El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat aquest divendres el projecte de decret llei pel qual s’estableix el règim sancionador específic contra els incompliments de les mesures de prevenció enfront de la COVID-19.

Amb aquesta norma, la Generalitat Valenciana centralitza la tramitació i imposició de les sancions, sense perjudici de les competències dels ajuntaments i del Govern central, tal com estableix el Reial decret llei, del 9 de juny, de mesures urgents contra la pandèmia.

Aquest decret llei conté un quadre complet de les infraccions i sancions específiques per als qui incomplisquen les mesures dictades per les autoritats sanitàries per a lluitar contra la COVID-19.

La norma consta de tres capítols, quinze articles, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria i una disposició final. Els responsables de les infraccions administratives previstes en el text seran les persones físiques o jurídiques que incórreguen en alguna de les accions tipificades en la norma. En el cas dels menors d’edat, seran responsables els seus pares o tutors legals.

Respecte a les sancions, es divideixen en tres grups: lleus, greus i molt greus. En el primer grup, es consideren infraccions lleus i, per tant, susceptibles de ser sancionades amb multes d’entre 60 i 600 euros les següents accions:

 1. Incomplir l’obligació de l’ús de màscara o l’ús inadequat d’aquesta, si bé està infracció només podrà sancionar-se amb un màxim de 100 euros.
 2. Per part dels establiments públics, l’obviar l’obligació d’informar els clients sobre l’aforament del local, la distància mínima interpersonal o l’ús de màscara.
 3. Incomplir les mesures generals d’higiene i prevenció en locals públics o privats quan no supose risc de contagi o el risc afecte a menys de 15 persones.
 4. La vulneració de la quarantena per part d’aquelles persones que no hagen donat positiu en *Covid-19, però que siguen contactes directes d’un malalt confinat.
 5. Infringir una ordre general de confinament.

Per part seua, el decret llei considera com una infracció greu i penada amb multes d’entre 601 a 30.000 euros el vulnerar:

 1. Els límits d’aforament en els establiments públics quan no siga falta lleu o molt greu.
 2. La prohibició d’organitzar o participar en reunions, festes o qualsevol altre acte privat o públic que impliquen una aglomeració o en els quals es dificulte l’adopció de les mesures sanitàries.
 3. El manteniment de la distància de seguretat entre taules o agrupacions de taules en els locals oberts al públic i terrasses a l’aire lliure.
 4. Les mesures d’higiene i l’obligació de neteja i desinfecció dels accessos del recinte i localitats on se sent el públic.
 5. La prohibició d’usar espais de l’establiment per a activitats no permeses.
 6. Les mesures d’higiene per a qualsevol mena d’establiment quan supose risc de contagi o afecte a més de 15 persones.
 7. L’aïllament domiciliari que han de guardar els qui hagen donat positiu en COVID-19.

En les sancions greus també es contempla la suspensió o prohibició de l’activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l’organització i promoció d’espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de sis mesos.

Finalment, les infraccions qualificades com molt greus i que poden implicar una multa d’entre 30.001 a 60.000 euros són les següents:

 1. No respectar els límits d’aforament, així com les mesures de prevenció i higiene per part dels establiments oberts al públic quan supose un greu risc que afecte a més de 150 persones.
 2. Sobrepassar l’aforament de l’establiment si en ell es troben presents menors d’edat i/o majors de 65 anys.
 3. Organitzar reunions o festes, de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració que impedisca l’adopció de les mesures sanitàries o es troben presents menors d’edat i/o majors de 65 anys.
 4. Impedir la inspecció per part dels agents de l’autoritat o funcionaris, així com la negativa a col·laborar amb ells.
 5. Incomplir l’obligació d’inhabilitar la pista de ball per a aquest ús.
 6. Vulnerar de forma reiterada el deure d’aïllament domiciliari per part de persones que hagen donat positiu en COVID-19.

D’altra banda, les sancions molt greus, el decret llei també preveu la suspensió o prohibició de l’activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l’organització i promoció d’espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de tres anys i de forma acumulada fins a un màxim de 10.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia