El passat  dia 2  de Juliol vam presentar una proposta per al desenvolupament de mesures locals que fomenten el dret a l’habitatge en el marc del Decret llei 6/2020 del Consell.

Les dificultats que moltíssimes persones tenen per a accedir o tindre garantida un habitatge al nostre país és, tal vegada, una de les expressions més clares del dèficit democràtic que presenta el nostre econòmica model econòmic. De fet, encara que aquest problema es veu agreujat en contextos  de crisi econòmica, l’absència de polítiques públiques encaminades a desenvolupar l’habitatge com un dret fonamental ha sigut una constant a Espanya durant la seua història recent.

Evidentment, aquest problema estructural es veu agreujat en situacions de crisis. Així, el col·lapse neoliberal provocat per les elits econòmiques que va tindre el seu gran esclat en 2008, va tindre en la crisi habitacional una de les seues més cruentes expressions. Mentre es dedicaven ingents recursos públics al rescat de les elits econòmiques i financeres, centenars de milers de famílies eren desnonades dels seus habitatges. Aquest drama, molt menys freqüent hui gràcies a diverses mesures d’emergència, es conjuga amb la situació de la joventut que té impossible emancipar-se de la llar familiar o que ho fa en condicions molt precàries.

Per això, urgeix que els poders públics intervinguen activament sobre el mercat de l’habitatge per a democratitzar-lo i salvaguardar l’interés general. És a dir, per a actuar  en un sentit diametralment oposat al qual venien actuant la major part de les institucions del nostre país durant les últimes dècades.

Així doncs, hem d’aprofundir en el desplegament de mesures i polítiques públiques, des de totes les instàncies polítiques (local, autonòmica, estatal i europea), encaminades a regular democràticament el mercat de l’habitatge per a fer d’aquesta un dret materialment garantit. Maxime després de la crisi sanitària que, com estem observant, tindrà conseqüències econòmiques i socials d’enorme impacte que fan més urgent, si cap, protegir els drets socials de la població, el dret a l’habitatge entre ells.

Per tot això, en la proposta de moció proposem el següent:

1) Aprovar, com a Ajuntament de Bétera, el suport a la descentralització de les polítiques d’habitatge previstes en el Decret llei 6/2020, de 5 de Juny, del Consell, per a l’ampliació d’habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.

2) Instar al Govern Local a participar activament en les polítiques d’habitatge mitjançant la subscripció de qualssevol dels convenis previstos en els articles 7,8 o 9 del Decret llei 6/2020, de 5 de Juny, del Consell per a l’ampliació d’habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.

3) Instar al Govern Local a incorporar, en el pròxim projecte de pressupostos municipals, una partida econòmica vinculada a l’adquisició d’habitatge públic en el municipi de *Betera perquè aquesta puga ser oferida en règim de lloguer.

4) Traslladar els acords adoptats mitjançant aquesta moció a la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

 

Betera a  10  de Julio  de 2020. Nota d’Esquerra Unida PV
Imprimir article
Comenta aquesta notícia