El Ple del Consell va aprovar de nou aquest divendres diferents mesures relacionades amb la situació actual derivada de la pandèmia Covid-19.

Mesures de prevenció necessàries per a fer front a la COVID-19 a partir del decret del president de la fase 3 avançada.

Així, aquesta setmana es ha acordat l’adopció de mesures de prevenció davant la COVID-19, una vegada s’alce l’estat d’alarma, amb l’objectiu d’assegurar que les activitats en les quals puga produir-se un major risc de transmissió de la malaltia es desenvolupen en condicions que permeten controlar aquest risc.

Per aquest motiu, el Govern valencià ha pres com a referència el decret del president de la Generalitat, Ximo Puig, publicat en el DOGV del passat dissabte, sobre regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Es tracta de mesures amb les quals es pretén fer costat a la reactivació econòmica i social, minimitzant el risc per a la salut pública, i han de vindre necessàriament acompanyades per la prudència i la responsabilitat individual, de manera que l’autoprotecció es convertisca també en la mesura més eficaç per a protegir als altres.

Seran aplicables en tot el territori de la Comunitat Valenciana, una vegada finalitzada la pròrroga de l’estat d’alarma i, per tant, produiran efectes a partir del dia 21 de juny de 2020 i fins a la finalització de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Els serveis d’inspecció municipals i autonòmics, en l’àmbit de les seues competències, seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures.

Entre les mesures previstes en l’acord es troben obligacions generals relatives a la distància mínima de seguretat de 1,5 metres o, en defecte d’això, mesures alternatives de protecció física com l’ús de màscara d’higiene adequada, mesures d’higiene comunes a totes les activitats (com a neteja de locals, de roba de treball, ventilació d’instal·lacions, disponibilitat de materials de protecció, pagament preferent amb targeta, senyalització de distància de seguretat per a clients, utilització d’emprovadors, establiment de sistemes de recompte aforament).

També s’inclouen altres mesures addicionals per a centres comercials, establiments d’hostaleria i restauració, per a la celebració d’actes de culte religiós, i per a piscines d’ús esportiu i instal·lacions esportives.

A més, es manté amb caràcter general l’aforament del 75% i es fixen les mesures específiques per sectors: actes religiosos (vetles, cerimònies nupcials, etc), mesures relatives al desenvolupament de l’activitat educativa, mesures relatives a activitats de temps lliure i parcs infantils, mesures aplicables als establiments d’hostaleria, a les activitats culturals (biblioteques, arxius, museus, cinemes, teatres, instal·lacions taurines, instal·lacions esportives, esdeveniments esportius, congressos, institucions firals, piscines, transporte públic i activitats nàutiques.

A més, les mesures previstes en aquest acord podran ser completades per plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies adaptades a cada sector d’activitat, que seran aprovats per les administracions competents.

Finalment, en l’àmbit de joventut i del sistema públic valencià de serveis socials, seran aplicable les disposicions contingudes en les resolucions dictades per la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Ratificat el procés de desescalada per als centres i recursos les víctimes de violència de gènere

Al seu torn, s’ha ratificat la resolució per la qual es regula el procés de desescalada per als centres i recursos dirigits a les dones víctimes de violència de gènere i masclista, i a les seues filles i fills.

El pla de transició cap a una nova normalitat elaborat per la conselleria estableix que, una vegada que la Comunitat Valenciana ha entrat en la fase 3, els centres de règim ambulatori com els Centres Dona 24 hores/14 hores i els Centres Dona Rural i d’Interior continuaran amb el Pla d’atenció dissenyat per cada centre i implantat des de la fase 1 de desescalada, respectant les mesures de seguretat sanitàries de cada moment.

Per a aquesta nova fase en la qual es troba en aquests moments la Comunitat Valenciana, es podran realitzar totes les atencions de manera presencial, encara que es continuaran realitzant atencions telefòniques i videoconferències en aquells casos en què les dones per la seua situació de vulnerabilitat no puguen realitzar desplaçaments als centres.

Així mateix, els tallers es reprenen amb les activitats de formació i sensibilització respectant l’aforament màxim dels espais marcats per les autoritats sanitàries per a la fase 3.  En tots els casos es tindran en compte totes les mesures de distància recomanades.

Ratificat el pla de desescalada de les activitats de temps lliure i oci educatiu infantil i juvenil

El Consell també ha ratificat la resolució que regula la transició a la nova normalitat de les activitats de temps lliure i oci educatiu infantil i juvenil, així com dels serveis i programes dependents del Institut Valencià de Joventut (IVAJ).

En el text s’estableixen les mesures organitzatives per a l’activació de les escoles d’estiu i campaments urbans, sense pernoctació; els campaments, colònies, rutes per etapa i camps de voluntariat, amb pernoctació, així com les activitats en Centres d’Informació i Animació Juvenil (CIAJ), cases de joventut i centres juvenils al costat dels serveis i programes de l’IVAJ per a joves i entitats.

Les entitats promotores d’activitats tenen l’obligació de disposar d’un pla de contingència o d’un procediment de vigilància, identificació i sospita de casos, que seguirà els criteris sanitaris dels protocols i mesures de prevenció de la COVID-19 i que s’adaptarà al projecte i a l’espai on es durà a terme l’activitat.

En el document s’estableix, així mateix, que els serveis i programes de l’Institut Valencià de la Joventut i les activitats i instal·lacions de temps lliure i oci educatiu hauran de complir, en tot moment, les obligacions de prevenció de riscos laborals establides en la legislació vigent en cada fase del pla, tant amb caràcter general, com de manera específica, per a previndre el contagi de SARS-CoV-2.

També indica que la neteja i desinfecció de les instal·lacions es farà amb la freqüència i les condicions estipulades en cada fase per als centres i llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents. Es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències.

En l’annex es detallen les condicions organitzatives, amb la divisió interna dels participants de qualsevol activitat, en la fase 3 en grups estables d’edat de fins a 10 membres que inclouran participants i una persona amb titulació de monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT) o equivalent i en la nova normalitat, el número de també serà en grups de 10 participants, més un monitor o monitora contitulación i opcionalment una persona en pràctiques MAT i un acompanyant quan la persona participant ho requerisca.

L’IVAJ habilitarà un pla de formació en línia en temes de seguretat, higiene i mesures de prevenció de la COVID-19 en l’àmbit de l’oci educatiu, i que serà obligatòria per a totes aquelles persones que vagen a treballar com a monitor o monitora d’activitats de temps lliure.

En les activitats amb pernoctació i transport, les condicions s’adaptaran al que establisquen a cada moment les autoritats competents. Així mateix, les activitats de menjador, dutxes, eixides, etc. seran temporalitzades partint dels mateixos grups estables i seguint les normes i mesures adoptades en cada cas per la propietat o autoritat competent.

Contractació urgent del subministrament de 80.000 màscares reutilitzables i material EPI per a centres docents

El Ple del Consell també ha aprovat aquesta setmana la declaració d’emergència de la contractació, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, del subministrament de 80.000 màscares reutilitzables i de material EPI destinat a les empleades i empleats dels centres docents de la conselleria.

Entre els materials necessaris es troben aquells que resulten imprescindibles per a la prevenció dels contagis i que afavoreixen la protecció individual, com ara màscares, pantalles de protecció facial i guants.

Així, davant la urgència d’abordar les actuacions per a pal·liar aquesta situació, es van dictar les resolucions de 15 i 26 maig, per les quals es declara d’emergència el subministrament de 80.000 màscares reutilitzables, així com el subministrament de material EPI, que consisteix en 775.750 màscares quirúrgiques de tipus I; 8.830 màscares de protecció FFP2; 5.576 pantalles de protecció facial i 137.900 guants de nitril.

Per a aquest motiu, la Conselleria d’Educació invertirà un total de 618.090 euros, dels quals 79.200 euros aniran destinats a l’adquisició de màscares reutilitzables i 538.890 euros a la de material EPI.

Contractació d’emergència del subministrament de 15.000 tauletes per a alumnat desfavorit i 1.500 portàtils per a teletreball

En aquest sentit, també s’ha donat llum verda a la contractació d’emergència del subministrament de 15.000 tauletes amb connectivitat per a alumnat amb menys recursos econòmics, 1.500 ordinadors portàtils per a empleades i empleats públics i 600 monitors per a realitzar videoconferències, així com el servei de manteniment de la infraestructura maquinari de la Generalitat.

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha subscrit un contracte per al subministrament de 15.000 tauletes per a l’alumnat que no dispose de mitjans tecnològics necessaris per a tindre accés als continguts formatius, i ha ampliat el servei de les 14.000 adquirides en la primera fase, per un import total de 3.894.990 euros, IVA inclòs.

Aquestes 15.000 tauletes seran posades a la disposició dels centres educatius a fi que siguen distribuïdes entre l’alumnat amb majors necessitats, per a garantir així la seua educació a distància durant el període en el qual persistisquen alteracions en l’activitat lectiva presencial el pròxim curs 2020-2021.

D’aquesta manera, la Generalitat es prepara davant una possible alteració del pla docent del pròxim curs, ateses les observacions efectuades tant per part del Ministeri d’Educació com per part dels experts sanitaris.

El nou material tecnològic se suma a les 14.000 tauletes per a ús educatiu que la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha comprat fins al moment per a garantir la docència en línia.

La Generalitat considera que, havent-se distribuït aquesta primera tanda de material informàtic entre l’alumnat i constatant-se la seua utilitat, resulta necessari ampliar aquesta iniciativa a fi de cobrir les necessitats tecnològiques de l’alumnat més desfavorit i evitar l’accentuació de desigualtats en el procés d’aprenentatge i ensenyament.

Contractació de material de protecció enfront de la COVID-19 per als centres Labora

D’altra banda, s’ha aprovat la contractació d’emergència originada per esdeveniments derivats de la declaració de l’estat d’alarma a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a l’adquisició de material de protecció destinat a l’ús del personal de Labora en la Comunitat Valenciana.

La declaració de l’estat d’alarma determina l’obligatorietat de desenvolupar l’activitat pública complint amb uns requisits d’higiene i distància de seguretat.

S’han adquirit mampares de metacrilat, màscares, gel hidroalcohòlic, així com caixes de mocadors de cel·lulosa, dispensadors de gel hidroalcohòlic de paret i papereres amb tapa i pedal.

Aprovada la convocatòria d’ajudes per a les empreses de transport públic regular de viatgers per la COVID-19

També s’ha aprovat el decret que estableix les bases reguladores i pel qual es convoquen ajudes per a les empreses que presten transport públic regular de viatgers d’ús general, competència de la Generalitat, i que s’han vist afectades com a conseqüència de la COVID-19.

Amb aquestes ajudes, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat té com a finalitat mantindre la prestació d’aquests serveis públics, de tal forma que continuen garantint el dret a la mobilitat dels persones.

L’import global màxim d’aquestes ajudes ascendeix a tres milions d’euros a càrrec dels pressupostos de la Generalitat amb la possibilitat que es puga ampliar amb fons propis de la Generalitat o procedents de l’Estat o la Va unir Europea.

Podran optar a aquestes ajudes les empreses que van estar realitzant transport públic regular de viatgers d’ús general competència de la Generalitat el dia 13 de març de 2020 i continuen prestant el seu servei en el moment de la sol·licitud. Aquestes empreses hauran de comprometre’s, mitjançant declaració responsable, a continuar prestant el servei almenys fins al 31 de desembre de 2020.

També hauran de presentar un pla d’explotació dels serveis que van estar prestant del 7 al 13 de març de 2020 i una relació detallada en la qual s’indique el número i matrícula d’autobusos que van estar efectivament adscrits a aquests serveis per resultar necessaris per a la seua prestació.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia