La vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat diverses beques. Aquestes beques van dirigides a llicenciats en Dret; Economia; Enginyeria, Arquitectura i Edificació i obra civil i instal·lació i manteniment. Concretament, es convoquen set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Infraestructures de Serveis Socials, de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Les especialitats i el nombre de beques és el següent:

  • Dret: 2 (Una reservada per a persones amb diversitat funcional).
  • Economia: 1.
  • Enginyeria: 1.
  • Arquitectura: 2 (Una reservada per a persones amb diversitat funcional).
  • Edificació i obra civil i instal·lació i manteniment: 1.

L’import global màxim destinat a la concessió de les beques que es convoquen mitjançant la present resolució serà de 47.749,80 euros per a l’anualitat 2020. Aquest import serà finançat amb càrrec al programa pressupostari 16.04.02.0000.311.30 i la línia de subvenció S1113000 «Beques pràctiques professionals infraestructures» per a l’exercici 2020 i el seu equivalent per a l’exercici 2021, condicionada a l’existència de crèdit adequat.

Les beques tindran una duració màxima de 12 mesos, comptats des de la data que s’indique en la resolució de concessió, podent ser prorrogada, sense necessitat de nova convocatòria, mitjançant resolució expressa, fins a un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que existisca crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per als exercicis als quals afecte la pròrroga i que el desenvolupament de l’activitat que s’estiga desenvolupant així ho requerisca o aconselle.

Tant respecte de l’import inicial de la beca com en cas de pròrroga d’aquesta, la quantia procedent serà la que resulte aplicable d’acord amb la resolució a què es refereix l’article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, que estiga vigent en aquest període

Aquesta beca tindrà una dotació de 1067,15 euros mensuals bruts, de conformitat amb la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i l’increment salarial addicional previst en la disposició addicional tercera del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, sense perjudici de ser incrementada aplicant el mateix increment global que el que estableix per a la despesa del sector públic valencià la llei de pressupostos de cada any.

Sobre aquest import s’haurà de practicar la retenció corresponent a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, i unes altres que, en el seu cas, pogueren correspondre.

L’import de cada beca s’abonarà a les persones beneficiàries per mensualitats vençudes, amb el certificat previ en el qual es faça constar que s’han realitzat les activitats encarregades d’acord amb la fi que justifica la concessió de la beca per part de la persona titular de la Direcció General d’Infraestructures de Serveis Socials.

En el cas que, concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es realitze durant un mes complet i implique una meritació econòmica a favor de la persona beneficiària inferior al corresponent a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret d’audiència a la persona interessada.

Tota la informació al detall es pot consultar en el següent enllaç: http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5385&L=1.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia