El Govern d’Espanya ha aprovat, en el Consell de Ministres, noves mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del Covid-19 en els àmbits de transport i habitatge.

En el referit al transport l’objectiu d’aquest Reial decret llei és el de protegir la salut dels treballadors i viatgers en l’àmbit aeri, garantir la disponibilitat dels béns i serveis essencials, proporcionar liquiditat a les empreses i reduir les càrregues administratives.

Aquest Reial decret llei suposa un esforç pressupostari, inversor i financer sense parangó per a empreses públiques i privades. L’import econòmic de les mesures per a empreses privades del sector del transport i en matèria de reducció de taxes portuàries ascendeix a 663 milions d’euros.

Quant a les empreses públiques, la norma augmenta la capacitat d’endeutament de Renfe fins als 1.000 milions amb la finalitat de compensar la caiguda de demanda i impulsar la recuperació de serveis i 110 milions d’euros d’aportació extraordinària a SEITTSA perquè puga atendre els seus compromisos d’obres públiques en el mitjà termini.

Amb això el Govern complementa per al sector dels transports altres mesures adoptades prèviament, com els 800 milions destinats al transport públic en les Comunitats Autònomes i els avals i ajudes fiscals al sector, per a donar resposta a l’impacte del Covid-19 i que són coherents amb els criteris i directrius de la Comissió Europea sobre els quals s’ha d’orientar la reactivació econòmica del sector.

Aquest conjunt de mesures s’ha articulat entorn de tres eixos fonamentals:

1.Protecció de la salut dels treballadors i viatgers.

El primer eix sobre el qual gira aquesta norma implica protegir la salut dels treballadors i viatgers, garantint la disponibilitat dels béns i serveis essencials.

Així, aquest Reial decret llei adopta a nivell nacional les disposicions necessàries perquè gestors aeroportuaris i companyies aèries posen en marxa les mesures de gestió dels passatgers i personal d’aviació civil davant la pandèmia, minimitzant els riscos de contagi tant en les instal·lacions aeroportuàries com durant les diferents etapes del viatge, incloent la limitació d’accés als edificis terminals dels aeroports.

2.Mesures econòmiques.

El segon eix comporta proporcionar liquiditat a les empreses del sector per a fer front a les pertorbacions financeres a curt termini vinculades a la crisi del coronavirus, recorrent a diferents instruments financers, inclosos els fiscals, a fi de preservar la seua viabilitat així com la continuïtat de l’activitat econòmica durant i després de la crisi del Covid-19.

3.Reducció de càrregues administratives.

El tercer eix afecta a la reducció de càrregues administratives, simplificant i accelerant determinats procediments, vetlant per la seguretat jurídica i tenint en compte la capacitat de les institucions públiques per a agilitar els tràmits preceptius per a la reactivació i desenvolupament de les activitats en el sector del transport.

Per maneres de transport, les mesures adoptades suposen:

Transport aeri

El Reial decret llei fa obligatòries a Espanya les recomanacions de l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) per a la seguretat de passatgers i tripulacions de vol en l’àmbit del *Covid-19. Així mateix, incorpora mesures orientades a facilitar la recuperació gradual i segura del sector, uns dels més afectats per la pandèmia, com la flexibilització de l’arrendament d’aeronaus, amb o sense tripulació, per a l’extinció d’incendis, cerca i salvament; i l’adaptació del concepte d’aeronaus no tripulades (drons) al de la normativa de la Unió Europea.

Transport marítim

La nova norma inclou mesures excepcionals i transitòries relatives, entre altres, a les taxes d’ocupació, activitat i del vaixell, dirigides a alleujar les dificultats economicofinanceres que travessen tant la comunitat portuària com els naviliers, per a contribuir al sosteniment del teixit empresarial que sustenta al sector portuari, que és clau per a afrontar la recuperació de la nostra economia.

En l’àmbit marítim, es flexibilitza la normativa a fi d’agilitar els tràmits d’emissió i renovació de certificats, millorant la seua eficiència i en suport a la competitivitat dels vaixells de bandera espanyola.

A més, es permet a les Autoritats Portuàries ampliar temporalment la reducció de les quotes de les taxes portuàries i d’ocupació i s’allarga el període per a reduir la taxa de vaixell fins al màxim permés per la normativa europea. D’altra banda, s’impedeix que es puga produir una pujada de taxes per augment dels coeficients correctors en els casos d’Autoritats Portuàries amb rendibilitats negatives en 2020.

Els trànsits regulars de passatge o càrrega rodada amb els territoris no peninsulars es podran qualificar com a trànsits sensibles, prioritaris o estratègics, que contribueixen al desenvolupament econòmic i social d’Espanya en el seu conjunt.

Transport Terrestre

Per part seua, en el sector del transport per carretera, s’adopten també importants mesures. Una de les principals es dirigeix a restablir l’equilibri econòmic dels contractes de gestió de serveis de competència estatal.

En concret, en aquest cas dels contractes de gestió de serveis públics de transport regular de viatgers per carretera d’ús general, es tracta d’alleujar la necessitat de liquiditat de l’operador perquè puguen continuar prestant un servei públic essencial i, per tant, garantir una xarxa de transport capil·lar que facilita la mobilitat d’un important nombre de ciutadans.

D’altra banda, i afegida a la mesura anterior, es possibilita una moratòria en el pagament del principal de les quotes dels contractes de préstecs, lísing i renting de vehicles dedicats al transport públic discrecional de viatgers amb autobús i al transport públic de mercaderies de més de 3,5 tones de massa màxima autoritzada, en aquells casos en què experimenten dificultats financeres com a conseqüència de l’emergència sanitària.

Aquesta mesura permetria un ajornament de fins a 250 milions d’euros per al transport discrecional de viatgers i de fins a 330 milions d’euros en el cas del transport de mercaderies.

Una altra de les mesures adoptades és la pròrroga per 3 mesos de la validesa dels certificats d’inspecció tècnica dels vehicles (ITV) la data d’inspecció de la qual estiga compresa entre el 21 de juny i el 31 d’agost de 2020, termini que es comptarà des de la data de venciment del certificat.

Mentre estiga vigent aquesta pròrroga, les empreses de transport públic de mercaderies i de viatgers titulars d’una llicència comunitària tindran preferència en el pas per la inspecció tècnica periòdica en les estacions ITV.

Mesures en l’àmbit de l’habitatge

El Reial decret llei aprovat recull, a més, un conjunt de mesures econòmiques i socials en l’àmbit de l’habitatge que permeten garantir la protecció de les famílies i col·lectius vulnerables i impulsar la reactivació de l’economia en el citat sector, com a complement d’altres mesures adoptades fins hui.

En aquest sentit, es fa un primer pas en la regulació del dret de superfície per a la promoció d’habitatges destinats a lloguer assequible per part de promotores privades, per a impulsar la regeneració del territori i la rehabilitació urbana com a palanques de la recuperació econòmica i la creació d’ocupació.

Així, a fi d’optimitzar l’eficiència dels fons del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, que actualment obren en poder de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, es flexibilitzen les condicions, incrementant de manera efectiva la inversió en 2020 i 2021 i permetent a aquestes administracions territorials redirigir el finançament i les ajudes on siga més necessari.

Al seu torn, amb l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatges destinats al lloguer assequible o social per a persones especialment afectades per la crisi, es pretén dotar a les Administracions Públiques d’instruments jurídics que permeten una col·laboració efectiva en els diferents àmbits de la seua actuació, ja siga estatal, autonòmic o local, així com mecanismes adequats per a articular la cooperació amb operadors econòmics.

Es pot consultar el Reial decret llei en el Boletín Oficial del Estado – BOE en el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf

Imprimir article
Comenta aquesta notícia