Hui dilluns, 3 d’agost, Bétera acollirà el Ple Ordinari del mes d’agost. Aquest serà a les 18.00 hores, en la Sala de Juntes de l’Ajuntament del municipi, de manera telemàtica.

A continuació, adjuntem els punts de l’Orde del Dia:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 3 i 4 de 2020, de sessions anteriors, celebrades pel Ple de la Corporació.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm 779 a la 1084) dictades del 30 de maig al 30 de juny de 2020.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 10 de juny fins al 14 de juliol de 2020.
5. HISENDA.- Dació de compte de l’informe de la Intervenció Municipal 228/2020, sobre avaluació del compliment del principi d’Estabilitat Pressupostària i Regla de Despesa de la Modificació de crèdit núm. 07/2020 mitjançant la modalitat de Generació de Crèdit i Transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa.
6. HISENDA.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. FPL 005/2020
7. TERRITORI.- Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall promogut per PROMOCIONS HÀBITAT, S.A. respecte del tram 17.1 dels Sectors R-8 i R-9 del Pla General de Bétera
8. TERRITORI.- Instar davant les Corts Autonòmiques Valencianes, la modificació legislativa de la Disposició Addicional Primera de la Llei 2/2001 de 11de maig.
9. INTERIOR.- Dació de compte de Decret d’Alcaldia 1213/2020 de modificació de delegacions conferides per l’alcaldia presidència a membres de la corporació
10. INTERIOR.- Dació de compte de Decret d’Alcaldia 1221/2020 modificació dels Presidents Efectius de les Comissions Informatives Permanents.

11. PRECS I PREGUNTES.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia