La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat en el DOGV la resolució per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici 2021 de les ajudes en matèria de Comerç, consum i artesania. Resolució al DOGV: consultar ací

L’import total estimat d’aquestes ajudes ascendeix a 7.585.000 euros i van destinades a pimes, entitats intermèdies en matèria de Comerç i artesania, entitats locals i associacions i federacions de persones consumidores i usuàries.

L’objecte d’aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en aquests sectors econòmics i la informació i defensa de les persones consumidores, a través del foment de la cooperació interadministrativa, l’adaptació d’infraestructures, la transformació digital mitjançant l’impuls del Comerç electrònic, i la millora de l’equipament, la gestió i serveis, tant en les àrees urbanes com en entorns rurals.

El conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent ha manifestat que “enguany hem reforçat les ajudes al Comerç i l’artesania, ja que es troben entre els sectors més vulnerables de la nostra economia, amb l’objectiu també de pal·liar els efectes negatius ocasionats per la pandèmia i afavorir el seu manteniment i recuperació”.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des de l’11 de gener fins a l’1 de febrer de 2021, i únicament es podrà realitzar per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Despeses susceptibles d’ajuda

Aquesta convocatòria dirigida a pimes, entitats intermèdies, entitats locals i associacions i federacions de persones consumidores i usuaris, va destinada a cobrir una sèrie de despeses susceptibles de rebre finançament.

En el cas de les pimes:

– Avalem Artesania: Són susceptibles les despeses de participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà, com les despeses de lloguer d’espai i estand, muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d’aquest.

Així mateix les despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca i els d’incorporació de disseny en la definició i execució del producte; la confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l’allotjament en la web, i les accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

També són susceptibles d’ajuda l’assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen.

– Emprem Comerç: les despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d’una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s’haja desenvolupat activitat econòmica.

– Avalem Comerç: les inversions en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda ‘online’ segura o la seua integració en una plataforma en línia de Comerç electrònic.

– Avalem Comerç Rrural: les inversions en equipament per a l’establiment comercial, incloent les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web, vinculada a l’establiment, si la seua fi és implantar la venda ‘online’ segura o la seua integració en una plataforma en línia de Comerç electrònic, en els establiments situats o a implantar en els municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana.

– Avalem Mercats: Les pimes dedicades a la venda en mercats de venda no sedentària, si disposen d’autorització municipal, podran obtindre una ajuda per a la realització d’inversions en l’adaptació de vehicles de transport com de la botiga, o en la instal·lació d’equip de fred per al transport i la venda de productes d’alimentació.

Les ajudes a entitats intermèdies en matèria de Comerç i artesania es destinaran a:

– Agrupacions de professionals de l’artesania, sense ànim de lucre.

– A la contractació o manteniment de personal tècnic que realitze les funcions de gerència comercial.

– Agrupacions de professionals del Comerç, sense ànim de lucre.

– Renovació del mercat municipal, mitjançant la introducció o la millora d’equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial.

– Agrupacions de professionals del Comerç tinguen caràcter sectorial i l’objectiu principal del qual siga la de central de compres i serveis per als professionals del Comerç integrats.

Les ajudes a entitats locals en matèria de Comerç i artesania podran finançar:

– La implantació o manteniment d’espais expositius permanents destinats a la promoció de la producció artesana en el seu àmbit competencial.

– La creació o manteniment de les Agències per al Foment de la Innovació Comercial.

– La renovació de mercats municipals, mitjançant la introducció o la millora d’equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial i l’adaptació de l’àrea confrontant dels mercats municipals o d’àrees urbanes de concentració comercial.

– Adaptació de les infraestructures necessàries per a l’exercici de la venda no sedentària, mitjançant la introducció o la millora d’equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial en convivència harmònica en espais multifuncionals.

– La realització d’estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en un espai urbà de concentració comercial que, prèvia anàlisi de la situació de partida i estudi de necessitats actuals i futures, determine les inversions i accions a desenvolupar per a aconseguir un funcionament viable, sense noves inversions, a mitjà termini.

Les ajudes a entitats locals en matèria de consum van dirigides a aquelles que compten amb Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor, o Junta Arbitral compartida.

Les ajudes a associacions i federacions de persones consumidores i usuàries van destinades a aquelles que presten els seus serveis durant un mínim de 25 hores setmanals de manera presencial en locals oberts al públic.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia