La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha establit una sèrie de mesures per a les residències de persones majors i les residències per a persones amb diversitat funcional i salut mental entre el 24 de desembre de 2020 i el 6 de gener de 2021. Aquestes mesures estan relacionades amb les eixides i les visites a les persones residents atés el nivell d’alerta de l’entorn en el qual es troben.

L’objectiu de les mesures és que les persones residents que vagen a rebre visites o es desplacen al domicili de familiars, compten amb la protecció necessària per a salvaguardar el seu estat de salut, atés que en el cas de les persones majors es tracta del col·lectiu més vulnerable al coronavirus.

Així, les eixides ordinàries, sense pernoctació, quedaran restringides a partir del nivell d’alarma 2, i només es permetran les eixides vacacionals per un període igual o superior als 7 dies. Totes aquestes mesures quedaran restringides en el cas d’aconseguir el nivell d’alarma 4.

Com a mesures generals, tots els centres podran permetre les eixides sempre que estiguen lliures de COVID-19, és a dir, sense brot ni sospita de brot, o amb brot tancat.

Per a preservar la salut i l’entorn de seguretat de les persones majors i les persones amb diversitat funcional o trastorn mental greu, només podran acudir a un únic domicili que estiga lliure de contagi i amb persones sense simptomatologia compatible amb la coronavirus.

S’ha establit, així mateix, que no es poden desplaçar a establiments o espais públics on no es puguen garantir les mesures sanitàries. Així mateix, no s’hauran de produir trobades i contactes amb persones d’altres grups de convivència.

Tant a l’eixida com al retorn de les persones residents se’ls farà control de temperatura, i si és superior a 37° no se li permetrà absentar-se del centre o se li aïllarà fins a valoració mèdica en cas que siga a la volta. En cap cas, es procedirà al reingrés d’una persona que presente símptomes compatibles amb una infecció per COVID-19.

De la mateixa manera, en el cas de les eixides vacacionals, per a la volta al centre serà necessària una PCR negativa i un període de 10 dies d’aïllament preventiu. Igualment que en les eixides anteriors, en cap cas es procedirà al reingrés d’una persona que presente símptomes compatibles amb la malaltia, havent-se de que procedir en el seu entorn familiar de la mateixa manera que està determinat per a la població general.

Per part seua, les famílies tindran el deure d’informar la direcció del centre si en els dies posteriors a l’eixida es produeix algun cas de COVID-19 en la unitat familiar amb la qual haja estat en contacte la persona resident.

Per a aquelles persones que no tinguen oportunitat d’eixir es fomentarà el contacte amb familiars a través de mitjans telemàtics, i es permetran les visites amb les mesures de seguretat pertinents.

En el cas de les visites, només podran donar-se en centres lliures de COVID-19 i amb un màxim de tres persones en el cas de convivents, sempre amb cita prèvia, d’una duració màxima d’una hora i almenys una vegada a la setmana, tot amb la finalitat de facilitar la relació familiar.

En el cas de ser més d’una persona visitant, aquestes el faran per separat, distribuint-se el temps total de la visita entre cadascuna, i amb higienització posterior a cadascuna d’elles.

De la mateixa manera que en els reingressos, a les visites se’ls prendrà la temperatura corporal i si se supera els 37° no es permetrà el seu accés al centre.

En el cas que el centre dispose d’espais a l’aire lliure, la visita es realitzarà preferentment en aquests espais amb estufes exteriors per a millorar el confort. També es podran produir en espais interiors reservats a aquest efecte, ben ventilats i amb pantalles, barreres o altres elements de separació que impedisquen el contacte amb la persona resident.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia