La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat per a l’exercici de 2020 les subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic de biblioteques i agències de lectura pública de les entitats locals del territori.

Poden sol·licitar subvencions totes les entitats locals titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. Així mateix, també poden sol·licitar aquestes subvencions les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d’algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

La quantitat pressupostada per a l’adquisició és de 700.000 euros. Es destinaran 50.000 euros a la modalitat d’adquisició de lot fundacional i 650.000 euros a la modalitat d’adquisició de material bibliogràfic.

Aquestes subvencions contribuiran al finançament, fins al màxim del 100 %, de les despeses ocasionades en l’adquisició de material bibliogràfic. Es podran subvencionar les despeses següents: llibres (en format tradicional i electrònic), materials especials propis de la col·lecció bibliogràfica com ara documents audiovisuals, documents sonors, recursos electrònics, material gràfic i material cartogràfic, revistes, obres de referència, material bibliogràfic per a la realització de clubs de lectura i desenvolupament de serveis d’extensió bibliotecària (biblioplatges, bibliopiscines). Al contrari, queden exclosos d’aquestes ajudes la premsa diària, butlletins oficials i els llibres publicats amb anterioritat a 1958.

Almenys un 30 % de la quantia sol·licitada per l’interessat en concepte de subvenció ha de correspondre a l’adquisició de material bibliogràfic en valencià.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un certificat del secretari o interventor de l’entitat local o de la fundació o institució cultural municipal que incloga l’acord de l’òrgan competent pel qual es va acordar sol·licitar la subvenció, indicant la finalitat i la quantia total de la despesa. Queden excloses d’aquestes ajudes les sol·licituds que resulten per davall de la despesa mínima de 600 euros.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia