La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat el procés d’informació púbica de l’esborrany del decret pel qual adapta l’ordenament jurídic de la Generalitat Valenciana a la directiva europea sobre seguretat viària.

Encara que la Generalitat ha aplicat sempre les tècniques de la Directiva de Seguretat Viària en les seues carreteres, aquesta disposició té per objecte l’establiment i l’aplicació de procediments relacionats amb les avaluacions d’impacte de la seguretat viària, les auditories de seguretat viària, les inspeccions de seguretat viària i la gestió de la seguretat en les infraestructures viàries, de manera que quede adaptat i establit per a les carreteres de titularitat de la Generalitat.

El primer Pla de Seguretat Viària de la Comunitat Valenciana data de març de 1995. Des de llavors fins a l’actualment vigent Pla Director de Seguretat Viària de la Comunitat Valenciana s’ha realitzat una intensa labor per a, amb la consegüent millora contínua de les condicions de la carretera, aconseguir la reducció constant de l’accidentalitat i les seues conseqüències.

La Unió Europea va aprovar en 2008 la Directiva sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries, coneguda com a Directiva de Seguretat Viària, que va ser transposada a la normativa espanyola l’any 2012 però que només afectava la Xarxa de Carreteres Transeuropea i en la Comunitat Valenciana només hi ha carreteres de titularitat de l’Estat.

L’any 2019, la Unió Europea va aprovar la Directiva 2019/1936 que ha modificat a l’anterior, de manera que, entre altres aspectes, ha ampliat l’àmbit d’aplicació a més trams de carretera, afectant ja bona part dels de l’Estat i a alguns de les comunitats autònomes, entre elles a la Valenciana, encara que són poques les carreteres autonòmiques incloses i corresponen a les de majors prestacions.

L’Administració de l’Estat ha de transposar la normativa europea al seu ordenament jurídic, però atés que les carreteres de l’Estat i les de la Generalitat tenen característiques i problemàtiques diferent, la Generalitat ha optat per tramitar un decret a mesura ajustat a les seues peculiaritats.

El decret s’ocupa, entre altres, de regular els diversos estudis específics contemplats en la Directiva europea, així com de la figura de l’auditor de seguretat viària, de la seua formació i de la seua acreditació, que serà a càrrec de la Generalitat i de les universitats.

La seguretat viària és un objectiu prioritari per a la Generalitat. En el primer Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana, de març de 1987, ja figurava entre els objectius socials la reducció de l’accidentalitat.

La Generalitat va ser pionera a Espanya en la creació en la seua estructura organitzativa, d’un servei administratiu dedicat íntegrament a millorar la seguretat viària, que, des dels seus inicis, s’ha encarregat de realitzar estudis en profunditat sobre l’accidentalitat i propostes concretes per a la seua millora, incloent la redacció periòdica de plans i programes de seguretat viària.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia