública d’aquest Ajuntament, per a exercir un segon lloc de treball en el sector públic en l’esfera docent, com a Professora Associada de la Universitat de València.
16. PROPOSICIONS presentades per:
1.- Proposició del Partit VOX: Modificació de l’ordenança fiscal núm. 5 (IIVTNU).
2.- Proposició del Partit VOX: Adopció de mesures davant la presència de mosques i mosquits en el Municipi.
17. PRECS I PREGUNTES.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia