El Saló de Plens de l’Ajuntament de Bétera, situat al Castell, acollirà aquest dilluns 7 de desembre, el Ple Ordinari de la localitat del mes de desembre.  Aquesta sessió plenària donarà principi sobre les 18.00 hores, per a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de 2020, de sessions anteriors celebrades pel Ple de la Corporació.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm. 1573 a la 1762) dictades de l’1 al 30 d’octubre de 2020.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 14 d’octubre fins al 17 de novembre de 2020 (de la 38 a la 42 de 2020).
5. HISENDA.- Dació de compte al Ple d’Informe de la Intervenció municipal núm. 370/2020, sobre rendició informació a la OVELL Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 3*er trimestre 2020.
6. HISENDA.- Dació de compte al Ple d’Informe de la Intervenció municipal núm. 380/2020, sobre rendició cost efectiu serveis de l’Ajuntament de Bétera, corresponent a 2019.
7. HISENDA.- Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents als exercicis 2017, 2018 i 2019.
8. HISENDA.- Dació de compte d’informe del Tresorer Municipal 195/2020, sobre la Llei 3/2004, de morositat en operacions comercials, 3er trimestre 2020.
9. HISENDA.- Dació de compte d’informe del Tresorer Municipal 197/2020, sobre el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 3er trimestre de 2020.
10. PERSONAL.- Felicitació pública a títol individual a Policies Locals d’aquesta Administració Local.
11. PERSONAL.- Aprovació establiment de festes locals no recuperables per a l’any vinent 2021.
12. TERRITORI.- Aprovació del Pla de Reforma Interior (document refós), Estudi d’Integració Paisatgística i Projecte de Reparcel·lació que inclou expedient de quotes de la Unitat d’Execució  “Jonquera Sud” del Pla General de Bétera.

ASSUMPTES FORA DE DESPATX
13. DECLARACIÓ.- Declaració amb motiu del dia Internacional de l’Eliminació De la Violència Contra La Dona.
14. PROPOSICIONS.

  • Ajuntament de Serra: Sol·licitud a la Conselleria de Sanitat el restabliment i reforç de les urgències pediàtriques a l’Hospital de Llíria (proposició presentada pels grups polítics de la Mancomunitat).
  • Proposició presentada per VOX: subministrament gratuït i finançament màscares.
  • Proposició presentada pel PP: instar al govern a modificar la Llei orgànica de Modificació de la LOE per a augmentar la qualitat del nostre sistema educatiu i garantir els drets fonamentals dels espanyols recollits en la Constitució.
  • Proposició presentada per CIUTADANS: instar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a entre altres, garantir i millorar la situació de professionals i pacients.
  • Proposició presentada per CIUTADANS: Defensa del castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament en el Projecte de Llei orgànica per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació.

15. PRECS I PREGUNTES.-

Imprimir article
Comenta aquesta notícia