Aquelles persones que tinguen una empresa o siguen emprenedors ja poden participar en el Programa Xpande Digital de la Càmera de Comerç de València. Aquest programa pretén oferir a l’empresa un Pla d’Acció de Màrqueting Digital en el mercat exterior objectiu.

El Programa té com a objectiu donar suport al posicionament on-line de les empreses participants en un mercat objectiu concret, a través d’un assessorament personalitzat conforme a una metodologia moderna i sustentada en tècniques d’intel·ligència competitiva. Així mateix, Xpande Digital ofereix a l’empresa un conjunt d’ajudes per a desenvolupar el Pla d’Acció de Màrqueting Digital.

El Programa consta de dues fases:

Fase I. D’assessorament.
Fase II. Ajudes per a la posada en marxa del Pla d’Acció de Màrqueting Digital.

Les ajudes van destinades a totes les empreses de la província de València que complisquen els següents requisits:

 • Ser una pime (xicoteta o mitjana empresa) o autònom.
 • Estar al corrent de pagaments de les seues obligacions tributaris i amb la Seguretat Social.
 • Complir la normativa d’ajudes de minimis segons el que es preveu en el Reglament (CE) 1998/2006.
 • Estar donat d’alta en el Cens de l’IAE, secció 1: activitats empresarials, industrials, comercials i de serveis.
 • No trobar-se incursa en cap de les prohibicions a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003.

Més requisits:

 • Ser una Pime o autònom i micropyme (d’acord amb la definició de Pime recollida en la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE de 6 de maig de 2003).
 • Estar donada d’alta en la secció 1 del Cens IAE: activitats empresarials, industrials, comercials, de serveis i mineres.
 • No trobar-se incursa en cap de les prohibicions a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o normativa aplicable en la matèria pròpia de la Comunitat Autònoma corresponent.
 • Tindre el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç de València. En el cas que una empresa posseïsca diverses seus, centres productius, delegacions, sucursals, etc. el centre destinatari i directament beneficiari del Programa ha d’estar situat en algun dels municipis anteriorment citat.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 • Complir la norma de minimis (Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (no haver rebut ajudes de qualsevol Administració Pública que sumades siguen superiors a 200.000 € en els últims tres anys, 100.000 euros en el cas d’empreses que operen en el sector transporte per carretera). Això s’acreditarà mitjançant declaració jurada que es recull com a annex en la documentació de sol·licitud de l’ajuda.
 • Disposar de pàgina Web operativa.
 • Disposar prèviament d’un producte o servei seleccionat per l’empresa.
 • Tindre decidit un mercat objectiu per a posicionar aquest producte o servei.

Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 • Fase I. Assessorament.
  Aquests costos seran prefinançats íntegrament per la Cambra de Comerç i la Cambra de Comerç d’Espanya, no suposant cap desemborsament, ni cost per part de la PIME beneficiària.

El finançament per al desenvolupament d’aquests serveis serà aportada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50% per la Cambra de Comerç de València, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i la Cambra de Comerç d’Espanya.

 • Fase II. Ajudes per a la posada en marxa del Pla d’acció.
  El pressupost elegible per empresa associat a l’execució d’aquestes accions ascendeix a la quantitat màxima de 4.000 € (IVA no inclòs), que hauran de ser prefinançats íntegrament per l’empresa beneficiària.

El finançament de l’import elegible d’aquestes accions serà aportada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i en un 50% per l’empresa beneficiària, per la qual cosa la quantia màxima de l’ajuda que reba l’empresa serà de 2.000 €, sempre que es justifiquen les despeses en els termes i terminis acordats.

En el marc del Programa no s’exclou que les PIME puguen realitzar accions de major quantia, si bé la intensitat de l’ajuda no excedirà del 50% de la inversió realitzada sobre el màxim de 4.000 € per empresa.

Tots els detalls per a inscriure’s es troben en el següent enllaç: Informació sobre el Porgrama Xpande Digital.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia