Hui dilluns, 6 de juliol, tindrà lloc a Bétera el Ple Ordinari del mes de juliol. Aquesta sessió serà de nou en la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Bétera de manera telemàtica, a partir de les 18.00 hores.

Adjuntem l’Ordre del Dia previst:

1.RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 3 i 4 de 2020, de sessions anteriors, celebrades pel Ple de la Corporació.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm. 602 a la 778) dictades del 3 al 29 de maig de 2020.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 13 de maig fins al 9 de juny de 2020.
5. HISENDA.- Dació de compte de l’informe de la Intervenció Municipal 165/2020, sobre el Pla Pressupostari a mitjà termini de l’Ajuntament de Bétera, exercici pressupostari 2020 (Pla 2021- 2023).
6. HISENDA.- Dació de compte de l’informe de la Intervenció Municipal 192/2020 anual sobre auditoria de sistemes anual de verificació del compliment de condicions de funcionament del registre comptable de factures durant l’exercici 2019.
7. HISENDA.- Dació de compte de l’informe de la Intervenció Municipal 209/2020 sobre el Pla Anual de Control Financer 2020 (a executar en 2021).
8. HISENDA.- Aprovació del Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Bétera per al període 2020-2021, de conformitat amb el que es preveu en els articles 21 i 23 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
9. HISENDA.- Aprovació del Compte General del Pressupost Municipal de 2019. Sotmetiment a informació pública.
10. HISENDA.- Aprovació de Modificació de crèdits núm. 06/2020, mitjançant Suplement de Crèdit i Crèdits extraordinaris a finançar amb càrrec al superàvit pressupostari procedent de la liquidació del Pressupost de 2019.
11. SANITAT.- Aprovació inicial del Reglament Regulador de Colònies Felines.
12. EDUCACIÓ.- Aprovació Protocol Municipal de Comunicació entre l’Ajuntament i els centres escolars públics i sostinguts amb fons públics en situacions d’incidències crítiques i emergències.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia