L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha posat en marxa un programa d’ajudes a fons perdut per a impulsar actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, dotat amb un total 25.900.000 euros.

El termini per a la presentació de sol·licituds està oberta des del passat dia 17 de desembre i finalitzarà el pròxim 31 de juliol de 2021. La quantia de les ajudes oscil·la entre el 25% i el 35% en funció de la mena d’actuació i de l’ús de l’edifici.

A aquesta ajuda es podrà sumar una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o per actuació integrada. D’aquesta forma, el percentatge d’ajuda pot arribar a aconseguir fins al 85% del cost.

L’objectiu del programa és donar un impuls a la sostenibilitat de l’edificació existent en la Comunitat, mitjançant actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes), a actuacions de millora de l’eficiència energètica i d’utilització d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com actuacions de millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es realitzen hauran de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica de l’habitatge o edifici que es rehabilite. Aquest augment de lletra de qualificació energètica implica que un edifici d’habitatges reduirà el seu consum d’energia al voltant d’un 30%, segons les dades de Ivace Energia.

Cal recordar que els habitatges compten amb una etiqueta energètica que determina el comportament energètic i que abasta de la A ( més eficient) a G (menys eficient). El 26% del parc d’habitatges de la Comunitat registrat pel *Ivace correspon a habitatges amb les lletres F i G, les més ineficients, i si s’inclou la lletra e ascendeix a un 86%, la qual cosa dona una idea de l’enorme potencial existent en aquest àmbit.

Poden beneficiar-se tant persones particulars com comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, empreses de serveis energètics (AQUEIX), entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el programa pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d’energies renovables o comunitats ciutadanes d’energia, per la qual cosa també podran accedir a aquestes ajudes, que a més comptaran una ajuda addicional de fins a un 20%.

Els fons procedeixen del Programa *PREE Comunitat Valenciana de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi energètic (*IDAE) i la unitat d’Energia de *lvace és l’encarregada de convocar, tramitar, gestionar i concedir aquestes ajudes en la Comunitat Valenciana.

La quantia de les ajudes oscil·la entre el 25% i el 35% en funció de la mena d’actuació i de l’ús de l’edifici. A aquesta ajuda es podrà sumar una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o per actuació integrada. D’aquesta forma, el percentatge d’ajuda pot arribar a aconseguir fins al 85% del cost.

En el cas del criteri social, l’ajuda es podrà incrementar en els edificis d’habitatges de protecció pública o situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals, entre altres.

Quant a l’ajuda addicional per eficiència energètica s’aplicarà en actuacions que eleven la qualificació energètica de l’edifici per a obtindre una classe energètica A o B, en l’escala de CO₂, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l’ajuda addicional per actuació integrada, s’aplicarà en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d’actuació sempre que una d’elles siga sobre l’envolupant tèrmica.

Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d’una comunitat d’energies renovables o una comunitat ciutadana d’energia.

Accions susceptibles de suport

Com a les accions susceptibles de suport, s’enquadren en tres categories: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes), millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Les actuacions subvencionables incloses en cadascuna de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiva d’habitatge, qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

Així mateix, les actuacions subvencionables es podran realitzar en edificis complets existents o sobre una o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment o com a parts d’un edifici existent.

Amb caràcter general, les actuacions objecte d’ajuda han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2 /m² any), respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici.

Finalment, no seran actuacions subvencionables les que realitzen en edificis construïts l’any 2007 o posterior a aquells en els quals suposen una ampliació, en els quals s’incremente la superfície o volum construït o quan comporten un canvi d’ús de l’edifici.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia