El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana va tornar a aprovar aquest divendres, 23 d’octubre, diferents mesures per poder fer front a la situació causada per la Covid-19.

Així, el ple del Consell ha sigut informat de la Resolució del 28 d’agost per la qual es declara d’emergència la contractació, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, dels serveis d’assessorament tècnic, en matèria de seguretat i higiene en el treball, a fi de supervisar els plans de contingència i continuïtat als centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Al llarg de l’evolució de la pandèmia, la conselleria ha treballat en l’adopció de mesures de contenció de la COVID-19. Amb data 31 de juliol, va publicar el model del Pla de contingència i continuïtat en la seua pàgina web i comunicarà als centres educatius l’obligatorietat de disposar d’aquest document abans de la incorporació de l’alumnat en el centre.

Així, davant de la urgència d’abordar les actuacions per a pal·liar aquesta situació, s’ha dictat la Resolució de 28 d’agost, per la qual es declara d’emergència la contractació els serveis d’assessorament tècnic en matèria de seguretat i higiene en el treball a fi de supervisar els plans de contingència i continuïtat en els centres docents valencians.

Per a dur-ho a terme, Educació invertirà en la contractació d’aquests serveis, 308.211 euros.

Mesures extraordinàries per a indemnitzar a les empreses de transport públic interurbà per la COVID-19

D’altra banda, el Consell ha aprovat el decret llei pel qual s’estableixen mesures de caràcter extraordinari i urgent per a indemnitzar a les empreses dedicades al transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera, competència de la Generalitat, davant l’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

Amb aquestes indemnitzacions, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat vol pal·liar la reducció extraordinària d’ingressos patida per les empreses de transport, tant per la disminució del nombre d’usuaris i usuàries com per l’adopció de mesures davant la pandèmia.
A aquestes ajudes, que tenen una dotació global de 26.000.000 d’euros amb fons propis de la Generalitat, podran optar les empreses que van oferir servei de transport regular des de la declaració de l’estat d’alarma fins a la data de la sol·licitud, amb el compromís de continuar prestant-lo fins al 31 de desembre de 2020.

Per al càlcul de la indemnització econòmica extraordinària s’estableix un àmbit temporal amb un primer període que comprén la vigència de l’estat d’alarma, fins al 21 de juny de 2020; i un segon període, denominat nova normalitat, entre el 21 de juny i el 31 de desembre de 2020.

La indemnització es determinarà tenint en compte la reducció d’ingressos per la disminució de la demanda de viatgers, els costos fixos inherents a les prestacions no realitzades com a conseqüència de la reducció de serveis autoritzada per l’administració, així com l’increment dels costos per la desinfecció dels vehicles durant la vigència de l’estat d’alarma i el període posterior de nova normalitat.

El procediment per a indemnitzar econòmicament les empreses s’iniciarà mitjançant sol·licitud telemàtica de l’empresa prestadora del servei, que haurà de presentar-se en el termini de set dies naturals des de l’entrada en vigor del present decret llei, dirigida a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Ajudes de 300.000 euros a explotacions de conills afectades per la suspensió d’activitat amb motiu de la COVID-19

El Ple del Consell ha aprovat les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a explotacions de producció de conills afectades per la suspensió de l’activitat decretada pel govern d’Espanya, com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Concretament, es destinaran un total de 300.000 euros a explotacions cunícules de la Comunitat Valenciana, entenent amb aquest terme qualsevol instal·lació o construcció utilitzada per a la cria i tinença d’animals de la família Leporidae en explotació intensiva i que s’hagen vist perjudicats pel tancament d’activitat produït amb motiu de la COVID-19.
Aquestes ajudes s’atorguen de manera directa per concórrer raons d’interés econòmic, social i humanitari derivades de la declaració de l’estat d’alarma decretat en tot el territori estatal a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Existeixen, a més, raons d’interés públic que justifiquen el lliurament d’aquestes subvencions de manera directa i amb caràcter d’urgència i que es basen en la necessitat d’atendre i combatre els efectes socials, econòmics i productius que està tenint la COVID-19 en la Comunitat Valenciana.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia