El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar ha creat un mapa interactiu per a poder accedir a tota la informació actualitzada sobre les mesures de contenció enfront de la COVID-19 que cada comunitat autònoma manté vigents sota l’estat d’alarma: clic ací.

Així, es pot consultar les limitacions d’entrada i eixida de la comunitat o ciutat autònoma (limitació perimetral), limitació perimetral d’altres unitats territorials (províncies, municipis, districtes sanitaris), limitació de la circulació nocturna i limitació de grups socials.

A més, s’ha habilitat un buscador per a trobar més informació sobre aquests assumptes.

Cal recordar que, les limitacions perimetrals de la comunitat o ciutat autònoma o d’altres unitats territorials estan exceptuades per als següents desplaçaments adequadament justificats:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
 • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.
 • Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 • Per causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada
 • No estarà sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit a través dels àmbits territorials en què resulten d’aplicació les limitacions previstes en aquest article.

La limitació de la circulació nocturna està exceptuada per a la realització de les següents activitats:

 • Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.
 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Assistència a centres d’atenció veterinària per motius d’urgència.
 • Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 • Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en aquest apartat.
 • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Per causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
 • Proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan resulte necessari per a la realització de les activitats previstes en els paràgrafs anteriors.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia