El Ple del Consell també ha autoritzat aquesta setmana la contractació del servei de manteniment integral i subministrament de recanvis per a reparacions d’edificis dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El termini d’execució del contracte és de 12 mesos i es pot prorrogar per un període màxim de 4 anys. El contracte té un import de licitació de 15.281.658,72 euros (IVA inclòs) i un valor màxim estimat de 63.161.188,10 euros.

El contracte es troba dividit en 6 lots i l’àmbit d’aplicació són tots els centres dependents dels departaments de salut inclosos en el contracte:

Departament de salut Arnau de ViIlanova-Lliria, HACLE Doctor MolinerDepartament de salut la Fe, Hospital Militar, centre de procesament de dades (CPD), Departament de salut Xàtiva-Ontinyent, Departament de salut Elda, Departament de salut Alacant Hospital General i Departament de salut Orihuela.

Dins del servei de manteniment es considera la realització d’aquelles tasques necessàries per a garantir el correcte manteniment i funcionament tant dels béns mobles com immobles integrants dels centres adscrits a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Com a part inherent als treballs a realitzar s’inclou el subministrament de recanvis, fungibles i consumibles de manteniment.

L’objecte del contracte és el servei de manteniment integral en els edificis adscrits a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, de les seues instal·lacions, mobiliari i obra civil fins als límits de la propietat, vetlant per la seguretat i salut dels treballadors, pacients i usuaris en general, l’eficiència energètica, el respecte al medi ambient i les condicions legals i òptimes d’ús dels espais que els integren.

Tot, amb el compliment amb la normativa que li fora aplicable, les recomanacions dels professionals i fabricants que hagueren participat en la seua construcció, modificació i gestió fins hui.

Com a objecte complementari s’inclou el subministrament de recanvis per a portar el manteniment correctiu, i de qualsevol consumible o fungible que fora necessari per a dur a terme l’objecte del contracte indicat.

D’altra banda, la conselleria ha donat compte al Consell de la declaració d’emergència per la qual es contracta el servei de manteniment integral de les instal·lacions, mobiliari i obra civil en els edificis adscrits a la conselleria dels departaments que s’han quedat sense contracte per no haver donat la conformitat a la pròrroga les mercantils que en l’actualitat prestaven el servei.

Atés que aquest servei no es pot interrompre, tant per raons legals com organitzatives, i estant en licitació l’expedient 239/2020, declarat d’urgència, es procedeix a la contractació mitjançant el procediment d’emergència d’aquest servei.

Els centres inclosos són els dels següents departaments de salut: Departament de salut Arnau de ViIlanova-Lliria, HACLE Doctor Moliner, Hospital Militar, Departament de salut Xàtiva-Ontinyent, Departament de salut Elda i Departament de salut Alacant Hospital General.

El termini de duració estimat del contracte és de 5 mesos o fins que s’adjudique l’expedient de contractació 239/22020. L’import estimat per al període de 5 mesos 2.425.814,49 euros més IVA.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia