Com cada divendres, el Ple del Consell de la Generalitat Valenciana va aprovar diverses mesures per a fer front a la situació provocada pel Covid-19.

Així, es va donar llum verda a el decret llei de modificació de la Llei 17/2017, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, per a possibilitar la creació urgent d’una borsa d’ocupació temporal comuna a tots els municipis, que quedarà sense efecte quan es constituïsca la que està prevista en la llei i que ha vist interromput el seu desenvolupament.

La declaració de l’estat d’alarma i la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha plasmat la necessitat de molts ajuntaments amb cos de Policia Local de comptar amb personal funcionari interí per a poder fer front a l’increment de la càrrega de treball que suposa el compliment de les seues obligacions de control dels desplaçaments de població i altres serveis necessaris per a coadjuvar a detindre la pandèmia, motiu pel qual es modifica la disposició transitòria catorzena.

Així, amb la borsa d’ocupació autonòmica, els ajuntaments que no hagen pogut completar els seus processos selectius podran recórrer a ella per a cobrir si hi haguera necessitat en els pròxims mesos.

D’altra banda, el decret llei modifica la disposició transitòria setena de mesures correctores de la desigualtat de gènere en els cossos de Policia Local per a harmonitzar amb la jurisprudència europea les mesures que afavoreixen la incorporació de la dona a les plantilles de policies.

Finalment, s’ha introduït un nou apartat en l’article 41 que concreta la participació de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) en el desenvolupament del procés selectiu de policies locals, posant en valor les funcions i competències de l’ens formatiu de seguretat i emergències.

Els i les agents que superen les proves d’accés en els diferents cossos de policia local, hauran de superar també un curs selectiu de formació que realitzarà el IVASPE, encara que mentre l’estiguen cursant ja adquiriran la condició de funcionaris.

Declaració d’emergència per a la contractació de subministrament de material sanitari per a fer front a la COVID-19

El Ple del Consell ha aprovat la declaració d’emergència per a la contractació del subministrament de material sanitari amb la finalitat de poder fer front i prestar l’atenció sanitària adequada durant la pandèmia.

En concret, s’ha aprovat la tramitació per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de diversos expedients, per import de 18.752.895 euros, que han permés l’adquisició del material sanitari necessari per a la protecció dels professionals sanitaris i del personal essencial per a fer front al coronavirus.

Es tracta de 4.030.000 de bates, tant d’un sol ús com quirúgiques; 470.000 sistemes de recollida de mostres i transport del virus COVID-19; 2.000 tests; 7.647.000 de màscares de diferents tipus (FFP3 sense vàlvula, quirúrgiques i N95) i 6.300.000 guants de nitril i làtex.

Declaracions d’emergència d’execució de 12 obres hidràuliques, de proveïment i sanejament davant la COVID-19

El Ple del Consell ha aprovat les declaracions d’emergència d’execució de 12 obres hidràuliques, destinades al proveïment i el sanejament, necessàries per a fer front a la crisi sanitària originada per la COVID-19, per un import de 5.907.551,48 euros.

La major inversió del conjunt d’actuacions correspon a la millora de la conducció de proveïment en els municipis de la zona interior de la Plana de Castelló. Unes obres que ascendeixen a més de 2 milions d’euros.

Per províncies, la inversió a Castelló abasta un total de 4 actuacions integrals per un import total superior als 3 milions d’euros. Concretament, es refereixen a més de l’anteriorment citada, a l’equipament del sondeig per a proveïment d’aigua de Vilafranca i Benassal, per 511.358,49 euros i al sondeig d’investigació preexplotació per al proveïment d’aigua del Llogaret dels Calpes, a Puebla de Arenoso per 234.694,43 euros, a més de l’execució del sondeig d’investigació per a un nou pou per al proveïment dels municipis de Soneja i Sot de Ferrer per 320.045 euros.

A la província de València es detallen les obres d’equipament i electrificació del sondeig La Molinera i conducció a Sellent per 345.720,06 euros; l’execució del sondeig de substitució “Nou pou La Tancada” destinat al proveïment d’aigua potable del nucli de població d’Aras de los Olmos per 157.680 euros; les actuacions per a executar la conducció des del pou Sierra Bicuerca al depòsit intermedi, a Caudete de las Fuentes, per 301.351,06 euros; les estacions de bombament i conduccions per a un nou col·lector general fase II a Bocairent per 491.447 euros i també de les obres “Horta Nord – col·lectors i filtres verds de depuració d’aigües residuals” per 492.766,89 euros, així com la finalització del depòsit d’aigua potable a Palmera per 137.732,52 euros.

A la província d’Alacant es registra la substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onaer a Callosa d’en Sarrià per 514.426,14 euros.

Deduccions en l’IRPF perquè els beneficiaris d’ajudes per la COVID-19 no hagen de tributar per elles

El Ple del Consell ha aprovat modificar la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i restants tributs cedits per a introduir deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF a la tributació de les ajudes concedides amb motiu de la COVID-19.

La deducció s’aplicarà, amb efecte retroactiu d’un de gener de 2020, a les ajudes concedides per la Generalitat a les persones treballadores per compte d’altri afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTE) o que hagen exercit els drets de reducció total o del 50% o més de la seua jornada laboral per a l’atenció a menors, majors o dependents a càrrec seu; a les ajudes rebudes per a l’adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal i a les quantitats dineràries o en espècie donades per a minimitzar l’impacte de la COVID-19 o destinades a la realització d’activitats de recerca i desenvolupament.

Així mateix, amb efectes des de l’u de gener del 2021, s’introdueix una nova deducció en l’IRPF, en aquest cas ja no per l’ajuda rebuda, sinó per l’adquisició o electrificació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal.

A totes estes mesures, se li suma la ja mencionada anteriorment, sobre el decret llei que estableix el règim sancionador específic contra l’incompliment de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront de la COVID-19.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia