A partir d’aquest dilluns, 1 de febrer, es posen en marxa mesures de suport als treballadors autònoms.
Es pot accedir al resum complet de les mesures en el següent enllaç: https://bit.ly/2YpElWD.
 • PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT:
  a. A partir de l’1 de febrer de 2021.
  b. Treballadors autònoms que es vegen obligats a suspendre totes les seues activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19
  c. reunisquen els següents requisits:
  – i. afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms abans del 01/01/2021.
  – ii. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.
  d. Quantia de la prestació del 50% de la base mínima de cotització, amb possibilitat d’increment en el 20% per familiar nombrosa i únics ingressos.
  e. Dret a la prestació naixerà des de l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent.
  f. Es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.
  g. La duració màxima i resta de condicions d’aplicació de les deduccions en la cotització a les quals puga tindre dret no es modificarà pel percebo d’aquesta.
  h. El percebo de la prestació serà incompatible amb la percepció de:
  -i. pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, llevat que els ingressos del treball per compte d’altri siguen inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.
  -ii. amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi.
  -iii. amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament.
  -iv. així com amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.                                                                                                i. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat tindran dret a aquesta prestació sempre que complisquen els requisits.
  j. La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores
  k. la prestació tindrà una duració màxima de quatre mesos.
  l. El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari puga tindre dret en el futur.
  m. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article haurà de sol·licitar-se dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat. En el cas que la sol·licitud es presente fora del termini establit, el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud.
 • C. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER A aquells treballadors autònoms que no puguen causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article 7 d’aquest reial decret llei o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
  a. Els treballadors autònoms que no puguen causar dret, podran accedir a partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma, a la prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària prevista en aquest article, sempre que complisquen els següents requisits:
  -i. Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
  -ii. No tindre rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650 euros.
  -iii. Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als haguts en el primer trimestre de 2020.
  -iv. La quantia de la prestació serà del 50 per cent de la base mínima de cotització que corresponga per l’activitat desenvolupada.
  -v. Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a reportar-se amb efectes d’1 de febrer de 2021 i tindrà una duració màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer.
  -vi. El percebeix de la prestació serà incompatible amb la percepció de:
  1. una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, llevat que els ingressos del treball per compte d’altri siguen inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.
  2. amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi
  3. amb la percepció de rendiments procedents d’una societat
  4. amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
  -vii. Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.
  -viii. Els treballadors autònoms que perceben aquesta prestació i no estigueren cotitzant per cessament d’activitat vindran obligats a cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què finalitze la percepció de la prestació.
  -ix. S’extingirà el dret a la prestació si durant la percepció de la mateixa concorren els requisits per a causar dret a la prestació de cessament d’activitat contemplada en l’article 7 d’aquesta norma o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
  -x. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat atindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària en els termes establits, sempre que reunisquen els requisits d’aquest apartat.
  -xi. La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores.
 • D. Dret a la PRESTACIÓ DE CESSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI.
  a. A partir de l’1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
  b. Concórreguen els requisits establits en aquest precepte i en els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
  -i. Art. 330.1 LGSS:
  1. Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi.
  2. Tindre cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat
  3. No haver complit l’edat ordinària per a causar dret a la pensió contributiva de jubilació
  4. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
  c. Acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels haguts en el segon semestre de 2019.
  d. no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.
  e. Aquesta prestació podrà percebre’s com a màxim fins al 31 de maig de 2021.
  f. Així mateix, percebran aquesta prestació fins al 31 de maig de 2021 aquells treballadors autònoms que causen dret a ella l’1 de febrer de 2021 i vegen esgotat el seu dret al cessament previst en el citat precepte abans del 31 de maig de 2021, sempre que reunisquen els requisits exigits a aquest efecte.
  g. El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores amb caràcter provisional amb efectes d’1 de febrer de 2021 si se sol·licita dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer, o amb efecte des de l’endemà a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l’1 de setembre de 2021.
  h. El treballador autònom, durant el temps que estiga percebent la prestació, haurà d’ingressar en la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.
  i. La mútua col·laboradora, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li haguera correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap activitat.
  j. No obstant això, el que s’estableix en els apartats anteriors, la prestació de cessament d’activitat podrà ser compatible amb el treball per compte d’altri, sent les condicions aplicables en aquest supòsit les següents:
  -i. Els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d’altri no podrà superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional. els ingressos procedents del treball per compte d’altri no superaran 1,25 vegades.
  -ii. La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li corresponga en funció de l’activitat.
 • E. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER Als TREBALLADORS DE TEMPORADA.
  a. Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s’haguera desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis en cadascun dels anys. Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball en 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte d’altri, aquesta alta no supere els 120 dies al llarg d’aqueixos anys.
  b. Seran requisits per a causar dret a la prestació:
  -i. Haver estat d’alta i cotitzat un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aqueix marc temporal abaste un mínim de dos mesos en la primera meitat de l’any.
  -ii. No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri més de 60 dies durant el primer semestre de l’any 2021.
  -iii. No obtindre durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superen els 6.650 euros.
  -iv. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
  c. La quantia de la prestació regulada en aquest article serà l’equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització que corresponga per l’activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi.
  d. Podrà començar a reportar-se amb efectes d’1 de febrer de 2021 i tindrà una duració màxima de 4 mesos.
  e. Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar.
  f. Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vinguera percebent llevat que fora compatible amb l’acompliment de l’activitat com a treballador per compte propi.
  g. serà incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es perceben en la primera meitat de l’any 2021 superen els 6.650 euros.
  h. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat tindran dret, en les mateixes condicions, a aquesta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits establits.
  i. La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores.
  j. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprés entre l’entrada en vigor de la norma (27/01/2021) i el mes de maig de 2021.

El Reial decret complet es pot llegir en el següent enllaç: https://bit.ly/3t6cWHm.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia