Com cada primer dilluns de mes, Bétera celebrarà hui el Ple Ordinari d’octubre. De nou, els regidors es reuniran de manera presencial en el Saló de Plens de la Casa Consistorial, situat al Castell de la localitat. El ple donarà inici a les 18.00 hores.

A continuació, adjuntem l’Ordre del dia previst:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 6 de 2020, de la sessió celebrada pel Ple de la Corporació l’1 de juny de 2020.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm. 1306 a la 1407) dictades del 3 al 31 d’agost de 2020.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 19 d’agost fins al 15 de setembre de 2020.
5. INTERVENCIÓ.- Dació de compte al Ple d’Informe de la Intervenció municipal núm. 261/2020 de data 29 de Juliol, sobre previsió avaluació LOEPSF 2020 a tancament, 2n trimestre 2020 (INT2020062).
6. INTERVENCIÓ.- Dació de compte de resolució d’Alcaldia 1465/2020 de 14 de setembre sobre aprovació línies fonamentals dels pressupostos 2021.
7. URBANISME.- Resolució de recursos interposats contra l’acord plenari de data 4 de novembre de 2019 pel qual s’acorda la programació de l’O.E. en sòl urbà “O.E. VALÈNCIA GOLF” del Pla General De Bétera, presentada per la mercantil immobiliària Marín Medina, S. A.
8. PRECS I PREGUNTES.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia