El Ple del Consell va aprovar aquest divendres, 31 de juliol, diverses mesures per a fer front a la crisi provocada pel Covid-19.

Així, el Consell ha declarat d’urgència la tramitació del decret pel qual regula la modalitat no presencial de prestació de serveis en règim de teletreball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat.

En aquests moments, la tramitació del decret es troba en fase de consulta pública prèvia, amb caràcter previ a la redacció del text del decret. S’està recaptant l’opinió dels implicats/as i organitzacions afectades, perquè puguen plantejar possibles alternatives (fins al 14 d’agost).

Després, s’elaborarà el text del decret que se sotmetrà al tràmit d’informació pública, es donarà audiència a les conselleries i es negociarà amb els sindicats.

El temps transcorregut sense que haja sigut aprovat cap programa de teletreball, juntament amb la situació produïda com a conseqüència de la COVID-19, ha posat de manifest la necessitat d’establir una nova regulació que, mantenint part dels elements del decret vigent (Decret 82/2016, de 8 de juliol), permeta que aquest sistema constituïsca un element organitzatiu més de la gestió dels efectius del personal de l’administració de la Generalitat.

A més, després de la declaració de l’estat d’alarma, gran part del personal empleat públic ha estat exercint les seues funcions des del seu domicili, juntament amb la persistència hui dia de la crisi sanitària, constitueixen raons d’interés públic perquè s’acorde l’aplicació al present procediment de la tramitació d’urgència.

Bases reguladores per a ajudes en actuacions d’emergència enfront de la COVID-19 en països amb major vulnerabilitat

D’altra banda, el Ple del Consell també ha aprovat les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a la realització d’actuacions d’emergència per a fer front a la COVID-19 en països o zones geogràfiques amb major vulnerabilitat.

Aquestes ajudes, de caràcter excepcional, s’emmarquen en la resposta institucional del Consell davant la pandèmia, i es destinaran a la realització de projectes d’acció humanitària consistents en actuacions d’emergència davant la COVID-19 a Àfrica Subsahariana, Orient Pròxim i zones d’acolliment de població refugiada o desplaçada. L’import total d’aquestes ajudes ascendeix a 500.000 euros.

D’acord amb la Llei 1/2015 de la Generalitat, d’hisenda pública del sector públic instrumental i de subvencions, es podran concedir subvencions de manera directa i no per convocatòria pública quan el caràcter extraordinari de la situació, determinat per raons d’interés públic i social, fonamenten la concessió directa d’aquestes.

En aquest cas, l’objectiu d’aquestes ajudes, en l’actual context sanitari internacional, és fer costat als països i zones que presenten majors febleses en la lluita contra la COVID-19 i el control de la pandèmia global, atés que mentre la crisi sanitària romanga en qualsevol lloc del món el risc de contagi massiu continuaria existint.

En aquest escenari, resulta imprescindible fer costat a aquells països amb necessitats significatives respecte a la capacitat de preparació i resposta davant situacions d’emergència.

Es contemplen, d’aquesta manera, zones geogràfiques en les quals la limitació dels seus sistemes sanitaris, bé siga per l’escassetat de personal sanitari o d’adquisició d’equips mèdics essencials o de protecció personal, recursos i tractaments farmacològics provoquen una necessitat major d’ajuda davant la pandèmia.

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha valorat la realització d’una sèrie d’activitats per part de les diferents entitats beneficiàries per a l’execució dels diferents projectes humanitaris.

Entre aquestes activitats es troben: el reforç dels sistemes i serveis de salut, aigua i sanejament; la distribució de material mèdic sanitari, equips de protecció individual i subministraments farmacològics; la distribució entre la població de material de desinfecció i higiene bàsica, productes *viricidas i màscares de protecció; el reforç de les campanyes de comunicació veraç en la població, així com el subministrament informació relativa a les mesures de prevenció a adoptar per cada persona, o l’atenció a població desplaçada o refugiada que es trobe en camps de refugiats.

Convocatòria d’ajudes per la COVID-19 destinada a empreses de transport públic regular de viatgers d’ús general

El Consell també ha aprovat el decret que regula les bases i convoca les ajudes per a les empreses que presten transport públic regular de viatgers d’ús general competència de la Generalitat i que s’han vist afectades a conseqüència de la COVID-19.

Aquest decret anul·la l’aprovat en aquest sentit el passat 19 de juny pel Consell, per a introduir una millor especificació i evitar possibles dubtes interpretatius.

L’objecte de decret és aprovar les bases que regulen la concessió d’ajudes directes a les empreses que presten serveis de transport públic regular de viatgers d’ús general, competència de la Generalitat, amb la finalitat de mantindre la prestació d’aquests serveis públics, de tal forma que seguisca garantit el dret a la mobilitat de les persones.

Amb la declaració de l’estat d’alarma, el servei públic regular de viatgers va ser declarat essencial, la qual cosa va suposar per a les empreses una gran afecció econòmica per la reducció dels usuaris i usuàries i la reducció considerable dels seus ingressos fins al punt de posar en perill la seua viabilitat.

Davant aquesta situació, la Conselleria de Política Territorial, Obres Pública i Mobilitat va considerar necessari pal·liar parcialment els efectes de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19 sobre aquestes empreses, establint unes ajudes pel procediment de concessió directa, i tenint en compte la flota que ha prestat transport públic regular de viatgers d’ús general en cadascuna d’elles.

L’import total de les ajudes a concedir ascendeix a 3.000.000 d’euros a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, sense perjudici de la seua possible ampliació amb fons propis de la Generalitat o procedents de l’Estat o la Unió Europea.

L’import a percebre per cada beneficiària vindrà determinat pel resultat de dividir aquesta quantitat entre el nombre total de vehicles admesos per reunir els requisits que es determinen en la convocatòria, i multiplicar-la pel nombre total de vehicles que el sol·licitant acredite tindre efectivament adscrits al transport regular de viatgers d’ús general el dia 13 de març de 2020. La xifra màxima a percebre per cada vehicle admés en aquesta convocatòria no podrà ser superior a 8.000 euros.

El marc temporal d’aquestes ajudes té està referit al període de temps transcorregut entre la declaració de l’estat d’alarma de 14 de març i el 13 de maig de 2020.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia