El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana  (DOGV) ha publicat la convocatòria del Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021:clic ací.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a fomentar, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la conversió a indefinit de contractes temporals de les persones ocupa-dones pertanyents als col·lectius relacionats.

Únicament podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana. No podran obtindre la condició de beneficiàries: les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables.

Les beneficiàries hauran de ser persones ocupades amb contractes de caràcter no indefinit que figuren inscrites com a demandants d’ocupació (motiu demanda: buscar ocupació) que en el moment de la conversió a indefinit del seu contracte temporal pertanguen a algun dels següents col·lectius:

 • Persones en situació o risc d’exclusió social, acreditats pels Serveis Socials de qualsevol administració pública.
 • Persones menors de 30 anys.
 • Persones majors de 50 anys.
 • Persones amb diversitat funcional.
 • Dones.

L’acció subvencionable és la conversió a indefinit a jornada completa dels contractes temporals (inclosos els formatius).

L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 45% / 50%  / 100% del Salari Mínim Interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra 1.108€) vigent segons el col·lectiu de la contractació.

La conversió haurà d’efectuar-se amb posterioritat a la publicació de l’extracte de la present convocatòria de subvencions per a l’exercici 2021.
La persona treballadora ha d’haver figurat d’alta de manera ininterrompuda durant almenys els 30 dies previs a la conversió.

Queden exclosos:

 • Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
 • Contractes a temps parcial, excepte en el cas de les persones amb diversitat funcional severa la jornada de la qual podrà ser d’almenys 15 hores setmanals.
 • Persones treballadores que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l’entitat ocupadora en els sis mesos previs a la conversió a indefinit.
 • Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.
 • Contractacions realitzades per empreses que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d’ocupació.
 • Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • Relacions laborals de caràcter especial de l’article 2.1 de l’Estatut dels Treballadors.
 • Contractacions en què l’entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d’administració de les empreses que revisten la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

El termini d’aquesta convocatòria ha començat aquest dijous, 24 de febrer de 2021 i finalitzarà el pròxim 30 d’abril. Les formes de sol·licitud d’aquest programa es pot efectuar de la següent manera:

 • Efectuada per les persones jurídiques o els seus representants: De manera telemàtica.
 • Efectuada per les persones físiques o persones autoritzades: Preferentment de manera telemàtica, encara que es podrà presentar de manera presencial en la Direcció Territorial de LABORA i restants llocs previstos per la normativa de procediment administratiu.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia