S’han convocat les ajudes a professionals del sector turístic i a empreses turístiques 2021.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes seran els professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats en la Comunitat Valenciana, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, que reunisquen alguna de les següents condicions:

 • Estar inscrit en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.
 • Ser titular d’una agència de viatges inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.
 • Estar adherida a algun dels següents programes de política turística:
 1. CreaTurisme
 2. SICTED
 3. L’Exquisit Mediterrani
 4. Mediterranew Musix

La percepció d’aquestes ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat.

De manera directa, s’encarrega a Turisme Comunitat Valenciana, entitat de dret públic adscrita a la Presidència de la Generalitat, la tramitació i gestió d’aquestes ajudes.

S’iniciarà a les 12.00 hores del 22 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 22 de març de 2021.

La presentació serà telemàtica.

Només s’admetrà una sol·licitud per persona o entitat sol·licitant llevat que aquesta tinga més d’un establiment inscrit en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, suposat en el qual podrà presentar una sol·licitud per establiment. DOGV.

Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que, en la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds, reunisquen els següents requisits:

 • Formar part d’algun dels col·lectius.
 • Persona física, alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, així com en l’Impost d’activitats Econòmiques.
 • Persona jurídica, alta en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
  domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.
 • No incórrer en alguna de les prohibicions previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la LGS.

Les obligacions de les persones beneficiàries seran les següents:

 • Destinar les ajudes rebudes a cobrir les despeses corrents de l’activitat realitzada per la persona o entitat sol·licitant. Aquestes despeses hauran d’haver-se realitzat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 i hauran de ser justificats per la persona o entitat perceptora de l’ajuda previ requeriment de Turisme Comunitat Valenciana
 • Mantindre l’activitat econòmica durant sis mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajuda
 • Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides.
 • Comunicar a Turisme Comunitat Valenciana la sol·licitud o obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat.
 • Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia