El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat el decret que respon a la necessitat de donar una resposta urgent a l’excepcional situació del sector comercial ocasionada per la pandèmia. A través d’aquest, es regulen les bases de la concessió directa d’ajudes en matèria de comerç i artesania.

De les ajudes es beneficiaran persones autònomes, pimes i micropymes que exercisquen l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats descrites en el decret o estiguen en possessió del document de qualificació artesana.

Cal destacar que un import màxim estimat de 5.000.000 euros estarà destinat a les ajudes a les despeses corrents en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

D’altra banda, l’import màxim estimat de 2.400.100 euros es destinarà a les ajudes inversions realitzades en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic.

En aquests casos, es consideraran subvencionables les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d’una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l’establiment.

També seran subvencionables, les inversions relacionades amb la COVID-19 destinades a l’adaptació o transformació dels punts de venda amb la finalitat d’aconseguir la deguda protecció de comerciants i clients, d’acord amb les normes de seguretat dictades per l’autoritat competent.

En el marc de la iniciativa ‘Avalem Comerç‘, les ajudes aniran destinades a compensar les inversions realitzades en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic.

En aquests casos, es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d’una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l’establiment.

Pel que respecta a ‘Avalem Comerç Rural‘, les ajudes es destinaran a establiments situats o que s’implantaran en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants.

En aquest cas, seran subvencionables les inversions en equipament per a l’establiment comercial, incloent les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web vinculada a l’establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. Aquests establiments podran estar situats en espais multiservei de propietat pública o privada.

Dins de ‘Avalem Mercats‘, en l’apartat de mercats de venda no sedentària, les persones beneficiàries, si disposen d’autorització municipal per a això, podran obtindre una ajuda per a la realització d’inversions en l’adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d’equip de fred per al transport i la venda de productes d’alimentació, si compleixen la normativa vigent en matèria mediambiental.

En el cas del programa ‘Avalem Artesania‘, es consideraran subvencionables les inversions relacionades amb la COVID-19 realitzades en equipament destinades a l’adaptació o transformació dels punts de treball i venda per a aconseguir la prevenció i protecció d’artesans i artesanes i compradors d’acord amb les normes de seguretat dictades per l’autoritat competent i l’adaptació dels establiments a la venda a distància.

En tots els casos, es consideraran a més subvencionables les inversions realitzades en equipament destinades a l’adaptació o transformació dels punts de venda per a aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients, d’acord amb les normes de seguretat dictades per l’autoritat competent i l’adaptació dels establiments a la venda a distància.

L’import de les ajudes oscil·laran entre un mínim de 750 euros i un màxim de 1.500 euros o entre un mínim de 500 euros i un màxim de 2.000 euros depenent de si es tracta de despeses corrents o d’inversions, així com de la tipologia dels beneficiaris.

La presentació de sol·licituds es realitzarà de manera telemàtica. Es presentarà una sol·licitud per cadascuna de les ajudes a les quals s’opte per mitjà del procediment habilitat a aquest efecte, a través de la seu electrònica de la Generalitat (consultar ací), accedint a la Guia Prop, Tràmits i serveis.

Per a aquesta tramitació, s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (consultar ací).

El termini per a la presentació de sol·licituds tal com s’indica en el DOGV s’iniciarà a les 9.00 hores del dia 15 de juny de 2020 i conclourà a les 12.00 hores del 31 de juliol de 2020.

El sector comercial valencià té un caràcter estratègic per a la Comunitat Valenciana, per la seua importància econòmica i social, ja que suposa el 12,9% del PIB i un teixit empresarial de més de 48.000 empreses que operen
En el territori valencià.

El comerç detallista és la baula final d’una cadena de distribució que presta serveis indispensables per a la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic amb 61.357 punts de venda i una generació, en 2019, de 212.551 afiliacions a la Seguretat Social.

Les empreses artesanes, de molt reduïda dimensió en la seua immensa majoria, també compten amb una important presència en tot el territori i a la seua importància econòmica i social s’uneix el seu valor com a patrimoni cultural i identitari del poble valencià.

Aquest teixit comercial i artesà es podria veure afectat en gran manera per la crisi ocasionada per la pandèmia, que ha provocat la suspensió temporal de l’activitat de més del 85% dels negocis, amb la consegüent pèrdua d’ocupacions i que s’enfronten a un futur incert.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia