La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo ha que, una vegada s’ha alçat l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, es recupera el treball presencial al 100 per 100 del personal de la Generalitat.

Aquesta mesura tindrà efecte a partir d’aquest dilluns, 22 de juny, i contempla les mesures de seguretat, distanciament i flexibilitat horària per a evitar concentracions de personal en les dependències públiques.

En el document s’estableixen les condicions laborals per a la nova normalitat provocada per la pandèmia de la Covid-19, que seran les recollides en la normativa vigent i que en el seu moment van ser negociades amb els representants sindicals.

Així mateix, es deixen sense efecte les mesures extraordinàries preses pel Govern valencià durant la vigència de l’estat d’alarma, sobre l’activitat presencial en els centres de treball de l’Administració i que van ser d’un 10 per cent al principi fins al 85 per cent actual de la fase 3.

La norma estableix que a partir d’aquest 21 de juny, la totalitat del personal al servei de l’Administració haurà d’incorporar-se a l’activitat presencial en el seu corresponent centre de treball. No obstant això, seran les sotssecretaries de cada conselleria les encarregades que es complisquen els següents criteris:

1) L’adopció de mesures de ventilació, neteja i desinfecció conformement a les dimensions dels centres de treball, així com a l’afluència de públic.

2) La posada a la disposició de les plantilles aigua, sabó, gels hidroalcohólics, i desinfectants per a la neteja de mans.

3) L’adopció de les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs perquè es mantinga una distància mínima de 1,5 metres entre el personal. Si tal mesura no fora possible a causa de les restriccions de l’espai, es proporcionaran Equips de Protecció Individual (EPI) als treballadors i treballadores.

4) La flexibilització dels horaris per a propiciar les entrades i eixides dels centres de treball de manera escalonada per a evitar concentracions, l’organització de torns i l’ús de les zones comunes. En aquest sentit s’habilita a les sotssecretaries al fet que autoritzen que els centres de treball estiguen oberts fins a les 20.30 hores a fi de facilitar els torns a les vesprades, de conformitat amb els empleats i empleades que així ho sol·liciten.

La disposició també contempla que les persones pertanyents a grups més vulnerables a la Covid-19 podran sol·licitar a l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) l’emissió d’un informe d’avaluació que determinarà si escau o no la incorporació de l’interessat al seu lloc de treball.

La norma regula que, a partir d’aquest dilluns, es prevaldrà l’atenció telefònica i telemàtica en els serveis d’atenció al públic. En cas d’atenció presencial, serà necessària la cita prèvia i es limitarà l’aforament en les dependències públiques.

A més, s’evitaran, en la mesura que siga possible, les reunions presencials o que impliquen desplaçaments a altres localitats, per la qual cosa s’apostarà per la celebració de videoconferències.

Finalment, la resolució recull les pautes a seguir en el cas que es detecte un possible cas positiu de contagi del Covid-19.

Si una persona presenta símptomes compatibles amb la malaltia, no ha d’acudir a treballar, ha de comunicar-ho al INVASSAT, cridar immediatament al telèfon 900 300 555 per a rebre les instruccions necessàries i notificar-lo al seu superior per a dur a terme les mesures preventives en les dependències on exerceix la seua funció.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia