La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha constituït un Comité de Coordinació per a la Gestió de l’Atenció Assistencial dels Casos de Càncer Infantil i de l’Adolescència de la Comunitat Valenciana. L’anunci coincideix amb la commemoració del Dia Internacional del Càncer Infantil, data que se celebra cada 15 de febrer.

El Comité de Coordinació per a la Gestió de l’Atenció Assistencial dels Casos de Càncer Infantil i de l’Adolescència comptarà amb persones expertes tant de la Conselleria com dels centres sanitaris, que posaran tots els seus coneixements al servei de la millora de l’atenció a menors i joves amb càncer. Aquests professionals col·laboraran de manera altruista i, en principi, per un període de dos anys.

Alguns de les comeses d’aquest grup de treball seran elaborar l’oferta assistencial per al càncer infantil i de l’adolescència; definir els criteris clínics d’actuació i derivació, així com les directrius de seguiment dels casos; establir circuits que procuren una atenció àgil i elaborar protocols tant per a demanar una segona opinió mèdica com per a, arribat el cas, procurar cures pal·liatives.

El comité s’encarregarà també de garantir la transició dels menors i adolescents a les unitats adultes en funció del seu procés maduratiu.

També seran funcions d’aquest grup de treball proposar a professionals, centres i protocols terapèutics més adequats per a cada pacient, així com promoure la participació en estudis multicèntrics i assajos clínics que coadjuven en l’avanç diagnòstic i terapèutic; potenciar la formació continuada tant dels professionals com de les famílies; facilitar que es brinde a aquestes últimes suport social i fer seguiment dels supervivents.

Sanitat també ha resolt crear, igualment amb abast autonòmic, una Comissió de Valoració de Sol·licituds de *Protonterapia, un tipus de radioteràpia externa que usa protons per a irradiar el teixit afectat per un tumor salvaguardant al màxim el teixit sa.

La funció principal de la Comissió de Valoració de Sol·licituds de *Protonterapia, que també estarà constituïda per professionals tant de la Conselleria de Sanitat com dels centres hospitalaris que col·laboraran de manera desinteressada durant dos anys, serà valorar les sol·licituds de tractament amb prontoterapia.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia