El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat les bases reguladores de concessió directa de les ajudes per a persones treballadores per compte propi o autònomes, beneficiàries de la prestació de cessament d’activitat per la Covid-19: consultar ací.

Aquestes ajudes es concedeixen de manera directa. Atés que les ajudes es concedeixen a totes les persones treballadores per compte propi o autònomes en les quals concórreguen els requisits establits, es requereix la seua concessió directa, sense que procedisca una convocatòria pública.

Seran beneficiàries de les ajudes les persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener, febrer o tots dos de 2021.2. Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.
No beneficiàries les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 Llei general de subvencions.

L’ajuda ascendirà a:

-Un màxim de 300,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària Covid-19 de la Seguretat Social durant els mesos de gener i febrer del 2021.
-Un màxim de 150,00 euros per persona beneficiària de la prestació extraordinària Covid-19 de la Seguretat Social durant el mes de gener o durant el mes de febrer de 2021.

El termini s’iniciarà a les 09.00 hores del 15 febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 28 de febrer de 2021.

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat a través del procediment: clic ací.

En la pàgina web de Treball estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.
La forma s’efectuarà realitzant dos tràmits:

-Tràmit un:

Iniciat el termini per a realitzar el tràmit UN, s’accedirà al procediment telemàtic creat a aquest efecte, on es punxarà l’enllaç «cita prèvia per a la presentació de sol·licitud d’ajudes . Accedirà a un formulari en el qual se li requerirà:
a. Identificació del sol·licitant de la subvenció (NIF o NIE de la persona treballadora autònoma)
b. adreça de correu *eletrónico
c. número de telèfon de contacte.
Amb aquesta informació es crearà un registre i el sistema l’informarà de la data i franja horària assignats (cita) per a realitzar el tràmit DOS (presentació de la sol·licitud). Anote’s la data de la cita i el termini màxim que té per a fer-lo (pot obtindre *unn justificant de la cita mitjançant el botó «imprimir»).

-Tràmit dos

Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica). Dins de la franja assignada, s’accedirà de nou al procediment, a través del qual es presentarà la sol·licitud i restant documentació requerida.

La sol·licitud ha de signar-se electrònicament en el propi tràmit telemàtic.

La documentació que ha d’acompanyar-se a la sol·licitud és la que es detalla a continuació:

-Model normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient.

Les declaracions responsables relatives a:
a. Compliment dels requisits establits en l’article 13 de la LGS.
b. Ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis.

Aquestes ajudes seran compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, locals, autonòmics, estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia