El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la informació sobre el projecte d’ordre de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l’adquisició d’equipament i realització d’instal·lacions associades de sistemes de televisió via satèl·lit SATTDT en la Comunitat Valenciana.

El període d’informació pública romandrà obert durant 15 dies hàbils a partir d’aquest dimarts, 21 de juliol, per a la presentació d’al·legacions, suggeriments o observacions al projecte. Per a accedir al text del projecte es pot visitar la pàgina web (consultar aquí) de la Conselleria de Hisenda i Model Econòmic.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades al projecte de disposició podran ser remeses per escrit per a la seua consideració a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (*DGTIC).

El projecte d’ordre té com a objectiu l’establiment de les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la posada a punt o ampliació d’instal·lacions per a la captació i distribució de senyals de televisió. Amb això es pretén facilitar la recepció de canals de Televisió Digital Terrestre (TDT) mitjançant el sistema de difusió per satèl·lit SATTDT, establit per la legislació estatal com a mitjà per a complementar la difusió terrestre.

El Reial decret llei 1/2009, de 23 de febrer, de mesures urgents en matèria de telecomunicacions va establir el sistema de difusió per satèl·lit o plataforma satel·litària com la solució més adequada per a estendre la cobertura poblacional dels canals de TDT d’àmbit estatal.

Aquesta solució, no obstant això, suposa un esforç addicional per a la ciutadania que resideix en les zones afectades per la falta de cobertura, atés que el cost de la instal·lació de recepció mitjançant el sistema de satèl·lit és sensiblement major que la instal·lació mitjançant el sistema terrestre. A més, això produeix, de facto, una situació de desigualtat entre la ciutadania en funció del seu lloc de residència.

En aquest context, la Generalitat ha previst un programa d’ajudes que té com a objectiu garantir la igualtat d’accés als canals de TDT per a tota la ciutadania de la Comunitat Valenciana, subvencionant les instal·lacions de recepció d’aquests canals a través de la solució satel·litària prevista en la legislació estatal, en les zones on no és possible rebre’ls mitjançant la tecnologia terrestre.

El projecte d’ordre preveu que a aquestes ajudes puguen acollir-se tant particulars com entitats de naturalesa pública o privada. En el cas de particulars, les persones beneficiàries seran aquelles que, en el moment de presentació de la sol·licitud, siguen titulars o arrendatàries de la residència principal o secundària en la Comunitat Valenciana en la qual es vaja a realitzar la instal·lació.

Perquè una entitat puga tindre la consideració de beneficiària haurà de ser titular, arrendatària o comptar amb l’autorització d’ús o cessió de la seu des de la qual duu a terme la seua activitat en la Comunitat Valenciana i en la qual es realitzarà la instal·lació.

En el cas d’empreses, a més de l’anterior, hauran de complir amb requisits addicionals com no excedir el límit màxim de volum de negocis o balanç general que establisca cada convocatòria. A més, queden excloses les empreses que operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura, així com les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

Quant a les actuacions, serà susceptible de percebre una subvenció qualsevol actuació per a la posada a punt o ampliació d’una instal·lació per a la captació i distribució de senyals de televisió, per a la recepció de canals de TDT mitjançant el sistema de difusió per satèl·lit.

En aquest sentit, es considerarà com a ampliació de la instal·lació qualsevol modificació de la mateixa per a augmentar el nombre de punts de recepció en l’immoble o l’adquisició de nous receptors de satèl·lit SATTDT.

Les actuacions hauran de complir, entre altres, amb les següents condicions: que la ubicació de la instal·lació es trobe en la Comunitat Valenciana i que es realitze durant el període que determine la convocatòria i que la recepció del senyal de televisió terrestre siga deficient per a almenys un dels canals (múltiplex) de TDT, bé de manera permanent o en períodes discontinus de temps.

Les ajudes contribuiran a finançar les despeses de serveis de posada a punt, modificació o ampliació d’instal·lacions i les despeses d’adquisició d’equipament relatiu a les instal·lacions, és a dir, receptors de sistemes de satèl·lit.

La quantia de la subvenció variarà segons el nombre de receptors de satèl·lit situats en una mateixa direcció. Així, en el cas de particulars, la subvenció màxima de receptors està prevista en 600 euros, mentre que per a les entitats la subvenció pot ascendir fins als 1.000 euros, per a 7 receptors o més.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia