La Generalitat Valenciana ha aprovat mesures extraordinàries per a respondre a l’impacte generat per la crisi sanitària i econòmica conseqüència de la pandèmia Covid-19 en la Comunitat Valenciana destinades a garantir el manteniment de l’activitat i la continuïtat dels oficis tradicionals artesans vinculats directament al món de la festa.

Aquestes mesures es poden consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: clic ací.

Es tracta d’ajudes directes destinades als artesans, artesanes i pimes artesanes que complisquen els requisits exigits en les bases reguladores, inclosos en algun dels oficis recollits, vinculats amb el món de la festa.

La quantia de l’ajuda ascendirà a un import màxim de 7.000,00 euros per als artesans, artesanes i pimes artesanes que *cum-pla els requisits exigits en aquesta norma, inclosos en algun dels oficis recollits.

En cas de no ser suficient el crèdit disponible per a atendre totes les sol·licituds formulades, es concediran les ajudes a prorrata entre totes aquelles sol·licituds que reunisquen els requisits.

Persones beneficiàries

Els artesans, les artesanes i les pimes artesanes que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA), actualitzat degudament i expedit per la Generalitat, o d’un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana, o en condicions d’obtindre-ho en la data de finalització del termini de sol·licitud d’aquestes ajudes, en algun dels oficis artesans indicats i que complisquen els requisits següents:

Exercir la seua activitat en la Comunitat Valenciana almenys des de l’1 de març de 2020.
Haver patit una reducció d’almenys el 30% dels ingressos en l’exercici 2020 respecte a l’exercici 2019.
No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003 i no haver sigut sancionats per una resolució administrativa ferma.
Només es concedirà una ajuda per empresa, i aquest reconeixement del *DCA s’haurà d’haver sol·licitat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de l’ajuda.

Forma i termini de presentació de sol·licitud

La sol·licitud s’haurà de presentar de manera telemàtica.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà l’1 de març de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2021.

Documentació que cal aportar

 • La sol·licitud quan es tracte de personalitat jurídica, documentació acreditativa i identificativa.
 • Declaració responsable relativa als requisits exigits.
 • Model de domiciliació bancària.
 • Declaració responsable de les ajudes.
 • Documentació equivalent al document de qualificació artesana (DCA) actualitzat, emesa per una altra administració pública diferent de la Generalitat Valenciana, que acredite la seua condició artesana, o la justificació d’haver presentat la sol·licitud per a obtindre aquest reconeixement.
 • Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària sobre l’Impost d’activitats Econòmiques, o còpia de l’acta censal.
 • Llevat que conste l’oposició expressa i en aquest cas haurà d’aportar la corresponent documentació:
 • Identitat de la persona sol·licitant o, si es tracta d’una persona jurídica, del seu representant.
 • Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de la Conselleria competent en matèria d’hisenda i de la
 • Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se al corrent.
 • Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària relativa al domicili fiscal i als epígrafs que figuren d’alta en l’IAE.
 • Obligacions de les persones beneficiàries
 • Mantindre l’activitat artesana durant, almenys, dotze mesos, a comptar des del dia de la concessió de la subvenció.
 • Facilitar totes les dades i la informació
 • Comunicar l’obtenció altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat.
 • Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció.

Compatibilitat de les ajudes
Aquestes subvencions seran compatibles amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o entitats públiques o priva-dones, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia