La renda valenciana d’inclusió pot sol·licitar-se de forma anticipada fins a 6 mesos abans que les persones interessades en aquesta ajuda complisquen la totalitat dels requisits per a poder accedir a ella. Així es desprén del decret de modificació de la llei que regula aquesta ajuda gestionada per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El decret, que s’ha elaborat per a compatibilitzar la renda amb l’ingrés mínim vital, també inclou una clarificació conceptual, la simplificació del procediment de gestió i l’agilitació de processos en els casos d’urgència així com la introducció de millores en les prestacions i d’ampliació d’alguns supòsits.

Aquesta decisió de permetre la tramitació anticipada de l’ajuda beneficiarà a col·lectius especialment vulnerables, com és el cas dels i les joves tutelats per la Generalitat, que podran sol·licitar aquesta ajuda abans de complir la majoria d’edat, la qual cosa facilitarà la seua transició a una vida independent quan deixen de tindre un vincle legal amb l’Administració.

Així mateix, podran acollir-se a aquesta tramitació anticipada aquells i aquelles valencianes que vagen a deixar de percebre una prestació per desocupació i puguen justificar-ho o aquelles persones que es troben en un recurs institucional, com puga ser una residència per a persones amb problemes de salut mental, que ha d’abandonar en una data certa.

L’objectiu d’aquesta tramitació anticipada és que totes aquestes persones tinguen accés a la prestació amb la major rapidesa possible, de manera que puguen seguir avant amb el seu projecte de vida.

Així mateix, amb aquesta finalitat es regula la possibilitat de tramitació de l’ajuda per la via d’urgència de manera que es redueixen a la meitat els terminis i se’ls donarà preferència a aquests expedients

Més novetats

El decret de modificació de la Llei de Renda Valenciana d’Inclusió adapta diversos articles de la llei per a poder aclarir i simplifica els dos conceptes normatius i permetre l’acoblament de les dues prestacions, de manera que la renda passa a ser una prestació complementària de l’ingrés mínim vital.

La renda serà complementària de l’ingrés mínim vital o de qualsevol altra prestació de garantia d’ingressos mínims de caràcter estatal que puga substituir-la, fins a l’import del mòdul garantit que corresponga percebre en concepte de renda valenciana d’inclusió.

Respecte al càlcul i quantia a percebre, el decret estableix que si un beneficiari o destinatari percep l’ingrés mínim vital se li restarà de la quantia a percebre corresponent a la renda.

En el cas en el qual l’import de l’ingrés mínim vital siga major que el de la renda l’import reconegut serà zero, però es mantindrà a la persona com a titular de l’ajuda autonòmica perquè mantinga el dret a la prestació professional dels itineraris d’inclusió.

Així mateix i per a agilitar tot el procés de tramitació es preveu la sol·licitud conjunta de les dues prestacions, que es podrà regular mitjançant conveni de la Generalitat amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

El decret del Consell regula de nou el procediment per a poder compatibilitzar totes dues prestacions. A més, afig la possibilitat de la sol·licitud anticipada i la regulació del procediment d’urgència per a agilitar la tramitació en casos especials com el de la situació de pandèmia per la COVID-19.

Ampliació drets

A més dels canvis per a facilitar la compatibilitat de totes dues ajudes, el decret també ha servit per a ampliar les prestacions que podran ser complementades dins de la modalitat de renda complementària d’ingressos per prestacions, introduint les prestacions per incapacitat permanent del Sistema Nacional de Seguretat Social.

Les prestacions d’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) no concurrents amb les prestacions per incapacitat permanent del Sistema Nacional de Seguretat Social també podran ser complementades en la modalitat de renda complementària d’ingressos per prestacions.

D’altra banda, s’ha introduït aquest nou complement per a les unitats de convivència conformades per més de sis persones, de la qual també es poden beneficiar unitats de convivència àmplies, com són aquelles en les quals comparteixen una mateixa llar les persones progenitores, els seus fills i filles, i altres persones amb relació familiar, com puguen ser oncles i ties o avis i àvies.

Aquestes famílies amb més membres es veien perjudicades per l’entrada en vigor de l’ingrés mínim vital, ja que aquest solo té en compte unitats de convivència d’un màxim de 6 membres i per aqueix motiu s’ha decidit introduir aquest complement des de la renda valenciana d’inclusió, perquè en veure’s obligats a canviar d’una prestació a una altra no patisquen una pèrdua en el seu poder adquisitiu.

D’aquesta forma, el Consell complementa l’ajuda que reben aquestes famílies a través de l’ingrés mínim vital amb una quantitat de 60 euros al mes per cadascuna de les persones addicional de la unitat familiar, sempre a partir de la setena persona que la conforma.

En l’àmbit de la família, la modificació del decret que desenvolupa la llei de la Renda Valenciana d’Inclusió també estableix que les unitats de convivència amb persones menors d’edat han de sol·licitar sempre la modalitat de renda d’inclusió social, que és aquella en la qual els itineraris individualitzats d’inclusió són obligatoris

El decret estableix un règim transitori per a l’entrada en vigor de tots aquests nous complements que seran aplicable en tots els casos abans que finalitze el present any.

Requisits

Tal com s’estableix, les persones beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió hauran de reunir els següents requisits:

– Residència efectiva de 12 mesos en la Comunitat Valenciana

– En els casos de persones sense llar els ajuntaments hauran de facilitar el seu empadronament

– Si no perceben cap prestació contributiva o no contributiva i compleixen els requisits per a percebre la *RVI, podran accedir a rendes de garantia.

S’estableixen com a exempts de complir els requisits a les persones sol·licitants d’asil, refugiats, exiliats, apàtrides, prostitució, tràfic de blanques, explotació sexual, violència masclista i intrafamiliar

En aquells casos en els quals els serveis socials municipals justifiquen circumstàncies extraordinàries es podrà accedir a la *RVI malgrat no complir amb els requisits establits.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia